Piazza Odenplan förslag 2011
Utvidga torget till Gustav Vasa kyrka!
Vi vill att Odenplan ska bli ett stort och vackert torg med serveringar,
växtlighet, torghandel, vacker belysning m.m. Och vi vill att torget ska
utvidgas till Gustav Vasakyrkan så att man kan skapa det som i media
kommit att kallas Piazza Odenplan. Att förstora Odenplan på detta
sätt gör det inte bara möjligt att åstadkomma ett vackert torg till
glädje för alla som rör sig i denna del av staden utan förbättrar också
möjligheterna för alla som ska byta här mellan buss och tunnelbana
eller pendeltåg - eller spårvagn!

 
Den 6 april 2011 var Yildis Kafkas (MP) motion om detta förslag uppe på
Stockholms Kommunstyrelse. Man beslutade om avslag! Som skäl angavs
att en sådan förändring skulle försena bygget av Citybanan. Det är ett
mycket dåligt skäl. Citybanan ska invigas 2017, det är flera år kvar.
Samtidigt håller man på och planerar att bygga ett cykelgarage under
Odenplan på den sida som vetter mot Odengatan. Naturligtvis är det
underjordiska cykelgaraget en betydligt mer tidskrävande åtgärd än att
stänga av en liten del av Upplandsgatan, flytta ett par busslinjer och skapa
en utformning som håller samman hela den nya stora torgytan.

Förslaget att utvidga Odenplan mot kyrkan är inte nytt. I forsknings-
projektet ”Stadsförnyelse som kulturellt projekt”, som bedrevs på
1990-talet, studerade man bl.a. Odenplan. Resultatet redovisas i boken
”Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad”. Här ingår två
arkitektförslag och såväl dessa som övriga förslag i boken binder samman
torget med kyrkan. Läs artikeln som Lars Epstein skrev i DN på webben: här.

Uppdatering okt 2011 ang namninsamlingen:
Eftersom Staden fattat beslut om att en lösning av typen "Piazza Odenplan" inte är möjlig att genomföra avslutar Odenplansgruppen nu den namninsamling som startade före sommaren 2011.

Text inlagd 2011-05-04, uppdaterad 2011-05-05, uppdaterad 2011-10-18
Därför Piazza Odenplan!
Om några busslinjer läggs om, får man till stånd säkrare och smidigare byten mellan olika trafikslag (buss och T-bana/pendeltåg) vid Citybanans station Odenplan. Gatan framför Gustav Vasa kyrka kan införlivas med Odenplan och ett attraktivt torg skapas samtidigt som projektet är samhällsekonomisk lönsamt. NU finns chansen att tänka nytt och optimera möjligheterna för Odenplan!
Enligt Exploaterings- och Trafikkontorens tjänsteutlåtande daterat 2010-10-29 har möjligheten att stänga av Upplandsgatan framför Gustav Vasa kyrka utretts tillsammans med SL. Odenplans torg (J/T) och den ökande resandeströmmen mot Östra station och Ropsten har satts i fokus. De som ska till Norra station och Karolinska styrs till Odenplans torg i stället för att nyttja station Odenplans övriga uppgångar vid Matteus kyrka och Karlbergsvägen/Västmannagatan. Kontoren förordar att Upplandsgatan framför kyrkan även fortsättningsvis trafikeras av bussar, annars skulle det ge negativa konsekvenser för resenärerna. Vi anser att detta är en felaktig slutsats. Tvärtom kan en omläggning av busslinjerna (2, 40, 65) ge flera fördelar:

1) Resandeströmmarna fördelas bättre. Om resandeströmmarna fördelas på uppgångarna vid Matteus kyrka (J) och Karlbergsvägen/Västmannagatan (J/T) blir bytena mellan de olika trafikslagen smidigare då resande kan välja den uppgång som ligger närmast deras målpunkt. Trängseln vid Odenplans torgs upp- och nedgångar minskar.

2) Omstigningstiderna blir kortare. En optimering av omstigningstiderna för resenärer mot Norra stationsområdet och Karolinska pekar tydligt på att man bör utnyttja uppgångarna vid Matteus kyrka (J) och Karlbergsvägen/Västmannagatan (J/T). Tidsvinsterna är så substantiella att det är samhällsekonomiskt försvarbart att lägga om busstrafiken till gator som i dag inte trafikeras av busstrafik.

3) Bytena mellan trafikslag blir säkrare. Genom att förlägga busstrafiken närmare uppgångarna vid Matteus kyrka (J) och på Karlbergsvägen/Västmannagatan (J/T) får man trafiksäkrare byten mellan bussar och T-bana/pendeltåg.

4) Odenplan blir en vackrare plats. Genom att stänga av trafiken på Upplandsgatan framför kyrkan kan Odenplan bli ett attraktivt torg mitt i den vackra stenstaden, en plats värd att besöka, en mötesplats att stanna upp vid, inte bara en hektisk trafikplats för i första hand resande.

Ett brev med denna lydelse skickade vi till politikerna i Stockholms kommunfullmäktige i januari 2011.

Text inlagd 2011-05-04