Planerade byggen, beskrivning från 2009
Planerade byggprojekt

Flera omfattande byggprojekt har planerats för Odenplan och för området i närheten: Citybanans pendeltågsstation, gallerior i olika storlek och utföranden eller en gång med butiker, tunnelbana eller spårväg till Karolinska/Norra Station, tillbyggnad av Stadsbiblioteket, rivning av Läkarhuset m.m. Någon övergripande planering för de olika projekten vid Odenplan och i närområdet har inte gjorts, och ingen samordning av projekten i tid har gjorts. Flera förändringar i planerna har skett under de senaste åren.

De olika byggprojekten beskrivs nedan, och förändringar läggs in som uppdateringar.

Med Citybanan blir Odenplan Sveriges näst största tågstation. Påverkan på trafiken, miljön och handeln har inte utretts. En trafikteknisk utredning av vilken belastning som platsen Odenplan klarar saknas fortfarande. Ingen riskanalys, förutom en övergripande för hela Citybanan, har heller presenterats, ej heller ersättningar för skador m.m. Miljöeffekterna av olika projekt vid Odenplan och i närområdet beskrivs på sidan Miljöeffekter.

Beskrivning av de olika projekten

Citybanans pendeltågstation
Genom Banverkets projekt Citybanan planeras Odenplan att få en ny pendeltågstation cirka 40 meter under mark. Bygget innebär att hela Odenplan blir en inhägnad etableringsyta. En stor del av torgets västra del grävs upp för ett öppet schakt och busshållplatserna framför kyrkan flyttas. Tiden för utförandet vid Odenplan har angetts till 3½ - 4 år för tunga anläggningsarbeten med pålning, spontning, schaktning, borrning och sprängning. Resterande tid används för att fylla igen schaktgropen, bygga uppgångar, rulltrappssystem, inredning och installationer. Stationsbygget medför ett stort antal byggtransporter mellan upplaget på Norra stationsområdet och Odenplan. Citybanan och stationen ska invigas i december 2017.

Efter omfattande kritik drog Banverket tillbaka sin första bygglovsansökan för station Odenplan och beslutade att inte påbörja fysisk verksamhet vid Odenplan förrän tidigast i början på år 2010. Nya ansökningar om bygglov lämnades in under 2009. Se vidare den rapportering vi gjort i nyhetsbrev - på sidan Senaste nytt och på sidan Äldre nyhetsbrev.

Station Odenplan ingår i den järnvägsplan som fastställts av Banverket 2008-05-22 och sedan av Regeringen 2008-12-04. Station Odenplan omfattas också av tillägg till detaljplaner från Fatbursparken till Tomteboda. Planerna har överklagats, men är nu fastställda av Regeringen 2008-12-04.

Rättsprövning av bägge dessa regeringsbeslut har begärts hos Regeringsrätten. Där påvisas att samtliga sökande är berörda av besluten med avseende på de rättigheter enligt Europakonventionen, som är aktuella i målet. Det handlar om rätt till skydd för egendom, rätt till respekt för privat- och familjeliv och rätt till personlig säkerhet. Beslut i ärendet har ännu inte meddelats.

Station Odenplan ingår också i den miljöprövning som pågår hos Miljödomstolen avseende spårtunnel norr. Huvudförhandling ägde rum 2009-02-03 – 04 och beslut väntas 15 april.

Citybanans etapp II innebär att ytterligare en perrong byggs under Odenplan. Denna förläggs norr om den första perrongen. I planerna anges att etapp II är aktuell först runt 2030, men mycket tyder på att den högre kapaciteten behövs långt tidigare. Etapp II ska kunna byggas helt under jord och transporter ske via servicetunneln.


Uppdatering i juni 09:
Miljödomstolens dom 
Deldomen från 15 april ger Banverket på vissa villkor tillstånd att leda bort grundvatten i schakt vid Stockholms central, vid Norra station samt vid spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen m.m. Tillståndet får tas i anspråk även innan domen vunnit laga kraft.

Överklagande av Miljödomstolens dom
Boende vid Odenplan har överklagat domen och yrkar på att Banverkets ansökan avvisas, alternativt att målet återförvisas till Miljödomstolen eller att domen ändras samt beslut om inhibition (stopp för arbeten).

Uppdatering i aug 09:
Miljööverdomstolen meddelade i juni prövningstillstånd medan däremot inhibitionsyrkandet avslogs. Domstolen gav också förslag till tidsplan för handläggningen av målet. Huvudförhandling och syn företas 12-14 jan 2010.

Läs mer om domen, överklagandet m.m. på sidorna Odenplansgruppen - Senaste nytt och/eller Äldre nyhetsbrev (dit nyhetsbrev flyttas när ett nytt skickats ut).


Ny grön tunnelbanelinje - Karolinskagrenen
Storstockholms Lokaltrafik (SL) planerar att bygga en ny tunnelbanelinje från Odenplan genom en förgrening av den gröna linjen till den nya stadsdelen Karolinska - Norra Station. Även här sker arbetet uppifrån ytan. Stadsbyggnadskontoret har presenterat en startpromemoria i februari 2009, där projektet och dess konsekvenser beskrivs. Tunneldrivning behöver ske från tunneländarna och från mitten samtidigt via tre arbetstunnlar. Vid Odenplan kommer det att schaktas hela vägen från Odenplans östra spets till i höjd med hotell Oden för den nya plattformen och spårtunneln, därefter vidtar sprängning under mark. Schaktningen innebär ingrepp på kyrkogården ända in till norra trappan på Gustav Vasa kyrka. Detta berör samtliga träd på kyrkogården mellan kyrktrappans förlängning och Karlbergsvägen. I promemorian nämns ett trafikmässigt sämre alternativ, som innebär att man inte bygger en ny perrong vid Odenplan utan låter det ena befintliga spåret förgrena sig längre västerut. Detta alternativ bör utredas närmare enligt Miljöbalken, då det tycks miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt.

En järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska presenteras 2009. Byggstart beräknas till år 2011 och t-banesträckningen ska vara klar 2015, när nya Karolinska sjukhuset ska stå klart.

Flera medlemmar i Odenplansgruppen har lämnat synpunkter på förstudien 2008. Vi fortsätter att följa ärendet.

Nya uppgifter i stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar daterade 2009-03-20 avslöjar att SL avser att avvakta med att bygga ny perrong och ett tredje spår vid Odenplan den närmsta framtiden. Man tror därför inte att t-baneförlängningen mot Karolinska kommer att påverka Odenplan eller Karlbergsvägen väsentligt. Dock påpekas på annat ställe i handlingarna att arbetstunnlarnas exakta förläggning vid tunneländarna fortfarande utreds.

Uppdatering i jan 2010:
Hösten 2009 beslutade man att lägga tunnelbanelinjen Karolinskagrenen på is. För närvarande utreds olika alternativa trafiklösningar för Karolinska och Norra Station. Ett förslag är en stadsspårväg Solna Centrum - Karolinska/Norra Station - Odenplan. Ett annat är en tunnelbaneskyttel mellan Odenplan och Karolinska/Norra station, alltså en tunnelbanelinje som körs fristående från gröna linjen.   

Nya Stadsbiblioteket
Planerna för ett nytt stadsbibliotek med en stor huskropp strax öster om Läkarhuset skulle medföra bl.a. att de tre annexhusen utmed Odengatan rivs. Det vinnande projektet, Delphinium, sträcker sig från trottoaren en bra bit in på Observatoriekullen. Byggnaden ska innehålla samlingslokaler m.m. Önskemål har uttalats om förbindelse med pendeltågstationen. Den planerade byggkostnaden blev mycket högre än förväntat och ekonomin för projektet granskas för närvarande för att staden ska kunna fatta beslut om projektet ska drivas vidare.


Uppdatering:
I oktober 2009 fattade Stockholms stad beslut om att inte bygga den planerade tillbyggnaden av stadsbiblioteket. Delphinium kommer alltså inte att byggas vilket också innebär att biblioteksannexen kommer att vara kvar. Mer information finns på webbsidan Nytt stadsbibliotek.

Galleriaplaner och handelsplatser
Nya och utvidgade galleriaplaner är på gång genom flera aktörer. Ingreppen innebär att hela Odenplan, Odengatan och mynningen av Norrtullsgatan grävs upp, vilket troligen styr över all trafik, busshållplatser m.m. till Karlbergsvägen. Staden har dock uttalat att trafiken ska flyta på som vanligt.

Rodamcos omfattande galleriabygge i tre plan under Odenplan avstyrdes, då det inte kunde genomföras samtidigt som stationsbygget och 17 500 stockholmare protesterat mot gallerian.

Centrum Terre AB fick senare under 2008 markanvisning för att utreda en handelsetablering kallad Vasa på och under Odenplans torgyta. Denna galleria är lika stor i utbredning som Rodamcos men i endast ett plan under mark. Förbindelser uppåt torget och Odengatan sker via biljetthallen och nya uppgångar. Uppe på torget planeras glasbyggnader med serveringar inne och utomhus med förbindelse till det undre planet. Centrum Terre AB och huvudägaren Centrumgruppen är för närvarande under rekonstruktion.

Åhlénshusets ägare, SEB Trygg Liv, är intresserad att utvidga handelsverksamheten under jord. Ritningar på handelsplats Vasa visar på kommunikation mellan Åhléns och Vasas undervåningar. 

Läkarhusets ägare, Folksam & Diligentia, vill utvidga handeln under jord, alternativt  riva hela huset och bygga ett nytt. Preliminära ritningar har presenterats av stadsbyggnadskontoret. Det nya huset skulle vara några våningar högre än det nuvarande, och dessutom ha en betydligt ökad yta. Rivning eller ombyggnad är inte aktuell förrän tidigast 2012.

Plansamråd gällande handelsetableringen vid Odenplan med de tre olika aktörerna (Centrum Terre, Folksam Diligentia och SEB Trygg Liv) kommer (enligt uppgift) att äga rum i april/maj 2009.

Uppdatering i aug 09:
Inget plansamråd ang handelsetableringen skedde före sommaren. I början av juli försattes Centrumutveckling, Centrum Group och Centrum Terre i konkurs av Stockholms tingsrätt. Stockholms stad har nu återtagit den markanvisning som lämnats till Centrum Terre. Plansamråd angående handelsetablering vid Odenplan beräknas nu äga rum under hösten 09.

Uppdatering i jan 10:
Något plansamråd skedde inte under hösten 2009. Nu diskuteras möjligheten att, i stället för en galleria, bygga en gång under Odenplan från biljetthallen till södra sidan av Odengatan. Utformningen av denna gång och i vilken utsträckning butiker ska finnas i gången är ännu inte klart. Samråd rörande denna gång kommer troligen att under vintern/våren eller i varje fall under första halvan av 2010.

Vi kommer att syna planerna och lämna synpunkter. På första sidan Odenplansgruppen - Senaste nytt 
kommer vi att berätta om detta när det blir aktuellt.


Ny röd tunnelbanelinje
I stockholmsregionens utvecklingsplan - RUFS 2010 - presenteras förslag att tunnelbanans röda linje får en ny sträckning från Liljeholmen till Fridhemsplan och vidare via Odenplan mot Albano med start någon gång efter 2020. Den linjen kommer till stor del att dras under mark. Kostnaderna antas bli avsevärda och projektet är inte närmare granskat avseende genomförbarhet. Stadens olika nämnder har dock ställt sig positiva till att  staden förtätas enligt förslaget.

Medlemmar i Odenplansgruppen har framfört synpunkter och föreslagit en annan sträckning av den nya t-banelinjen från Fridhemsplan mot Karolinska i stället för Odenplan och vidare mot Universitetet. Det finns behov av utökade kommunikationer till Karolinska/Norra station som förbinder vetenskapsstadens delar, Universitetet och Karolinska Institutet, med varandra. Detta har man framhållit i synpunkterna och där även påtalat svårigheterna med att åter gräva upp Odenplan,  i ett skede då etableringar troligen gjorts över hela torget och i flera nivåer därunder.

Texten inlagd 2009-04-01. Uppdatering sker efter hand.