Om tunnelolyckor, beskrivning från 2009
Exempel på tunnelolyckor

Naturligtvis är det förenat med svårigheter att bygga tunnlar under en stad. Vi har egna erfarenheter av detta från bygget av tunnelbanan i Stockholm. Undergrunden här är bättre än på många andra håll i världen, men det finns också områden som är geologiskt problematiska med kross- och sprickzoner i berg, lera av olika kvalitet, sand eller silt (lättflytande lera). Man stötte på en hel del problem vid tunnelbanebygget med sättningar, skador på byggnader m.m. som följd.

Många år har gått sedan dess, och tekniken har förstås gått framåt över hela världen. Trots det har ändå många olyckor skett vid tunnelarbeten runt om i världen bara under de senaste åren. Här är en kortfattad sammanställning över dessa händelser. Den inleds med en återblick på när Stockholm fick tunnelbana.

Stockholms tunnelbana 1950-1970-tal
Huset sprack
 
T-banestationen vid Odenplan invigdes i oktober 1952. Den andra uppgången vid Karlbergsvägen/Västmannagatan byggdes flera år senare och öppnades först i december 1961. När man sprängde för uppgången blev det sprickor och andra allvarliga skador på den gamla fastighet som låg intill, ett hus byggt 1900. De boende fick snabbt reda på att huset måste rivas men fick bo kvar några år till. Sedan blev det utflyttning och hösten 1969 revs huset. I dess ställe byggdes sedan ett hotell som stod klart 1974. 

Besvärliga geologiska förhållanden
Det var inte bara i närheten av Odenplan som skador inträffade. När man byggde t-banan under Östermalm på 1970-talet passerade tunneln krosszoner i berget under lerlager. Vid Karlaplan fick man en grundvattensänkning på 6 m med kraftiga sättningar i byggnader omkring som följd. Den här typen av sättningar kan pågå under lång tid och kräva ständiga justeringar av gatunivån för att inte framkomligheten ovan mark ska hindras.

Vattnet bröt igenom
Vid tunnelbygget under Östermalm fick man plötsligt ett vatteninbrott i tunneln från grundvattenmagasin i marken och 6 000-8 000 liter per minut strömmade in. Det hade kunnat gå mycket illa den gången, men man lyckades till slut få stopp på flödet.

Ruttnande träpålar
När grundvattnet sjunker ruttnar träpålgrunder och rustbäddar, marken sjunker och husen får sättningsskador. I ett område vid Rådhuset på Kungsholmen finns många byggnader grundlagda på träpålar. Här sjönk grundvattennivån mycket kraftigt under 1960-talet till följd av byggverksamhet under mark. 1969 skedde det igen. Man fick en kraftig förändring av grundvattenståndet i en svacka i berggrunden och måste pumpa ut mängder av vatten dels vid t-banebygget, dels i kvarteret Päronet i ett grundschakt för Hotell Amaranten.

Allvarliga skador på byggnader
På Södermalm skedde betydande grundvattensänkningar på grund av tunnelarbeten – stor påverkan på västra delen av Hornsgatan och kraftiga sättningar vid Mariatorget. Många hus fick allvarliga skador.  I kvarteret Mullvaden revs flera hus.

Exempel från övriga Europa – tunnelolyckor under senare år

Köln mars 2009. Bygge av tunnelbanestation i U-bahn medförde att Stadsarkivet kollapsade och intilliggande hus förstördes. Två omkomna. Marken består av sand, silt och lera. Orsaken tros vara att mer grundvatten än beräknat trängt in samt vibrationer från bygget. U-bahn-projektet har sedan 2004 varit kantat av problem med skador på byggnader och ledningsnät. Kyrktornet på St Johann Baptistkyrkan sjönk 77 cm, men har räddats.

Amsterdam september 2008. Metrobygget medförde att husen kring Blomstertorget sjönk 23 cm. Åtta hus är fortfarande evakuerade och kanske aldrig kan bebos igen. Marken består av lera, sand och torv och husen är byggda på träpålar. Orsaken till skadorna var grundvattensänkning och att en dammvägg brustit. Projektet är mer än 6 år försenat och det är tveksamt om metron kan färdigställas. Kostnaderna har mer än tredubblats.

Budapest augusti 2008. Metrobygget medförde att Tekniska universitetet sjönk 55 mm. Drygt 100 incidenter med sprickor i bärande konstruktioner. Orsaken var att ansvariga undvek förstärkningsarbeten för att spara på kostnaderna. Dessutom har en djup sjö i en av stadens parker sjunkit 1 m. Metron är mer än ett år försenad.

Belgrad november 2007. Vid bygge av en vägtunnel rasade våt jord in och två personer omkom.

Lausanne februari 2005. St Laurent-tunneln kollapsade på 12 m djup och orsakade allvarliga materiella skador. En krater öppnade sig mitt i ett affärsdistrikt och byggnader evakuerades. Undergrunden består av morän, sandsten, grus och jord. Orsaken uppges vara att man stötte på en oväntad ficka med vattenmängt material och 1 500 kubikmeter rasade in i tunneln.

Barcelona januari 2005. Tunnelbanebygget medförde att ett stort antal byggnader skadas och många måste rivas. Tusen personer förlorade sina hem. Drygt 15 000 påverkades av raset. Marken består av sandsten täckt av ett lerlager. Orsaken är oklar men brister i de geologiska förundersökningarna har nämnts.

Dublin mars 2003. Vägtunnelbygge medförde stora skador och sprickor i hus. Marken består av kalksten täckt av hård moränlera. Orsaken till skadorna var vibrationer i samband med borrning i berget.

Exempel utanför Europa – tunnelolyckor under senare år

USA
Boston juli 2006. I Big Dig vägtunnel lossnade ett takelement och 3 ton betong föll ned på en personbil. Tunnelbygget har under byggtiden och fortfarande stora problem med inläckande vatten.

SYDAMERIKA
Sao Paolo januari 2007. Bygge av t-bane-station. En 40 m hög vägg rasade in och tog med sig trottoar och gata. Sju personer på gatan omkom. Marken består av sand, lera, grus, sediment och gnejs (berg).

ASIEN
Hangzhou, Kina november 2008. Bygge av tunnel och metrostation. En 15 m djup och 75 m bred krater bildades i gatan ovanför. Tjugoen personer omkom, både tunnelarbetare och de som körde ned i kratern.

Nanjing, Kina maj 2007. Bygge av metrostation. Ett öppet schakt rasade och två arbetare omkom. Orsaken var att kraftiga regn försvagat konstruktionen.

Beijing, Kina mars 2007. Bygge av tunnelbana och station. Ras i stationsbygget medförde en 11 m djup grop varvid sex arbetare omkom.

Shanghai, Kina juli 2003. En metrotunnel under byggnad rasade. Ett 8-våningars-hus rasade och fyra andra byggnader fick allvarliga sättningsskador. Orsaken tros vara felaktigt utfört ingenjörsarbete. Extrakostnad för raset blev 18 miljoner US-dollar.

Singapore april 2004. En stödvägg för en tågtunnel kollapsade och ett 30 m djupt hål, 150 m brett och 100 m långt, uppstod på motorvägen. Fyra tunnelarbetare omkom och tre skadades. Gas-, vatten- och elledningar skadades och fick stängas för 15 000 personer och 700 butiker. Orsaken uppges vara byggfel och att tunnelväggen blev för svag.

Texten publicerad 2009-06-17