Historik, beslut och processer 2005-2009
Historik - processer och myndighetsbeslut

Här är en sammanställning över processer och myndighetsbeslut som bostadsrättsföreningar och enskilda vid eller i närheten av Odenplan tagit aktiv del i under åren 2006-2009. Datum är i de flesta fall angivet med år, månad och dag, i de fall vi inte vet datum anges år och månad. I något enstaka fall då vi saknar närmare uppgift om månad eller dag är enbart år angivet.

Följande etapper, beslut och myndighetsprocesser som rör Citybanan har tagits med:
• Bangårdstunneln
• Arbetstunneln vid Torsgatan
• Arbetstunneln vid Drottninggatan
• Detaljplaner
• Järnvägsplanen
• Rättsprövning
• Södertunneln
• Bygglov
• Prövning i Miljödomstol - Spårtunnel Norr

De är inlagda i denna följd här, och du får scrolla neråt för att se alla.
Historik över processer och beslut om den tidigare planerade gallerian i tre plan (entreprenör Rodamco) finns inte med här ännu. Vi hoppas kunna komplettera med detta lite längre fram.

BANGÅRDSTUNNELN
2005-05-18: Ansökan av Banverket hos Miljödomstolen om tillstånd till bortledande av grundvatten
från tillfartstunnel för Citybanan vid bangårdsområdet Stockholms central m.m. i Stockholm

2005-09-28
2006-05-19:
Kompletteringsskrifter från Banverket

2005-10-04: Miljödomstolen kungör målet

2005-11-25: Yttrande från Länsstyrelsen

2006-10-05: Deldom från Miljödomstolen. Tillstånd lämnas för Banverket att utföra vattenverksamhet vid bangårdsområdet Stockholms central

2006: Klagomål från dels Banverket, dels fastighetsägare

2007-04-20: Miljööverdomstolens slutliga beslut med undanröjande av Miljödomstolens deldom och avvisning av Banverkets tillståndsansökan m.m.

2007: Banverket begär prövningstillstånd hos Högsta domstolen, HD

2007-12-03: Protokoll från HD, varigenom målet förklaras vilande

2008-06-13: HD:s beslut att ej meddela prövningstillstånd. Miljööverdomstolens beslut står fast

2008-10-19: Inlaga till Miljödomstolen från bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud med hemställan att målet ang tillfartstunnel vid bangårdsområdet förenas för handläggning i en rättegång med Miljödomstolens mål ang Spårtunnel Tomteboda - Riddarholmen

2008-12-10: Miljödomstolens protokoll med förordnande om handläggning i en rättegång av ärenden Spårtunnel Tomteboda - Riddarholmen, tillfartstunnel vid bangårdsområdet och arbetstunnel vid Norra station


ARBETSTUNNEL TORSGATAN
2006-12-20:
Deldom av Miljödomstolen. Banverket meddelas tillstånd till viss vattenverksamhet gällande arbetstunnel på Torsgatan

2007: Besvär över Miljödomstolens deldom 2006-12-20 av fastighetsägare  och Banverket

2008: Banverket begär hos Högsta domstolen, HD, att de hovrättsledamöter, som deltagit i Miljööverdomstolens beslut gällande Bangårdstunneln, skall förklaras jäviga att döma i liknande mål, såsom arbetstunneln Torsgatan

2008-09-30:  HD:s beslut med förklaring att jävsförhållande inte föreligger

2008-11-27: Miljööverdomstolens protokoll med avskrivning av målet från vidare handläggning, eftersom klagandena återkallat sina besvär. Miljödomstolens beslut står fast


ARBETSTUNNEL DROTTNINGGATAN
2007: Enskilda boende vid Drottninggatan överklagar meddelat bygglov för arbetstunnel Drottninggatan. Ärendet går vidare till länsstyrelsen, länsrätten och Kammarrätten. De klagande begär inhibition. Avslag i Kammarrätten. Regeringsrätten ger ej prövningstillstånd.

2008-03: Banverket beslutar att inte bygga arbetstunnel vid Drottninggatan. Schaktmassor skall i stället delvis hanteras vid Odenplan


DETALJPLANER
2008-04-07: Kommunfullmäktiges beslut att anta tillägg till detaljplaner, från Fatbursparken till Tomteboda

2008-04: Besvär till länsstyrelsen i Stockholms län från föreningar och enskilda vid Odenplan över kommunfullmäktiges beslut 2008-04-07

2008-07-02: Beslut av länsstyrelsen i Stockholms län om avslag på besvären 2008-04

2008-07-25, 08-09: Besvär till Regeringen av föreningar och enskilda vid Odenplan över länsstyrelsens beslut 2008-07-02

2008-12-04: Regeringens beslut att fastställa detaljplanerna. Avslag på besvären

2008-12-22:  Ansökan till Regeringsrätten från föreningar  och enskilda vid Odenplan genom ombud rörande rättsprövning av Regeringens beslut 2008-12-04


JÄRNVÄGSPLANEN   
2005-03-03: Beslut av Regeringen att tillåta en tunnelförlagd ny järnväg, Citybanan i Stockholm

2007-11: Banverkets förslag till järnvägsplan för Citybanan genom Stockholm

2008-03: Banverkets beslut att inte bygga arbetstunnel vid Drottninggatan

2008-04-02: Möte med Banverket och allmänhet i Vasa real. Bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan deltog aktivt

2008-05-12: Synpunkter på järnvägsplanen från bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan

2008-05-22: Banverket beslutar fastställa järnvägsplanen

2008-06-11: Skrivelse från enskild till Riksantikvarieämbetet beträffande järnvägsplanen

2008-06-15: Besvär till Regeringen från bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan över Banverkets fastställelse av järnvägsplanen. Även begäran om inhibition (dvs att inte påbörja eller slutföra arbeten på Citybanan förrän alla tillstånd föreligger)

2008-07-03: Banverket lämnar begärd redovisning till Regeringen i frågan om inhibition

2008-07-10: Banverkets yttrande över besvär rörande järnvägsplanen

2008- 08-05: Yttranden till Banverket från bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan över Banverkets redovisning i inhibitionsfrågan

2008-08-05: Yttranden till Regeringen från bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan över Banverkets inlaga rörande järnvägsplanen

2008-08-08: Yttrande av enskild vid Odenplan till Regeringen i frågan om inhibition

2008-08-21: Regeringens beslut i inhibitionsfrågan. Inget avgörande

2008-09-17: Uppvaktning av bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan i Näringsdepartementet/Miljödepartementet inför Regeringens fastställelse av järnvägsplanen m.m.

2008-12-04: Regeringens beslut att fastställa järnvägsplanen. Avslag på besvären

2008-12-22: Ansökan om rättsprövning hos Regeringsrätten från bostadsrättsföreningar och enskilda
genom ombud med anledning av Regeringens beslut att fastställa järnvägsplanen m.m. (se även avsnittet Rättsprövning)


RÄTTSPRÖVNING
2008-12-22: Ansökan till Regeringsrätten från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud gällande rättsprövning av Regeringens två beslut 2008-12-04 ang dels järnvägsplan, dels detaljplaner för Citybanan Stockholm. Inhibition även yrkat

2009-02-10: Inlaga från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud med förklaring att beslut i inhibitionsfrågan kan avvakta till dess att muntlig förhandling kunnat hållas i målet

2009-02-11: Protokoll från Regeringsrätten med föreläggande för sökandena att inkomma med skriftlig redogörelse för på vilket sätt regeringens beslut avseende dels järnvägsplan, dels detaljplan innefattar en prövning av deras civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.

2009-03-20: Inlaga från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud med svar på föreläggandet enligt ovan. Sökandena åberopar rätten till skydd för egendom, rätten till respekt för privat- och familjeliv samt rätten till personlig säkerhet enligt Europakonventionen.

2009-04-02: Inlaga från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud med information och geologisk rapport rörande katastrofras i Köln till följd av tunnelbanebygge.

2009-06-10:  Protokoll från Regeringsrätten med avslag på yrkandet om inhibition och avvisning av ansökningen från fyra sökande, vilka inte äger de av dem bebodda fastigheterna. Övriga sökande godkänns som sakägare. Muntlig förhandling ska hållas i dec.

2009-12-03: Muntlig förhandling i Regeringsrätten med yrkande om inhibition av Regeringens beslut.

2009-12-04: Regeringsrätten avslår yrkandet om inhibition.

2009-12-18: Regeringsrätten förklarar att Regeringens beslut ska stå fast


SÖDERTUNNELN
2006-02-21:
Ansökan till Miljödomstolen från Banverket om tillstånd till vattenverksamhet från planerad spårtunnel m.m. för Citybanan på Södermalm Stockholm. Kompletteringar av ansökan i 4 omgångar, senast 2008-02-22

2008-04-30: Miljödomstolen meddelar deldom och lämnar Banverket yrkat tillstånd enligt miljöbalken

2008-05-20: Besvär till Miljööverdomstolen av föreningar och enskilda vid Odenplan över Miljödomstolens deldom 2008-04-30

2008-06-11: Protokoll av Miljööverdomstolen med avvisning av ovannnämnda besvär. De klagande vid Odenplan ansågs inte som sakägare

2008-09-04: Miljööverdomstolen avskriver målet. Banverket återtagit sina klagomål och övriga klagomål - anförda av två sakägare - har därför förfallit

2008-10: En sakägare har anfört besvär till Miljööverdomstolen över domvilla med motivering i huvudsak att miljökonsekvensbeskrivningen inte är godtagbar, varför det saknats förutsättningar att processa vid Miljödomstolen
 
2009: Miljööverdomstolen avslår anförda besvär över domvilla.


BYGGLOV
2008-06-17: Ansökan från Banverket om bygglov för tillfällig åtgärd under fyra år för viss byggetablering på Odenplan samt marklov för fällande av träd

2008-08-13: Kungörelse från Stadsbyggnadsnämnden ang "Odenplan: Tidsbegränsad byggetablering, 4 år, bodar, plank, informationskiosk m.m." Synpunkter får lämnas

2008-08-23: Skriftliga synpunkter till Stadsbyggnadsnämnden rörande bygglovsansökningen ingivna från föreningar och enskilda vid Odenplan

2008-09 - 2008-12: Enskilda vid Odenplan agerar varje lördag med utdelning av broschyrer och muntlig information till allmänheten rörande bygglov, galleria och planerade åtgärder kring Odenplan m.m. Träden klädda med röda skynken

2008-10-26: Vädjan från föreningar och enskilda vid Odenplan till politiker om avslag på eller bordläggning av bygglovsansökningen

2008-11-20:  Stadsbyggnadsnämnden bordlägger ärendet om bygg- och marklov för etablering på Odenplan

2008-12-08: Förnyad vädjan till politiker om ett längre uppskov med beslut om bygglov

2009-01-20: Banverket beslutar ändra planerna för Odenplan, innebärande uttag av mindre mängd bergmassor och kortare byggtid med start början 2010

2009-09-04:  Ny ansökan från Banverket om bygglov för tillfällig åtgärd vid Odenplan - etablering under byggtid jan 2010 - juni 2013

Sept 09:  Inlagor med synpunkter från medlemmar av Odenplansgruppen

2009-09-07:  Bygglov meddelat för nybyggnad av projekt Citybanans entreprenad Odenplan m.m.  - station, uppgångar, biljetthallar m m

Sept 09:  Klagomål till Länsstyrelsen från bostadsrättsföreningar och enskilda vid Odenplan

2010-01-18: Länsstyrelsen avslår överklagandena 


PRÖVNING I MILÖDOMSTOL - SPÅRTUNNEL NORR
2007-03-30:  Banverkets ansökan hos Nacka tingsrätt/Miljödomstolen om tilllstånd till bortledande av grundvatten från spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen i Stockholm m.m.(Citybanan)

2007-07-06:  Inlaga från Banverket vari förklaras att verket inte har för avsikt att ändra sina yrkanden i målet

2008-06-03: Kungörelse om ansökningen. Synpunkter får inges

2008-08-28: Yttrande av föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud  till Miljödomstolen ang sakägare m.m.

2008-09-03: Komplettering av Banverket med förnyad ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Bangårdstunneln att handläggas tillsammans med Spårtunnel Norr. (tidigare ansökan avvisad av Högsta domstolen)

2008-09-17: Kungörelse rörande sammanslagning av mål Spårtunnel Norr och övriga anläggningsdelar norr om Söderström

2008-10-06: Miljödomstolens beslut att behandla föreningar och enskilda vid Odenplan som sakägare

2008-10-16: Länsstyrelsens yttrande till Miljödomstolen

2008-10-19: Inlaga till Miljödomstolen från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud rörande sammanläggning av mål m.m.

2008-10-20: Yttrande från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud. Yrkas avvisning av Banverkets ansökan samt mellandom i juridisk tvistefråga

2008-12-05: Banverkets påminnelser och anmälan om nya sakägare

2008-12-10: Protokoll från Miljödomstolen med avslag på yrkanden om avvisning och mellandom

2008-12:  Kungörelse ang huvudförhandling i Miljödomstolen

2009-01-12:  Utredning ang geologiska förhållanden från sakkunnig

2009-01-20: Skrivelse till Miljödomstolen från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud med yrkanden och åberopande av sakkunnigutlåtande

2009-02-03-04: Huvudförhandling vid Miljödomstolen. Föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud uppträder som sakägare

2009-04-02: Inlaga från föreningar och enskilda vid Odenplan genom ombud med information och geologisk rapport rörande katastrofras i Köln till följd av tunnelbanebygge

2009-04-15: Deldom från Miljödomstolen. Banverket får på vissa villkor tillstånd att leda bort grundvatten i schakt vid Stockholms central, vid Norra station samt vid spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen m.m. Tillståndet får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft.


2009-05-06: Överklagande till Miljööverdomstolen med yrkande om inibition från föreningar ooch enskilda vid Odenplan genom ombud

2009-06-11: Protokoll från Svea Hovrätt Miljööverdomstolen. Domstolen meddelar prövningstillstånd men avslår inhibitionsyrkandet

2009-06-11: Miljööverdomstolen ger förslag till tidsplan för handläggningen av målet. Huvudförhandling och syn företas 12-14 jan 2010

2009-09-09:  Banverkets yttrande över de anförda besvären

2009-10-30:  Inlaga till Svea Hovrätt Miljööverdomstolen från de klagande med anledning av Banverkets yttrande

2009-12-08: Förhandlingsordning inför huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen framläggs.

2010-01-11--- 14: Huvudförhandling i Svea hovrätt Miljööverdomstolen med syn på flera platser.


Texten inlagd 2009-03-20, uppdateras sedan efter hand.