Om miljöeffekter, beskrivning från 2009
Planerade byggprojekt

Flera omfattande byggprojekt har planerats vid eller i närheten av Odenplan: pendeltågsstation för Citybanan, en ny tunnelbanegren eller en spårväg mot Karolinska/Norra station, gallerior i olika storlek och utföranden eller en gång med butiker, tillbyggnad av Stadsbiblioteket och rivning av de tre annexen, eventuell rivning av Läkarhuset och uppförandet av en dubbelt så stor byggnad. Flera förändringar i planerna har skett under de senaste åren. Läs mer på sidan Planerade byggen, där de olika byggprojekten beskrivs och förändringar som sker läggs in som uppdateringar på respektive avsnitt.
 
Med Citybanan blir Odenplan Sveriges näst största tågstation. Odenplans förmåga att svälja den ökande volymen av trafik ovan jord har inte utretts. Påverkan på trafiken, miljön och handeln har inte undersökts. Ingen riskanalys, förutom en övergripande för hela Citybanan, har presenterats, inte heller ersättningar för skador m.m. Och barnperspektivet som ska genomsyra alla stadens projekt har negligerats.

Här följer en beskrivning av miljöeffekter vid Odenplan dels under den tid pendeltågsstationen byggs, dels under drifttid.

Konsekvenser för Odenplan under byggtiden

Om alla projekten skulle ha genomförts hade Odenplan och området från Asplunds bibliotek till Vasa reals skola på Karlbergsvägen blivit en enda stor byggplats under många år, en bit in på 2020-talet. I dag är flera av planerna ändrade, men torget kommer inte att vara brukbart under flera år framöver. Många träd kommer att tas bort. Det gäller träden på torget och troligen även några på kyrkogården, träden längs Odengatan  m.m.

Byggena ger omfattande negativa konsekvenser på miljön: grundvattenpåverkan (skador på byggnader och rasrisk), buller, vibrationer och tung byggtrafik, nedsmutsning och luftföroreningar i skadliga mängder och omfattande trafikproblem. Dessa konsekvenser blir särskilt svåra för alla barnfamiljer, äldre och funktionshindrade som bor vid Odenplan och vistas i närområdet hela dygnet. Även näringsidkare på och kring Odenplan drabbas hårt. Sippans kiosk och grillkiosken har lagts ned. Uteserveringar blir kraftigt störda. Hotell och restauranger störs av bullernivåerna. Miljön i området blir inte inbjudande, vilket givetvis kommer att påverka kundunderlaget för de flesta verksamheter.

Risker med byggen som påverkar grundvattennivån
Intressanta jämförelser kan göras mellan Citybanan och andra projekt. Huset i hörnet Västmannagatan och Karlbergsvägen sprack då tunnelbaneuppgången där sprängdes i början på 60-talet. Huset fick rivas och Hotell Oden uppfördes sedan på platsen. På förfrågan om motsvarande kan hända i dag har vi fått svaret att tekniken utvecklats sedan dess. Trots det har rasolyckan i Köln nyligen inträffat. Den tros bero på tunnelbygget under det raserade stadsarkivet och svårigheter att reglera grundvatteninflödet.

Vid Odenplan är grundvattenfrågorna problematiska. Gräver man vid Odenplan kommer grundvattnet att sänkas i kvarteren norr om Vasaparken. Motsvarande vattenmängd måste infiltreras uppifrån i evinnerlig tid för att byggnaderna inte ska sjunka. I Köpenhamn pågår ett tunnelbygge, som tillfälligt stoppats i avvaktan på utredning om en kyrka i närheten kan komma att skadas. Man diskuterar därför att ändra tunnelsträckningen.

Hälsorisker av Citybanan och station Odenplan
Luftkvaliteten försämras med PM 10-halter (små inandningsbara partiklar) som vida överskrider gränsvärdena, spränggaser som vädras ut från tunnelbyggena, kväveoxider och koldioxid från arbetsmaskiner och lastbilar. Hälsorisker: Barn och äldre är de grupper som är känsligast för partiklar i luften och kan riskera astma och andra andningssvårigheter. Det nationella delmålet är att dagens gränsvärde för partiklar redan år 2010 ska sänkas från 50 mikrogram/m3 (som vid Odenplan i dag) till 35 mikrogram/m3.

Buller och vibrationer kl 06-22 kommer att alstras av borrning (stomljud), sprängningar, arbetsmaskiner och transporter till och från byggarbetsplatserna. Bullrande ovanjordsarbeten ska undvikas efter kl 19. Dit räknas inte transporter eller tunnelarbeten. Skrymmande transporter görs dessutom nattetid. Stomljuden är svårast att reglera. Cirka 1 600 personer runt Odenplan  beräknas bli utsatta för stomljud överstigande 45 decibel.  (En karta över de stomljud som uppstår inomhus under byggskedet är inlagd en bit längre ner). Den som är störd i sammanlagt mer än en vecka erbjuds möjlighet till dagvila i en paviljong.Vid Odenplan kommer bullrande verksamhet att pågå många år i sträck. Vibrationsnivåerna har endast redovisats i generella termer utan hänsyn till berggrund, avstånd till tunneln, våningsplan eller husets byggteknik. Hälsorisker: Buller och vibrationer påverkar vår möjlighet till återhämtning och dygnsvila negativt. Halten stresshormoner ökar och medverkar till hjärtsjukdomar. Koncentrationsförmåga och inlärning försämras och irritabiliteten ökar. Återigen drabbas barn och äldre bundna till närområdet värst.

Byggtrafik och trafikomläggningar kan medföra långa köer och ökad olycksrisk, då busshållplatser flyttas och trottoarutrymmet minskar. Föräldrar till skolbarn har uttryckt stor oro för barnens möjligheter att själva ta sig till skolan. Även äldre och funktionshindrade får svårare att förflytta sig runt Odenplan eller bli hämtade i bil nära bostaden. Detta begränsar deras rörlighet utanför hemmet, minskar oberoendet och försämrar livskvaliteten. 

Småföretagare och näringsidkare drabbas både hälsomässigt och ekonomiskt. De flesta är lokaliserade i gatuplan, där trafikbuller och nedsmutsning blir störst. Tillgängligheten minskar med trafikomläggningar och provisorier i trottoarerna. Många som annars skulle ha handlat i affärerna eller besökt restauranger och kaféer kommer troligen att försöka undvika Odenplan de närmaste 10 åren. Hotell och restauranger drabbas av buller och vibrationer i samma utsträckning som de boende.  Jämförelser kan göras med St Eriksplan, där ett parkeringsgarage byggdes för några år sedan. Omsättningen för småföretagarna sjönk kraftigt och några tvingades i konkurs. Inga ersättningar utgick. I nästa led påverkar detta fastighetsägarna. Ekonomisk osäkerhet/otrygghet inför framtiden är en allvarlig stressor och hälsorisk. På Odenplan har Sippans kiosk och grillkiosken lagts ner. Odenplansgrillen sades upp utan erbjudande om annan plats eller ersättning för byggnaden. Ägarfamiljen drabbas hårt. 

Stomljud, buller inomhus under byggskedet illustreras i kartan nedan.

Stomljud. Byggbullernivåer inomhus. Blått > 35 dB(A) Rött > 45 dB(A) Kartan är hämtad från Järnvägsplanens MKB 2007.
Konsekvenser för Odenplan av projekten i drift
Tågstationen - och ny förbindelse till Karolinska/Norra station (t-bana eller spårväg) - kommer att kräva omfattande cykelparkeringar, större taxistation, fler bussanknytningar och tätare turer (redan i dag avgår 150 bussar/timme i rusningstid). Tidigare planerade gallerior och de serveringar som hörde till dem skulle ha medfört ett stort antal leveranser och även omfattande sophantering. Alternativet med en underjordisk gång kantad av butiker innebär också ökade leveranser och sophantering men i mindre grad.

I vilket fall kommer många fler människor att röra sig runt Odenplan än i dag. Enbart pendeltågstationen beräknas generera 22% fler trafikanter som ska vidare uppe på markytan.

Odenplan kommer att förvandlas till en mer utpräglad trafikplats. Frågan är om torgfunktionen kan bevaras, då gallerian under Odenplan fått markanvisning på 920 m2 av själva torgytan. Finns det kvar utrymme för att stanna och vila, att stämma träff, till torgståndsförsäljning, att hålla torgmöten m.m. när det offentliga rummet inskränks på detta sätt? De vackra gamla träden, som gläder så många i stenstaden i dag, kan inte återplanteras. Möjligen kan små träd med litet rotsystem planteras i den grunda jordmånen ovanpå gallerian.

Odenplans speciella karaktär – nästan av typen småstad - med många bostäder och ett utpräglat inslag av småbutiker och familjeföretag kommer att påverkas av galleriorna.Handelsutbudet i galleriorna kommer av ekonomiska skäl att domineras av de stora kedjorna. Hyresnivåerna för övriga butiker i området kommer troligen också att höjas, vilket drabbar hårt efter 10-15 års byggverksamhet och sviktande kundunderlag.  Kanske tvingas många av småbutikerna att lägga ner verksamheten eller flytta. 
 
Texten inlagd 2009-04-05, reviderad 2010-01-09