Fotoalbum

Odenplan 11 febr 2015. Torgytan läggs igen och grävs upp.

Gustav Vasa kyrka inramas mot Upplandsgatan av två stora almar, drygt 100 år gamla. Almen på bilden står i nordöstra hörnet. Den blir mycket svår att bevara när man bygger ny t-banelinje. Febr 2015.

Almen tas troligen ned i samband med bygget av t-banelinjen. Trädet är stort: mycket högt och med omkrets i brösthöjd på närmare 4,5 m. Febr 2015.

Man har gjort provborrningar i marken en liten bit ifrån den hotade almen. Febr 2015.

Odenplan österut med den nya stationsbyggnaden till vänster i bild. April 2015.

Stationsbyggnaden har nu ingångar såväl mot Karlbergsvägen som mot själva torgytan. Sittplatserna på den rundade delen är inte tillgängliga än. April 2015.

Gaveln österut. April 2015.

I fonden stationsbyggnaden och till höger ingången till cykelgaraget. Det fyrkantiga "fundament" som syns i förgrunden är plats för ett av de träd som ska planteras på torget. Bilden tagen från hörnet Odengatan/Upplandsgatan i april 2015.

Odenplan österut. I fonden Läkarhuset. Till vänster den nya stationsbyggnaden, till höger bakom några arbetsbodar ingången till cykelgaraget. Bilden tagen från hörnet Upplandsgatan/Karlbergsvägen i april 2015.

Upplandsgatan framför kyrkan är tillfälligt avsmalnad och enkelriktad. Bilden tagen norrut från området framför kyrkan. Byggnaderna i bakgrunden ligger vid Karlbergsvägen. 11 maj 2015.

Odenplan mot väster. Plattsättning av torget pågår och bänkar att sitta på ordnas. I fonden Gustav Vasa kyrka med de två stora almarna, varav den högra fälls om man bygger Gula linjen genom att schakta uppifrån, istället för i djupläge. 11 maj 2015.

Hållplats på Upplandsgatan mitt emot Gustav Vasa kyrka för bussar på väg norrut. Så gjorde man alltså. I stället för att flytta bussarna, stänga av denna del av Upplandsgatan och utvidga torget fram till kyrkan! Bilden tagen i juli 2015.