Tidigare nyhetsbrev
Tidigare nyhetsbrev - nyast överst
Nyhetsbrev nr 40
2017-05-11

Ingen toalett på Odenplan
I sommar öppnar Citybanan och Odenplan blir Sveriges näst största tågstation vad avser antalet resande. Många rör sig redan i dag på torget. Människor byter mellan bussar och tunnelbana, hyr cyklar, handlar i varustånden, solar på Soltrappan eller sitter på de fasta bänkarna på torget. Toalett ska enligt stadens planer dock inte vara tillgänglig på Odenplan, varken ovan eller under jord. De som behöver använda toalett måste lämna torget, vänta på grönt ljus och gå över till andra sidan av Karlbergsvägen där stadstoaletten ska stå. Det gäller även dem som t.ex. ska byta mellan tunnelbana och pendeln och behöver gå på toaletten: upp på torget och över gatan måste man! En obegripligt dålig placering.

Förslaget från Trafikkontoret är att anlägga en enstaka toalett placerad i en nuvarande parkeringsficka intill en av sekelskiftesfasaderna på Karlbergsvägen. Ett helt stort torg finns med plats för toaletter. Det är där toaletter behövs, inte på Karlbergsvägen. Men man avser alltså att klämma in en ynka toalett vid en trottoar där det redan är trångt mellan uteserveringar och trafik till fastigheter och tunnelbanenedgångar. Eftersom gatumarken där toaletten byggs är allmän plats föreskriver lagen att platsen ska vara tillgänglig och användbar och betonar särskilt att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda toaletten och röra sig på platsen. Det är också en fråga om trafiksäkerhet, dels att människor som vill gå på toaletten måste korsa en trafikerad gata, dels att byggnaden kommer att stå ganska nära en korsning. Sikten försämras för alla som rör sig längsmed denna del av Karlbergsvägen.

Flera offentliga toaletter behövs på Odenplan
Självklart måste själva Odenplan förses med flera offentliga toaletter, både ovan och under jord. Resenärer som byter tåg ska inte behöva åka till T-centralen för att besöka toalett. Resenärer som passerar uppe på torget ska inte behöva korsa trafikerade Karlbergsvägen för att köa till en enda toalett.

Stadens mål med den utökade kollektivtrafiken har varit att spara resandetid, speciellt vid byten. Av detta skäl men också av säkerhetsskäl har staden koncentrerat omstigningar till själva torgytan. En mycket klok princip, som staden nu plötsligt frångår.

Möjligheter finns både ovan och under jord
Man skulle kunna bygga toaletter i gaveln på den planerade kafébyggnaden, vid gaveln av stationsbyggnaden eller vid torghandeln där man nyligen grävt för vatten och avlopp. Under jord finns utmärkta möjligheter att göra en större, bemannad toalettanläggning i den planerade gångtunneln under Odengatan. Annars är biljetthallen det ställe där flest resenärer förväntar sig toaletter.

Planeringsmiss och estetik?
I Odenplansgruppen har vi i olika sammanhang efterlyst övergripande planering både vad gäller det trafikkaos alla befintliga och planerade bussar föranleder, men också utformning av torget. Odenplansgruppen har lyft toalettfrågan ett flertal gånger och staden har svarat att toaletter kommer att finnas tillgängliga i t-banans biljetthall, att toalett ska rymmas inne i kafébyggnaden, att en stadstoalett ska byggas på trottoaren på Odengatan intill kyrkogårdsmuren. Varför har man ändrat sig nu?

Förklaringen till den nya placeringen är delvis estetisk uppger staden. Toaletten är tydligen för ful att placeras på torget! Estetiska hänsyn går före tillgänglighet för dem som toaletten är till för.

Vi efterlyser en redogörelse från ansvariga om hur staden tänker lösa detta grundläggande mänskliga behov - att kunna gå på toaletten, trots att man åker kommunalt!

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan


Texten inlagd 2017-05-11

 Nyhetsbrev nr 39
2016-11-14

Synpunkter på nytt förslag till tunnelbana Odenplan-Arenastaden

Viktigt att så många som möjligt lämnar synpunkter på samrådet om vi ska kunna få någon rättelse. Nedanstående skrift/synpunkter från Odenplansgruppen är för din inspiration. Om du vill kan du kopiera texten eller kortfattat skriva “jag instämmer i Odenplansgruppens synpunkter.”

OBS att synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november.
Man kan lämna synpunkter på följande vis:
- Skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- Fylla i ett formulär på SLL:s webbplats (adress se ovan)
- Skriva brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet Tunnelbana Arenastaden.

Mer om vad det nya förslaget innebär kan du läsa i Nyhetsbrev nr 38 nedan.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan


Odenplansgruppens synpunkter
Odenplansgruppen har studerat det nya förslaget till tunnelbana Gul linje som ställts ut för samråd 2016-10-25—11-15. De oproportionerliga ingreppen vid Odenplan är nu borta och en stor del av arbetena i Vasastan kommer att genomföras under jord. Det hälsar vi med tillfredsställelse. Vi konstaterar dock att buller och vibrationer från tunneldrivningen kommer att ge upphov till omfattande störningar för boende och arbetande längs den nya spårsträckningen. Endast betydande samhällsnytta kan motivera sådana störningar.

Redovisa kostnader och samhällsnytta
Tyvärr saknas i samrådshandlingarna en seriös beskrivning av projektets samhällsnytta, och någon samhällsekonomisk kalkyl finns inte. Kostnaden för Gul linje är inte redovisad. Vi har dock från projektledningen erfarit att kostnaden med det nya förslaget nu ryms inom ursprunglig budget d v s 4,2 mdr. Beträffande intäkterna finns inget redovisat i samrådsunderlaget utöver en allmän förmodan att passagerarunderlaget bör öka eftersom man inte längre behöver byta till Grön linje vid Odenplan. För att hitta någon antydan till intäkterna för Gul linje får man bege sig till underlagen till Lokaliseringsutredningen. Där framgår att med den dragning av Gul linje som presenterades för ett år sedan skulle intäkterna inte ens täcka driftskostnaderna, än mindre någon avskrivning på investeringen. Frågan är då hur mycket bättre det nya förslaget är. Samrådshandlingarna ger här ingen vägledning.

Det framgår av samrådshandlingarna att en väsentlig motivering för projektet är att möjliggöra byggandet av nya bostäder. Traditionell samhällsekonomisk kalkyl tar inte hänsyn till sådana vinster. Vi anser inte att det utgör ett fullgott skäl för att avstå från att kalkylera samhällsnyttan. Antingen kan man genom att beräkna det samhällsekonomiska underskottet tydliggöra hur stor samhällets subvention av varje bostad är, eller kan man beräkna skatteintäkter eller BNP-tillskott som skapas av dem som genom bostäderna får möjlighet att verka i Stockholmsområdet. Skulle sådana kalkyler visa att projektet fortfarande är olönsamt, finns ingen ursäkt för att åsamka de boende längs tunneldragningen de olägenheter som nu kan förutses.

Risk för olyckor på tunnelbaneperrongerna
På Odenplan blir perrongerna i tunnelbanan smalare i och med att rulltrapporna ner till Citybanan nu upptar en del av utrymmet. Här finns stor risk för trängsel vid rusningstid, vilket kan innebära olyckor när trafikanter ska byta mellan Citybanan och tunnelbanan. Vid olyckor, som t.ex. brand och explosioner, är rulltrappor och trappor alldeles för trånga. Perrongerna på Odenplans tunnelbanestation bör förses med glasväggar.

Isolera mot buller och vibrationer
Delar av den nya spårsträckningen går i grunt läge nära bostäder. Nyligen har rälsen och syllarna byts på Grön linje mellan Rådmansgatan och St Eriksplan. Vi har efteråt konstaterat att bullret från driften av tunnelbanan har ökat markant. Projektet måste säkerställa att man använder teknik som innebär maximal isolering mot buller och vibrationer.

Stockholm 2016-11-14
ODENPLANSGRUPPEN


Texten inlagd 2016-11-14


Gå på Öppet hus! Delta i samrådet!
Nyhetsbrev 38
2016-11-03
 

Dags att lämna synpunkter på det nya förslaget till tunnelbanans Gula linje från Odenplan till Arenastaden. Samrådet pågår t.o.m. 15 november. Man ordnar öppet hus två gånger:
- Stockholm: 8 november kl 16-19 i Vasa Reals matsal, entré från Dalagatan 19.
- Solna: 10 november kl 10-20 i Mall of Scandinavia Stjärntorget 2, Solna.


I det nya förslaget har man nått en rad fördelar vad gäller själva torget. Det blir inga förändringar i Odenplans t-banestation och delar av torget behöver inte grävas upp igen som det tidigare förslaget krävde. Muren vid Gustav Vasa kyrka behöver inte rivas, och den stora almen vid kyrkan får stå kvar. Odenplansgruppen anser att det nya förslaget är betydligt bättre än det tidigare men noterar samtidigt att lönsamheten i projektet fortfarande är låg.

Kan bli stora störningar under byggskedet
Även om mycket av arbetena med Gul linje nu ska ske under mark är det uppenbart att det inte kommer att ske utan störningar, i vissa fall allvarliga störningar för dem som bor, arbetar eller går i skolan i närheten.

Stomljud från tunneldrivning: Ljudet kommer att sprida sig i väggar och golv i många byggnader i närheten av byggområdet och överskrida Naturvårdsverkets riktvärde för stomljudsnivåer inomhus på 45 dB(A). Framför allt bebyggelse längs Karlbergsvägen väster om korsningen med Dalagatan riskerar att få höga stomljudsnivåer, som högst till ca 60 dB(A) i rum som vetter mot byggplatsen. Detta kan pågå i upp till fyra månader. Stomljuden går inte att dämpa. Man kommer istället att erbjuda dem som är allvarligt störda tillfälligt boende/vistelse. En tillfällig flytt av verksamheten i Vasa Real kan komma att göras.

Vibrationer, som uppkommer vid sprängning, pålning och spontning, kan ge skador på byggnader och kan även uppfattas som störande. Inventering av byggnader som är berörda ska göras.

Trafikbuller och buller från arbeten i markplan kommer att märkas i byggnader som ligger nära arbetsområden. Arbeten i markplan i Vasastan kommer att ske när utrymningsvägar ska byggas på två ställen: vid Karlbergsvägen i kvarteret mellan Hälsingegatan och Sigtunagatan samt vid Karlbergsvägen nära korsningen med Torsgatan. En del sådant buller kan dämpas genom bullerplank och liknande. Men störningar kan komma i skolor, förskolor, kontor och lokaler.

Störningar under driftskedet
Passerande tåg kan även efter tunnelbanans färdigställande ge upphov till stomljud i närliggande byggnader till följd av de vibrationer tågen orsakar. Troligen blir störningsnivåerna låga men risk finns ändå att människor kommer att känna av när tågen passerar. Ventilationsanläggningar och s.k. tryckutjämningsschakt kan även innebära risk för buller.

Mer information:
Samrådsmaterialet finns på SLL:s hemsida nyatunnelbanan.sll.se/arenastaden

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november.
Man kan lämna synpunkter på följande vis:
- Skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- Fylla i ett formulär på SLL:s webbplats (adress se ovan)
- Skriva brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet Tunnelbana Arenastaden.

PS
Oförklarligt buller från tunnelbanan efter rälsbytet

Nyligen har rälsbyten skett i tunnelbanan mellan Rådmansgatan och Sankt Eriksplan. Arbetena skulle enligt uppgift vara klara 21 oktober. Detta till trots är många fortfarande störda av buller från tunnelbanan. Det är inte samma typ av buller som vid rälsbytet utan mer som ett dovt mullrande som kan upplevas ganska kraftigt störande. Du som är störd av detta: ta upp det vid Öppet hus och skriv om det när du skickar in dina synpunkter.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan


Texten inlagd 2016-11-03


Helomvändning om Gula linjen
Nyhetsbrev 37
2016-06-22
Beredningen för ny tunnelbana beslutade på tisdagen att genomföra kraftiga besparingar i de nya tunnelbaneprojekten, som annars hotade spräcka hela finansieringen. Huvuddelen av besparingarna berör Gul linje.

Det innebär att planerna på ett tredje spår vid station Odenplan överges. Anknytningen till station Hagastaden sker istället med en avledning från Grön linje mellan stationerna Odenplan och St Eriksplan. Följden av detta blir att Odenplan inte behöver grävas upp och träden vid Gustav Vasa kyrka får stå kvar.

Odenplansgruppen jublar över det nya beslutet som innebär att den kraftfulla kritik som riktats mot det tidigare förslaget har lett till en omprövning. Det hedrar beslutsfattarna. Nu återstår att se hur löftet om oförändrad trafik på Grön linje mot västerort ska infrias.

Läs mer om beslutet här.
Artikel i DN här.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan

Texten inlagd 2016-06-22

Kraftig kritik mot Gula linjen
Nyhetsbrev 36
2016-05-31

”Att bygga en tunnelbanelinje som inte går att förlänga söderut är slöseri med skattepengar… Gula linjen är en ”lyxlinje”… Gula linjen behövs inte eftersom flera andra kommunikationer till Solna redan finns… Citybanan kommer att gå där… dålig planering att man ska riva upp Odenplan igen… Ompröva Odenplan som målpunkt för Gula linjen! Om linjen ska byggas från Odenplan bör den byggas i djupt läge!” Det är några av de synpunkter som kommer fram i redogörelsen för det senaste samrådet angående den planerade Gula linjen.

Samrådsredogörelsen för den nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden har nyligen publicerats. Samrådsprocessen med myndigheter, organisationer, intressenter och allmänheten beskrivs i ett mångordigt dokument på 142 sidor, Samrådsredogörelse Tunnelbana Odenplan till Arenastaden via Hagastaden 2016-05-25, som finns tillgängligt som pdf via SLL, se länk nedan.

Såväl det samråd som skedde 2014 som det senaste samrådet där man ordnade Öppet hus i december 2015 redovisas. Samrådstiden för det senare samrådet gick ut 15 januari 2016.

De synpunkter som framkom vid samrådet 2014 har Odenplansgruppen kommenterat tidigare i nyhetsbrev nr 32, Massiv kritik mot föreslagna Gula linjen (se sidan Äldre nyhetsbrev). De synpunkter som Odenplansgruppen lämnade in på samrådet 2015/2016 i januari 2016 redovisas i nyhetsbrev nr 35.

Brister i samrådshandlingar
Av den nu publicerade samrådsredogörelsen framgår att även vid samrådet 2015/2016 kom stark kritik mot Gula linjen i den utformning som föreslås. Även brister i det förberedande arbetet påpekas. Folkhälsomyndigheten saknar t.ex. i bedömningen information om beräknade partikelhalter från de ventilationstorn som ligger intill bostadshus. Trafikverket anser att detaljeringsgraden i underlaget behöver bli större för att man ska kunna bedöma genomförbarheten. Verket anser att man måste säkerställa att tunnelbanan kan byggas utan oacceptabla störningar på väg- och järnvägstrafiken. Trafikverket påpekar även att samrådshandlingarna inte redovisat hur hänsyn tagits till Ostkustbanans framtida utbyggnadsmöjligheter samt att tunnelbanan enligt handlingarna gör intrång i Citybanans skyddszon på flera ställen. Flera kompletteringar i handlingarna måste göras skriver Trafikverket. Liberalerna Norrmalm anser att kostnaderna för Gula linjen är alltför höga i förhållande till samhällsnyttan. Miljöpartiet i Stockholmsregionen beklagar att lokaliseringsutredningen för Gula linjen avfärdat ett djupare läge vid Odenplan. Läs vidare om synpunkterna från myndigheter, organisationer och intressenter i Samrådsredogörelsen.

Ompröva Odenplan som målpunkt
Odenplansgruppens synpunkter och den skarpa kritik som gruppen riktar mot lokaliseringsutredningen redovisas utförligt i samrådsredogörelsen. Odenplansgruppen sammanfattade sina synpunkter i två krav:
"I första hand att Odenplan som målpunkt för Gul linje omprövas, och att projektet för Gul linje överförs till Sverigeförhandlingen i syfte att öka projektets samhällsnytta. I andra hand att Lokaliseringsutredningen görs om och får ett brett uppdrag att utvärdera Gul linje utan politisk detaljstyrning och att därvid en rättvisande jämförelse görs mellan ’djupt’ och ’grunt’ läge som beaktar samtliga ekonomiska faktorer och de sociala och miljömässiga konsekvenserna vid Odenplan."

Flera av de bostadsrättsföreningar i trakterna av Odenplan som lämnat synpunkter ansluter sig till det Odenplansgruppen skrivit. Bostadsrättsföreningarna kritiserar förslaget till Gul linje på flera punkter. Man påpekar bl.a. att intrånget i Odenplans närområde blir mycket mer omfattande än vad man sagt tidigare samt att den samhällsnytta som nås med den nya tunnelbanelinjen är alldeles för liten i förhållande till kostnaderna. Om Gul linje ska byggas vid Odenplan bör den förläggas i djupt läge hävdar flera bostadsrättsföreningar. Risken för skador på kulturbyggnader som Gustav Vasa kyrka och på alla berörda 100-åriga bostadshus längs med Karlbergsvägen påpekas också. Att Odenplan rivs upp igen efter det mångåriga arbetet med Citybanan visar på dålig planering och slöseri med skattemedel hävdar man.

Dålig samhällsnytta
I de öppna husen deltog cirka 300 personer, och synpunkter från enskilda redovisas också i samrådsredogörelsen. Många är rent generellt positiva till utbyggnad av kollektivtrafiken och till tunnelbanan, men när det gäller den föreslagna tunnelbanelinjen är det övervägande mycket kritiska synpunkter som lämnas. Ett mycket stort antal enskilda är emot förslaget om utbyggd tunnelbana som det redovisats i samrådet och instämmer i Odenplansgruppens synpunkter. Slöseri med skattepengar, kostnaden för den korta sträckningen kan omöjligt motiveras av den samhällsnytta som uppstår.

Ett mycket stort antal enskilda anser att station Odenplan bör förläggas i djupt läge för att det ska vara möjligt att förlänga linjen söderut. Många tycker också att det tyder på väldigt dålig planering att Odenplan ska grävas upp igen. Tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden är onödig, hävdar många, eftersom det redan finns tillräckliga kommunikationer till och från Solna samt att Citybanan ju även kommer att gå där.

Samrådsredogörelse Arenastaden, finns som pdf här: http://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/arenastaden-beslut-och-handlingar

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan

Texten utlagd 2016-05-31

Odenplansgruppens synpunkter på förslaget till Gul linje finns i Nyhetsbrev nr 35.

Odenplansgruppens synpunkter på förslaget till Gul linje
Nyhetsbrev nr 35
2016-01-11


Det är viktigt att så många som möjligt lämnar synpunkter på samrådet om vi ska kunna få någon rättelse. Nedanstående skrift/synpunkter från Odenplansgruppen är för Din inspiration. Om Du vill får Du gärna kopiera den eller kortfattat skriva “jag instämmer i Odenplansgruppens synpunkter.”

Det räcker att skicka ett mail till tbanaarenastaden@sll.se eller skicka brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. I det senare fallet ska kuvertet märkas med ‘Tunnelbana Arenastaden’. Kom ihåg att 15 januari är sista dagen att lämna in synpunkter.


ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan


Synpunkter på förslag till tunnelbana Odenplan-Arenastaden

Odenplansgruppen har med förfäran tagit del av det förslag till Gul linje som ställts ut till samråd i december 2015. Intrånget i Odenplans närområde blir mycket mer omfattande än vad tidigare antytts och motsvaras inte på långa vägar av den ringa samhällsnytta som skulle kunna uppnås. Den förödelse, som Odenplan hotas av, beror till stor del på projektets val av ’grunt’ läge framför ’djupt’ läge för stationen vid Odenplan, varför vi i det följande koncentrerar våra synpunkter på detta. Underlaget för valet är Lokaliseringsutredningen, som av någon anledning inte ens ingår i det material som ställs ut för samråd.

Lokaliseringsutredningen
Jämförelsen mellan ’grunt’ och ’djupt’ läge försummar att beakta eller missbedömer flera faktorer som är avgörande för valet. Exempelvis:

1.Negativ påverkan på Citybanan och Grön linje  
Enligt förslaget ska Gul linje ta ett av Grön linjes nuvarande spår i anspråk och hänvisa Grön linjes västgående spår till det nya tunnelröret. Det innebär restidsförluster för hälften av de resenärer som ska byta mellan Citybanan och Grön linje. Detta gäller dock bara ’grunt’ läge men beaktas inte vid jämförelsen mellan alternativen. Eftersom bytesvolymerna mellan Citybanan och Grön linje är så stora blir effekten väsentlig och kan helt eliminera skillnaden i resenärsnytta mellan ’djupt’ och ’grunt’ läge.

2. Längre väntetider i ’Grunt’ läge
Tågen på Gul linje i ’grunt’ läge kan inte köras tätare än var 5:e minut. I ’djupt’ läge däremot kan de köras minst lika tätt som på Grön och Röd linje; troligen tätare eftersom linjen bör bli utrustad med den senaste tekniken. En resenär med Gul linje får alltså vänta i genomsnitt 2½ minut på nästa tåg i ’grunt’ läge men mindre än 1 minut i ’djupt’ läge. Tidsvinsten i ’djupt’ läge är alltså drygt 1½ minut. Man kan åka mycket rulltrappa på 1½ minut.
Lokaliseringsutredningen beaktar inte denna tidsvinst vid jämförelsen mellan ’grunt’ och ’djupt’ läge.

3. Bytestider vid Odenplan i ’Djupt’ läge
I Lokaliseringsutredningen påstås att 30-40% av resenärsvolymen förloras om man väljer ’djupt’ läge. Detta har flera orsaker. En är att man valt ett djupt läge som är så oförmånligt att det tar längre tid att byta mellan Gul linje och Citybanan än i ’grunt’ läge trots att de ligger närmare varandra i höjdled. Därmed kompenseras inte förlusterna i bytena med Grön linje av vinster i bytena med Citybanan. Minskningen av antalet resenärer beror enligt underlag till Lokaliseringsutredningen helt på en halvering av bytena från Grön linje. Denna utlöses av en ökning av bytestiden i ’djupt’ läge med 1½ minut. Resenärerna väljer då att ta sig vidare med buss eller till fots. Dessa siffror visar vilken marginell nytta Gul linje tillför resenärerna. OBS också möjligheten att köra tätare trafik i ’djupt’ läge som minskar väntetiden med 1½ minut och helt kompenserar den längre gångtiden. Därmed finns inte längre något förlorat passagerarunderlag i ’djupt’ läge.

4. Högre driftskostnader i ’grunt’ läge
Som framgår av utredningen kommer driften i ’grunt’ läge att kräva förare i bägge ändarna av tågen, dvs en fördubbling av förarkostnaden jämfört med ’djupt’ läge. Vad detta innebär i ekonomiska kostnader har sedan inte vägts in i kalkylen som resulterade i valet av ’grunt’ läge.

5. Felaktiga siffror för Arenastaden
För Arenastaden redovisar Lokaliseringsutredningen att 2500 personer skulle resa med Gul linje kl 6-9 en vardagsmorgon. Därav utgör 60% en ’stöld’ av resenärer från Citybanan. Gul linje ger således ett nettotillskott på endast
1 000 resenärer under tre timmar i rusningstid! Det motsvarar en ledbuss i vardera riktningen var 30:e minut - och den är inte ens fullsatt! Till råga på allt är siffrorna dessutom önsketänkande. Kalkylen utgår från stationsläge Mitt men projektet har valt stationsläge Syd och då bortfaller en stor del av de 1 500 resenärer som tagits från Citybanan. Man måste fråga sig varför tunnelbanan ska dras till Arenastaden som redan har en kraftfull försörjning av kollektivtransport genom pendeltåget.

6. Samhällsekonomi
Inga samhällsekonomiska kalkyler presenteras. Ändå påstås upprepade gånger att ”det grunda läget är samhällsekonomiskt mer lönsamt …”. Påståendet är bedrägligt då det ger intryck av att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Så är med säkerhet inte fallet. Det konstateras på sid 50 i utredningen: ”Antalet resande på den nya tunnelbanelinjen bedöms bli förhållandevis lågt jämfört med det övriga centrala tunnelbaneavsnittet.” Av underlag till Lokaliseringsutredningen från ÅF-Infrastructure AB framgår dock att resenärsnyttorna med Gul linje inte ens täcker driftskostnaderna, än mindre investeringen. Det framgår också att en utbyggnad norrut visserligen ökar resandet på Gul linje men den ökade
resenärsnyttan täcker långt ifrån den ökade driftskostnaden.

7. Jonas Eliassons utredning
Utredningen åberopar flitigt Jonas Eliasson, KTH ”Nya tunnelbanor, översiktliga analyser”, som kommer fram till att Odenplan är ointressant som anknytning till en tunnelbana över Mälarsnittet pga låg trafikvolym. Enligt Eliasson skulle antalet påstigande vid Odenplan bli ca 3 500 per dygn. Av detta drar utredningen slutsatsen att ’djupt’ läge, som medger en förlängning söderut till Mälarsnittet är ointressant.  Detta bygger på en ofullständig analys. Den korrekta slutsatsen är att ODENPLAN ÄR OINTRESSANT SOM MÅLPUNKT FÖR GUL LINJE. Eliassons illustration av resandevolymerna är så intressant att vi återger den nedan.

Som synes måste man söka sig längst ut i det existerande tunnelbanenätet för att hitta lika låga resandevolymer som på Gul linje. Det rör sig då dessutom i huvudsak om ovanjordsträckningar som har mycket lägre investeringskostnad. Kostnaden per resenär för Gul linje är alltså rekordhög.

Är det verkligen rätt prioritering av begränsade resurser?

8. Utredningens kvalitet
Som framgått ovan finns det stora brister i Lokaliseringsutredningens kvalitet. Urval och presentation av underliggande data är osystematisk och nästan slumpmässig. Uppgifter om resandevolymer och samhällsekonomi saknas nästan helt. Analysen är snäv och bortser utan motivering från redovisade data. Det finns ingen analys av Gul linjes roll i det totala trafiksystemet utöver allmänna hänvisningar till att tunnelbanesystemet behöver byggas ut. En del av bristerna är överraskande eftersom informationen återfinns i underliggande utredningar. Vid enskilda samtal med några tjänstemän som arbetat med utredningen framkommer att den politiska ledningen utövat betydande påverkan.

Intrång och störningar vid Odenplan
Enligt samrådsunderlaget kommer allt arbete vid Odenplan att utföras i två öppna schakt som står öppna i upp till fyra år. Övriga arbeten tar ytterligare två år innan etableringen kan avvecklas. Detta är nästan lika lång tid som det tagit att bygga stationen för Citybanan. Utbredningen av etableringarna och schakten blir dock betydligt större. Dessutom uppges att den skonsamma spontningsteknik som användes vid Citybanan inte kan tillämpas denna gång. Uttransporterna av jord- och bergmassor blir också mer omfattande. Det gäller också trafikstörningarna eftersom en stor del av Karlbergsvägens bredd stängs av.

Sammantaget kommer störningarna för boende och näringsidkare längs
Karlbergsvägen bli betydligt mer omfattande än vid bygget av Citybanan.
Jämförelsen är relevant när man ställer den mot den samhällsnytta som motiverar störningen. Som visats ovan är samhällsnyttan av projektet mycket låg. Valet av ’grunt’ läge som är orsaken till störningarna har dessutom skett på direkt felaktiga grunder. Det enda relevanta skälet till att välja bort ’djupt’ läge är att det är 10% (400 mkr) dyrare.

Vi anser att det är fullständigt oförsvarligt att belasta dem som bor, arbetar eller rör sig kring Odenplan med så omfattande störningar för att spara 400 mkr! I ljuset av det samhällsekonomiska slöseri som byggandet av Gul linje utgör blir det också obegripligt.

Odenplansgruppens analys
Gul linje blir endast en ’blindtarm’ på det existerande tunnelbanenätet. Det
bärande skälet att investera i Gul linje är att den går att bygga ut till en ’riktig’ tunnelbanelinje. Underlagen visar att utbyggnaden norrut blir så olönsam att den inte ens bär sina egna driftskostnader, än mindre de 10-12 mdr investeringen till Arninge skulle kosta. Utbyggnaden söderut omöjliggörs av att man valt ’grunt’ läge. Eliasson avfärdar Odenplan som attraktiv sammankoppling med en ny linje över Mälarsnittet pga för lågt antal påstigande vid Odenplan, dvs samma problem som Gul linje har. Det behöver inte betyda att det är ointressant att koppla ihop Gul linje med Mälarsnittet. Bara ca 25% av påstigande på Gul linje vid Odenplan kommer från Citybanan. Dessa resenärer är anledningen till att dra Gul linje till Odenplan - men de kan gå på Gul linje också vid Arenastaden. Om man istället kopplar ihop Gul linje med Mälarsnittet Fridhemsplan-Liljeholmen-Älvsjö får resenärerna en bytesmöjlighet med var och en av de andra tunnelbanelinjerna, samt två med Tvärbanan och två med Citybanan, varav Älvsjö kan tillhandahålla alla pendeltågslinjer. Såvitt vi förstår har ingen färsk trafikanalys gjorts av detta alternativ.

Ett problem synes vara att Gul linje har överenskommits i Stockholmsförhandlingen som redan är finansierad och Mälarsnittet ingår i
Sverigeförhandlingen som inte torde slutföras förrän 2017. För att undanröja
risken för suboptimering vore det ändamålsenligt att överföra den slutliga
utformningen av Gul linje till Sverigeförhandlingen. Att den redan är
finansierad är ju inte någon nackdel.

Om man ska bedöma Gul linje utan hänsyn till dess utbyggnadspotential är det uppenbart att det nästan bara handlar om att försörja Hagastaden med effektiv kollektivtrafik. Arenastaden är som konstaterats tidigare marginell. På grund av de korta avstånden mellan Hagastaden och närmaste spårbundna anslutningar - St Eriksplan och Odenplan - gör ställtiderna att det blir svårt för en tunnelbana att konkurrera. Det tar 5-6 minuter från det att man kliver av Grön linje vid Odenplan till man kliver av Gul linje vid Hagastan. Därav är 4 minuter gång- och väntetider vid Odenplan. Ett transportmedel med kontinuerlig drift typ transportband eller kabinbana (tänk skidlift) skulle visserligen inte gå lika fort men det skulle eliminera de 2½ minuter, som man måste vänta på tunnelbanan. Gångtunnlar med sådan utrustning från Hagastaden till St Eriksplans T-bana resp Citybanans uppgång Dalagatan skulle kunna åstadkomma likvärdig resenärsnytta med kortare byggtid och till en bråkdel av kostnaden för Gul linje.

Odenplansgruppen kräver

- I första hand att Odenplan som målpunkt för Gul linje omprövas, och att projektet för Gul linje överförs till Sverigeförhandlingen i syfte att öka projektets samhällsnytta.

- I andra hand att Lokaliseringsutredningen görs om och får ett brett uppdrag att utvärdera Gul linje utan politisk detaljstyrning och att därvid en rättvisande jämförelse görs mellan ’djupt’ och ’grunt’ läge som beaktar samtliga ekonomiska faktorer och de sociala och miljömässiga konsekvenserna vid Odenplan.

Texten inlagd 2016-01-11

Delta i samrådet om Gula linjen!
Nyhetsbrev nr 34

2015-11-29

Snart är det dags att bygga ny tunnelbana, den s.k. Gula linjen från Odenplan till Arenastaden i Solna. Det liggande förslaget är en dålig korttänkt lösning! Viktigt att delta i samrådet 2 december till 15 januari och lämna synpunkter. Gula linjen ska byggas i grunt läge – med schaktning uppifrån - i stället för i djupläge, eftersom det blir billigare och byggtiden bedöms bli lite kortare. MEN nackdelarna är flera:

Grunt läge - under byggtiden
• Odenplan grävs upp igen efter 8 års byggtid med Citybanan. Det blir 4 år till nu: Upplandsgatan, Karlbergsvägen västerut och Odengatan österut grävs upp. Västerut ungefär från bänkarna på torget till Dalagatan, österut från stationsbyggnaden till Spelbomskans torg. Grävningen sker intill kyrkväggen, muren och det ena stora trädet framför kyrkan tas bort.
• Stor påverkan på trafiken ovan mark
• Gröna linjen stängs av periodvis
• Störningar och miljöpåverkan i form av buller och försämrad luft för alla som bor, arbetar eller rör sig kring Odenplan.

Grunt läge - färdig tunnelbana
• Ingen möjlighet att förlänga linjen söderut från Odenplan. Gula linjen är enbart en "säcklösning" vid Odenplan
• Byten från Grön linje i riktning västerut över till Gul linje eller till Citybanan blir tidskrävande eftersom man måste gå till perrongens ände och upp till biljetthallen och ner igen.

Djuplägesalternativet
Om linjen ska dras från Odenplan kan man bygga i djupläge istället. Den lokaliseringsutredning som jämfört grunt och djupt läge har stora brister. Det saknas bl.a. en analys av Gul linjes roll i det framtida tunnelbanesystemet och om det finns vinster att hämta vid samordning med en framtida ny linje från Fridhemsplan till Älvsjö via Liljeholmen. Man förefaller ha låst sig vid grunt läge och hänvisar till fördyring med djupläget. Även om djupläget innebär 10 % högre kostnader än det grunda läget är det helt uppenbart att det innebär stora fördelar i ett mer långsiktigt perspektiv och med en helhetssyn på tunnelbanesystemets utveckling i framtiden. 

Djupläge - under byggtiden 
• Betydligt mindre miljöpåverkan under byggtiden, linjen byggs s.a.s. underifrån och schaktmassor kan tas ut genom befintliga tunnlar
• Kyrkan, muren och det stora trädet påverkas inte
• Betydligt mindre störningar av trafiken ovan mark
• Gröna linjen behöver inte stängas av

Djupläge - färdig tunnelbana
• Gula linjen går att utveckla vidare i framtiden, förlänga söderut till Liljeholmen och vidare
• Bytena till Citybanan går snabbare än med Gul linje i grunt läge
• Tekniska fördelar i och med att nytt signalsystem kan installeras i helt ny tunnelbana, öppnar möjligheter för förarlös drift m.m.

Andra alternativ har inte utretts
Ett av de alternativ som inte har utretts närmare är att anknyta Gul linje till station St Eriksplans norra biljetthall (men djupare) och bygga en ny plattform i St Eriksgatans längdriktning. Från dess norra ände man kan bygga en ca 200 m lång gångtunnel till norra änden av Citybanans station Odenplan. Flera fördelar finns med detta alternativ:
• Utbyggbart mot Fridhemsplan
• Tvåspårslösning
• Möjliggör byten till både Grön linje och Citybanan
• Arbeten i dagbrott minimeras och därmed trafik- och miljöstörningarna.

Samråd om Gula linjen 2 december till 15 januari
Viktigt nu att så många som möjligt skickar in synpunkter. Senast 15 januari 2016 ska synpunkter vara inkomna.
Synpunkter kan lämnas genom att
- fylla i en digital enkät på SLL:s sida som finns på SLL:s sida, länk nedan.
- skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- skriva ett brev till Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Tunnelbana Arenastaden”.
Öppet hus ordnas:
- 9 december kl 15-19 i Solna bibliotek, Solna centrum
- 10 december kl 15-19 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6
Mer information finns på SLL:s sida ”Tunnelbana till Arenastaden".

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan

Texten inlagd 2015-11-29, uppdaterad 2015-12-02


Planera om Gul linje!
Nyhetsbrev nr 33

2015-10-29

Det är dags att agera i fråga om Gula linjen från Odenplan!
Du kan medverka och påverka politikerna så de beslutar att utreda alternativen till det som i media kallats  "världens onödigaste tunnelbanelinje".
Hör av dig till politikerna i Landstingsstyrelsen så snart som möjligt!
Du är välkommen att använda de skrivningar som Odenplansgruppen gjort. Adresser till politiker + förslag till hur du kan skriva: se nedan, under Odenplansgruppens skrivelse.

Följande har vi skickat in till ledamöterna i Landstingsstyrelsen:
...................................
Förslaget till ny tunnelbana Gul linje är feltänkt
Gul linje bör planeras om - tid till detta finns
•    Gul linje beräknas kosta drygt 4 miljarder och ger dålig valuta för pengarna
•    Gul linje går parallellt med Citybanan mellan Odenplan och Arenastaden, det blir alltså en onödig dubblering
•    Gul linje går inte att förlänga söderut utan blir en kort blindtarm
•    Gul linje ger tidskrävande byten vid Odenplan, man måste gå en lång omväg upp och ned via biljetthallen. Alternativt försämras möjligheterna till utbyggd trafik till Bromma, ett av Stockholms få möjliga expansionsområden.
•    Tid för ytterligare utredning finns eftersom bostäder och arbetsplatser i Hagastaden och Solna inte bedöms vara fullt utbyggda till 2022 då Gul linje ska vara färdig. De avtal om bostadsbyggande och finansiering av tunnelbaneutbyggnad som ingår i Stockholmsöverenskommelsen påverkas självklart inte negativt av att man får bättre stationslägen och förbindelser i innerstaden.

Under byggskedet
Bygget av ny tunnelbana i innerstaden innebär naturligtvis störningar oavsett var den sker. Med Gul linje från Odenplan är särskilt följande att notera:
•    Med den byggmetod man valt – att schakta ut uppifrån istället för att bygga i djupläge – väntas stora trafikstörningar för Grön linje samt för all trafik ovan mark vid Odenplan mellan Spelbomskans torg och Dalagatan.
•    Odenplan grävs upp igen efter 7 års byggande av Citybanan - trots politikerlöften om att detta skulle förhindras . Det ena av två resterande stora träd vid Gustav Vasa kyrka fälls.

De sammantagna svagheterna med nuvarande förslag till Gul linje gör att omfattande protester och överklaganden är att vänta.

Bättre möjligheter finns. Gul linje kan till exempel gå via St Eriksplan i stället och via Fridhemsplan sedan anknyta till den Ljusblå linje som föreslås gå söderut mot Liljeholmen och Älvsjö. Vid St Eriksplan finns tekniska lösningar som tillåter byten till både Grön T-banelinje och Citybanan, det senare via gångtunnel till Citybanans norra ände under Frejgatan. Gångtunneln blir ungefär lika lång som gångtunneln från Citybanan till uppgången vid Dalagatan.

Vår förhoppning är att Landstingsstyrelsen ska överväga ovanstående synpunkter och fatta beslutet att föreliggande förslag till Gul linje inte ska drivas vidare utan att bättre möjligheter ska utredas.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan
................................................

Enklast är att gå in på sidan http://www.sll.se/kontakt/fortroendevalda/landstingsstyrelsen/ och
1) klicka på "din(a)" politiker
2) klicka på Kontakta+namn på den sida som kommer upp
3) fyll i det formulär som kommer upp. Lägg in en egen text eller - om du vill - skriv (klipp och klistra):
"Jag stöder Odenplansgruppens förslag om att föreliggande förslag till Gul linje inte ska drivas vidare utan att bättre möjligheter ska utredas."

Om du föredrar att använda hela vår skrivelse kan du istället kopiera texten, lägga till ovanstående text "Jag stöder...osv" och maila in det.

Var med och säg vad du tycker! Skriv till politikerna!

Massiv kritik mot föreslagna Gula linjen
Nyhetsbrev nr 32

2015-05-11

Förslag till ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden via Hagastaden - Gul linje - har varit ute för samråd. Vid Odenplan ska den nya stationen schaktas ut uppifrån istället för att förläggas i djupläge. Det innebär att det inte går att förlänga linjen söderut i framtiden. Det starkaste önskemålet som kommit in är att linjen bör byggas så att den i framtiden går att förlänga både söderut och norrut. Att inte göra det bedöms som korttänkt och som slöseri med skattemedel. Var perrongen på Station Odenplan förläggs i förhållande till Grön linje och till Citybanan kommenteras också. Stark kritik kommer mot den planerade byggmetoden att i stor utsträckning arbeta med öppna schakt uppifrån. Många av synpunkterna överensstämmer väl med dem som Odenplansgruppen lämnade in.

Bland de synpunkter som kommit in sedan samrådstiden gick ut gör vi här en kort genomgång med särskilt fokus på Odenplan och området omkring Odenplan.

Självklart kunna förlänga
Stockholms Handelskammare förespråkar förlängning söderut mot Liljeholmen vilket också skulle göra det möjligt med vidarekoppling norrut. Nätverket Yimby anser att en dragning via Solna Centrum vore bättre än den föreslagna. Möjligheter till förlängning och fler bytespunkter måste finnas annars skapas alltför liten nytta för pengarna skriver Yimby. Även Skönhetsrådet förordar starkt en framtida förlängning av Gul linje söderut. Företaget Bombardier (tågbyggare) betonar vikten av att planera för mycket hög kapacitet på Gula linjen, särskilt med tanke på att man ska kunna förlänga norrut i framtiden.

Flera bostadsrättsföreningar poängterar vikten av möjlighet till förlängning. Många enskilda personer menar att en linjedragning söderut är en självklarhet och det mest fördelaktiga speciellt från ett mer långsiktigt perspektiv. Flera har fört fram tanken att eftersom Gul linje inte går att förlänga söderut är det bättre att förgrena Grön linje. Vart tredje tåg vänder ändå vid Odenplan eller Alvik och skulle istället kunna dirigeras norrut.

Djupläge bättre än öppet schakt
Många är kritiska till nuvarande förslag eftersom bygget kommer att ha stor negativ påverkan på Odenplan och området omkring. Stockholms Handelskammare skriver att om man förlägger Gul linje som en egen station under Citybanan vid Odenplan får man dels möjlighet att förlänga linjen söderut i framtiden, dels betydligt mindre påverkan på området runt Odenplan under byggtiden eftersom hela arbetet kan göras under jord. Om man inte kan göra en annan dragning av Gul linje än den föreslagna kräver Svenska Kyrkan att perrongen i vilket fall ska byggas underifrån utan öppet schakt vid Gustav Vasa kyrka. Flera bostadsrättsföreningar förordar också djupläge framför öppet schakt.

Mycket stor påverkan
Österut från nya stationsbyggnaden på Odenplan ska man schakta ända ner till Spelbomskans torg, och från den planerade kafébyggnaden ska man västerut schakta ända till Dalagatan. Kyrkogården norr om kyrkan grävs upp och den stora almen som står där tas bort. Vid samrådsmötet i november förra året informerade man inte öppet om hur dessa omfattande schaktningsarbeten kommer att påverka Odenplan och området omkring. Det kommer att bli mycket stora störningar och omläggningar av trafiken ovan mark och Gröna linjen kommer att vara avstängd i långa perioder.

Bansträckning
Många ifrågasätter den föreslagna bansträckningen. Gula linjen planeras löpa parallellt med Citybanan och det verkar snabbare och enklare att ta pendeltåget till Solna. Enligt planerna ska linjen också dras mycket nära Gustav Vasa kyrka vid Odenplan, och Svenska Kyrkan pekar på riskerna för skador på kyrkan. Man önskar en ändrad bansträckning för att undvika skador på kyrkan.

Låst läge?
Inkomna synpunkter har man i Projektgruppen svarat på bl.a. genom att hänvisa till Stockholmsförhandlingen – avtalet mellan staten, SLL, Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla om utbyggnad av tunnelbanan och ökat bostadsbyggande. Där har man slagit fast att det ska vara en trespårslösning vid Odenplan, andra stationslösningar är inte möjliga och framtida förlängningar såväl norrut som söderut omfattas inte av projektet. Samtidigt är man enligt Miljöbalken skyldig att utreda och presentera alternativa lösningar.

Projektgruppen hävdar att man utreder alternativet djupläge men poängterar samtidigt att uppdraget är att planera och genomföra Gul linje enligt fastlagda planer om bansträckning, stationslösning, byggmetod m.m.

Nytt samråd i september*
Mot bakgrund av de stora nackdelar som förslaget till Gul linje innebär finns det all anledning att bevaka vad som händer framöver. Inom Odenplansgruppen kommer vi självklart att göra detta.

Ett nytt samråd planeras i början av september då man kommer att redovisa ytterligare detaljer i planerna. Viktigt att så många som möjligt går på de informationsmöten som ordnas under samrådstiden och lämnar in synpunkter på förslag som redovisas. Vi återkommer med information när vi vet mer.

Läs mer i Stockholms Läns Landstings redogörelse Tunnelbana Odenplan till Arenastaden. Samrådsredogörelse tillhörande järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken. Finns som pdf här.

(Texten inlagd 2015-05-11)

* OBS! Samrådet blir 23 november till 20 december.

Odenplansgruppens synpunkter på förslaget finns i sammanfattning i Nyhetsbrev nr 31.


Många brister i förslaget till ny t-bana från Odenplan. Välj en annan lösning för Gul linje!
Nyhetsbrev nr 31
2014-12-07
SLL har presenterat ett förslag till hur den nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden - Gul linje - ska dras, men man har tyvärr inte hittat den bästa lösningen.  Bättre alternativ finns. Viktigt nu är att så många som möjligt lämnar in synpunkter på SLL:s förslag så vi kan få till stånd en lösning som fungerar bättre och som går att utveckla i framtiden.  Synpunkter ska vara inlämnade senast 14 december.

Här redovisar vi Odenplansgruppens synpunkter på förslaget i förkortat skick. Den som vill är välkommen att använda våra skrivningar när man lämnar synpunkter till SLL, och möjlighet finns också att få Odenplansgruppens synpunkter i fullständig form. Vårt svar specificeras i sex punkter och tre alternativa lösningar för Gul linje skissas:


1. Gul linje kan inte utvecklas söderut
Att anknyta Gul linje med ett spår plus plattform i ett separat rör parallellt med Grön linje vid Odenplan innebär att linjen inte kan förlängas söderut. Även om spåret går samman med spåren för Grön linje, så har dessa begränsad kapacitet för ytterligare trafik. De flesta politiska partier har fört fram behov av linjedragningar till Liljeholmen, via Fridhemsplan, St Eriksplan/Odenplan och norrut. Den framtida utbyggnaden av tunnelbanenätet måste beaktas för att undvika att kasta bort pengar i en lösning med begränsad kapacitet.

2. Obekvämt och opraktiskt för resenärerna när man ska byta till/från Gul linje
Av tekniska skäl kan man inte öppna upp det nuvarande plattformsutrymmet för Grön linje mot Gul linje. Resenärer som ska byta antingen till t-bana eller till Citybanan måste först gå till plattformens ände och upp i biljetthallen för att därefter ta trappan ner till nästa plattform. Dålig tillgänglighet, ineffektivt och tidskrävande!

3. Öppna schakt vid Odenplan
Byggarbeten kommer att bedrivas i öppet schakt både öster om Odenplan ner mot Spelbomskans torg och väster om Odenplan längs Karlbergsvägen från Upplandsgatan till Dalagatan. Total längd öppet schakt planeras bli ca 400 m. Det är inte en bra byggmetod: Odenplan belastas mycket hårt miljömässigt med buller, nedsmutsning och ett stort antal lastbilstransporter, och platsens funktion som knutpunkt för många innerstadsbussar påverkas i hög grad. Komplicerade trafikomläggningar till höga kostnader blir nödvändiga.
 
4. Avstängning av Grön linje
Grön linje är i dag maximalt utnyttjad. Arbetena med Gul linje kommer att kräva månadslånga avstängningar av Grön linje för att ansluta tunnelröret för den nya linjen till spår som medger trafik till depå, växling m.m. Avstängningarna kommer att leda till stora svårigheter för trafiken på ytan. Odenplan är i dagsläget överbelastad i rusningstrafik och bussar köar mellan Odenplan och Sveavägen liksom runt Odenplan.

5. Stora skönhetsvärden förstörs
Almen som står i nordöstra hörnet av Gustav Vasa-kyrkans tomt blir mycket svår att bevara. Kyrkan inramas mot Upplandsgatan av två stora almar, drygt 100 år gamla. Dessa har fått stor betydelse för liv, skönhet och grönska på platsen sedan övriga träd på Odenplan skövlats i samband med byggandet av Citybanan. Om den ena almen tas bort kommer det att ta decennier innan kyrkan återvinner sin nuvarande prakt.

6. Alternativ finns. Utred alternativen!
Enligt Miljöbalken ska alternativa lösningar utredas. Med tanke på ovan nämnda svagheter är detta speciellt angeläget. Här skissas tre alternativa lösningar, som uppfyller önskemålen att anknyta Gul linje till både Grön linje och Citybanan.

a) Förlägg Gul linjes station i ett djupläge under station Odenplan. Det underlättar en fortsatt utbyggnad i sydvästlig riktning längre fram.  Med en sådan lösning finns även potential för förlängningar både söderut och norrut. Detta kostar mer, men samhällsnyttan blir avsevärt mycket högre. Dessutom slipper man merkostnader för omfattande trafikomläggningar på ytan och långa avbrott i t-banetrafiken på Grön linje.

b) Förlägg Gul linjes station under St Eriksgatan mellan Karlbergsvägen och Vanadisplan. Södra änden av plattformen kan då anknytas till Grön linje vid St Eriksplans norra stationsuppgång och norra änden av plattformen kan anknytas till Citybanans biljetthall vid Dalagatan. Möjlighet finns att senare bygga vidare på Gul linje söderut mot Fridhemsplan/Rådhuset.

c) Förlägg plattformen för Gul linje under Karlbergsvägen från Västmannagatan och västerut. Byte mellan Gul och Grön linje sker då i Odenplans västra biljetthall och byte till Citybanan sker via trappan i tunnelbaneplattformen. Detta alternativ har delvis samma nackdelar som nämnts tidigare, men åtskilliga fördelar. De öppna schakten kan minimeras, almen kan bevaras, trafiken i gatuplanet kan löpa mer normalt och uttransport av schaktmassor kan ske direkt via spårtunnlarna. Det blir också billigare.

Viktigt nu att så många som möjligt skickar in synpunkter på SLL:s förslag. Senast 14 december ska synpunkter vara inkomna.

Synpunkter kan lämnas genom att
- fylla i en digital enkät på SLL:s sida här
- skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- skriva ett brev till Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm.
   Märk kuvertet ”Tunnelbana Odenplan–Arenastaden”.

Vill du ha Odenplansgruppens synpunkter i oavkortat skick?
Kontakta odenplansgruppen@gmail.com så skickar vi en pdf.


Samråd om ny tunnelbana från Odenplan
Nyhetsbrev nr 30

2014-11-17

Från Odenplan ska en ny tunnelbanelinje byggas via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Just nu pågår utredning om hur tunnelbanan ska gå, var stationerna ska placeras m.m. Samråd om den nya tunnelbaneutbyggnaden pågår under tiden 17 november till 14 december. Och det är alltså fullt möjligt att nu komma med synpunkter på hur den nya tunnelbanan, närmiljön m.m. ska utformas.

Kom till Öppet hus i Gustav Vasa kyrka
Torsdag 27 nov kl. 15-20
Vid mötet kan du få mer information, ställa frågor och lämna synpunkter.

Du kan också lämna synpunkter genom att
- fylla i en digital enkät på SLL:s sida (adress se nedan)
- skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- skriva ett brev till Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm.
    Märk kuvertet ”Tunnelbana Odenplan–Arenastaden”.

OBS Senast 14 december ska synpunkter vara inkomna.

Öppet hus arrangeras vid ytterligare två tillfällen:
- Tisdag 25 nov kl. 15.00 – 20.00 Solna Stadsbibliotek, Bibliotekstorget 12, Solna centrum. Tunnelbanestation: Solna C
- Tisdag 2 dec kl. 15.00 – 20.00 Medicinska Föreningen, Nobels väg 10, Busshållplats: Karolinska Institutet. Buss 3 och 70 stannar på denna hållplats. (Ligger precis bredvid Aula Medica)
 
Den digitala enkäten - och mycket information - hittar du på Stockholms Läns Landstings webbsida "Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden" här.

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan
Politikerna om Piazza Odenplan och trafiken vid torget
Nyhetsbrev nr 29
2014-09-10

Odenplansgruppen har ställt tre frågor angående "Piazza Odenplan" och trafiksituationen vid Odenplan till politikerna i Stadshuset. Här är vår redovisning av enkäten och svaren.

ODENPLANS TRAFIKKAPACITET
Citybanans station Stockholm Odenplan har ökat Odenplans attraktivitet vid planering av ny kollektivtrafik, framförallt bussar men även spårbunden trafik. Odenplansgruppen har begärt att trafikkapaciteten på Odenplans yta ska utredas, och samma önskemål har framskymtat i några tjänstepromemorior, men ingenting har hänt. Nu läggs nya stomnätsstrategier fram som kommer att öka busstrafiken betydligt och en ny tunnelbanelinje samt eventuell anslutning av Roslagsbanan vid Odenplan leder till ytterligare ökad busstrafik.

FRÅGA:Anser ert parti att man kan fatta ytterligare beslut som ökar trafiken vid Odenplan utan att Odenplans trafikkapacitet har blivit ordentligt utredd?

5 av 7 partier anser att man inte kan fatta ytterligare beslut som ökar trafiken vid Odenplan utan att göra en utredning av Odenplans kapacitet.
M och S svarade inte Ja eller Nej på frågan. S hävdade att Odenplan bör ha kapacitet för den väntade ökningen av trafiken.

Odenplansgruppen är tacksamma för stödet för en trafikkapacitetsutredning och ser fram mot att den snarast offentliggörs.

ODENPLANS UTFORMNING
När Citybanan invigs beräknas Odenplan få 50 % fler fotgängare på och kring torgytan. Upplandsgatan framför Gustav Vasa kyrka trafikeras av bussarna 2, 40 och 65, och många tvingas korsa denna trafikerade del av gatan. Odenplansgruppen föreslår att busstrafiken framför kyrkan stängs av och gatumarken införlivas i torgytan. En större torgtriangel skapas, där fler busshållplatser och väntlägen kan fördelas runt om. Stora vinster i tid, säkerhet och miljö kan fås genom att förlägga busshållplatser i direkt anslutning till nedgångarna Odenplan, Västmannagatan/Karlbergsvägen och Matteus kyrka. Resenärer som ska byta mellan buss och tunnelbana/Citybanan fördelas härigenom på ett effektivt sätt. Behovet av busstrafik framför kyrkan elimineras och risken för köande ledbussar på Odenplan minskar. Den frilagda gatuytan framför kyrkan kan användas till utökad grönska och rekreation.

FRÅGA:Vill ert parti verka för att ta bort busstrafiken framför kyrkan?

5 av 7 partier vill stänga av trafiken framför kyrkan och möjliggöra ett ”Piazza Odenplan”.
Alliansen tar klart ställning för att verka för en utökad torgyta.*
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarade inte Ja eller Nej på frågan. S hävdade att gatan är trafikerad för att få effektivare buss- och cykeltrafik. MP svarade Ja men ansåg att busstrafiken måste ledas bort utan att ge ökad restid eller längre avstånd för byten till tunnelbana/Citybanan.

*Komplettering 2014-09-12:
Vi har uppmärksammats på att Moderaterna i en artikel i tidningen Vi i Vasastan istället svarat Nej på frågan om "Piazza Odenplan". I tidningen står: "Det enda partiet som säger tydligt nej är Moderaterna som anser att frågan är överspelad och hänvisar till det gamla beslutet. Övriga vill att man i alla fall tittar på det vidare för att se om det är genomförbart".(länk till artikeln "Piazza Odenplan kan bli verklighet" finns på sidan Länkar och press).
Odenplansgruppen har nu kontaktat Moderaterna för att få ett klarläggande av hur man står i frågan. Partiet svarar: "När citybanan öppnar och ombyggnationerna är klara är vi öppna för att se över olika förslag kring utformning av Odenplan"

Odenplansgruppen noterar med tillfredsställelse att stödet för ”Piazza Odenplan” är starkt och utgår från att staden kommer att agera för ett genomförande.

FELPARKERADE CYKLAR
Det planerade avgiftsbelagda cykelgaraget på Odenplan rymmer endast 250-300 cyklar. Behovet är betydligt större. Risken är stor att cyklar kommer att låsas fast på olika ställen på torget och i grannskapet samt att övergivna och demolerade cyklar precis som i dag kommer att öka nedskräpningen, hindra framkomligheten och ge en negativ bild av hur vi värnar närmiljön. Andra städer som uppmuntrar cykling har löst problemet med felparkerade cyklar genom att regelbundet beslagta dem. I Lund har entreprenören vid cykelgaraget detta ansvar. I Malmö flyttas de cyklar som står utanför cykelställen och kan lösas ut för 270 kr.

FRÅGA:Vill ert parti verka för att regelbundet beslagta övergivna och felparkerade cyklar på och runt Odenplan?

6 av 7 partier svarar klart Ja på att felparkerade cyklar på och runt Odenplan ska tas om hand.
Socialdemokraterna svarade inte Ja eller Nej på frågan. Flera partier kommenterade att staden redan i dag arbetar med att ta bort cyklar som är ”hindrande” samt att ett generellt problem är att antalet cykelparkeringar i staden är för få.

Odenplansgruppen är glada för stödet i denna fråga men undrar över varför inte cykelgaraget gjorts större och varför det kommer att vara avgiftsbelagt.

Komplettering 2014-09-12:
OBS att den som är intresserad av att se enkäten och svaren i sin helhet kan kontakta Odenplansgruppen.


Om Odenplans kapacitet och om miljömålet
Nyhetsbrev nr 28
2013-12-15

Hur mycket trafik tål Odenplan?
Citybanans pendeltågsstation som ger många fler trafikanter vid Odenplan, utökad tunnelbana, ny spårvagnslinje, fler busshållplatser... Hur mycket får man plats med vid Odenplan egentligen och vad vet man om det?
Nu har man som bekant beslutat om en ny tunnelbanesträckning där den första etappen blir Odenplan–Hagastaden-Arenastaden. Byggstart beräknas ske 2016 med trafikstart cirka 2020. Den nya stationen vid Odenplan kommer att ligga under Citybanan, och de sprängningsarbeten som behövs för t-banelinjen bör göras innan Citybanan öppnas för trafik. Det blir en kamp mot klockan.

När Citybanan öppnas 2017 kommer dagens hållplatser att utökas runt Gustav Vasa kyrka för att klara den utökade resandeströmmen. Med en ny tunnelbanegren och en konvertering av 4:ans linje till spårväg så ökar kraven på Odenplan och utnyttjandet av gaturummet.

ODENPLANSGRUPPEN befarar att vi redan nu befinner oss nära kapacitetstaket. Risken är stor att Odenplan inte klarar att härbärgera den utökade reseström som förväntas. Under många år har vi efterlyst en kapacitetsutredning för Odenplan, dock utan resultat. Även tjänstemännen inom Trafikförvaltningen SLL är oroade för kapaciteten vilket nu senast visade sig i Stomnätsstrategin som tagits fram av SL och Stockholms stad.

Var finns den utredning som påvisar Odenplans kapacitet för spårvagns- och busshållplatser?
 
Sista ronden i miljömålet
Nu är det slutligen fastslaget: Vid en eventuell rättegång om skador som den klagande anser har orsakats av Citybanans arbeten ska Trafikverket stå för alla rättegångskostnader. Miljööverdomstolens dom från i våras står alltså fast.
I april rapporterade vi att Trafikverket förlorat ett viktigt avgörande i Miljööverdomstolen. Det hade att göra med hur eventuella klagomål efter skador orsakade av Citybanans arbeten skulle hanteras. Domen handlade formellt om vem som skulle betala sakägarnas advokatkostnader i miljödomstolen när denna fastställde villkoren för Citybanan med avseende på buller, vibrationer m.m. Mark- och miljööverdomstolen bestämde att Trafikverket ska betala sakägarnas kostnader enligt samma regler som gäller för vattenverksamhet.

Trafikverket å sin sida ansåg att allt som inte har med grundvattenförändringar att göra (t.ex. sättningar orsakade av vibrationer) skulle prövas enligt vanliga regler för rättegångskostnader, dvs. på bekostnad av den part som inte vinner framgång i målet. Efter Miljööverdomstolens beslut i våras gjorde Trafikverket därför ett sista försök att ändra domen och begärde att Högsta Domstolen skulle pröva målet. HD har nu meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd. Miljööverdomstolens dom vinner därmed laga kraft.

Betydelsen för dem som har drabbats av skador till följd av projekt Citybanan är mycket stor. Om klaganden tvingas dra Trafikverket inför domstol ska Trafikverket betala bägge parters rättegångskostnader oavsett vem som vinner målet. Så har sedan länge varit fallet med skador till följd av vattenverksamheten. Med Miljööverdomstolens dom gäller detta även övriga typer av skador, t.ex. vibrationer, skakningar och buller.

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan

Nyhetsbrev nr 27
2013-05-08

Glädjande dom i Mark- och miljööverdomstolen
Den som drabbats av skada genom Citybanans arbeten och är missnöjd med Trafikverkets skadereglering, kan nu klaga hos mark- och miljödomstolen utan att riskera stora processkostnader. Detta gäller nu alla typer av skador.
Domen i Mark- och miljööverdomstolen, som kom 10 april, handlade formellt om vem som skulle betala sakägarnas advokatkostnader i miljödomstolen när denna fastställde villkoren för Citybanan med avseende på buller, vibrationer m.m. Mark- och miljööverdomstolen bestämde att Trafikverket ska betala sakägarnas kostnader enligt samma regler som gäller för vattenverksamhet.

Enligt den uppfattning som Trafikverket förfäktat ska allt som inte har med grundvattenförändringar att göra (t.ex. sättningar orsakade av vibrationer) prövas enligt vanliga regler för rättegångskostnader, dvs. på bekostnad av den part som inte vinner framgång i målet. Nu blir det alltså en samlad bedömning av skador i mark- och miljödomstolen (f.d. miljödomstolen) och risken för gränsdragningsproblem om orsaken till skadorna är oklar undanröjs. Konsekvensen blir att Trafikverket vid eventuella skador också ansvarar för processkostnaderna i första instans oavsett vem som vinner målet.

Odenplansgruppen kan summera framgång i tre väsentliga avseenden, vilka innebär en tydlig förbättring av sakägarnas rättssäkerhet:

- All talan mot Trafikverket till följd av skador ska avgöras av mark- och miljödomstolen. Detta gäller nu alla typer av skador – såväl skador till följd av den s.k. vattenverksamheten som övriga skador från byggandet av Citybanan.
- Sakägare som drabbas av oförutsedd skada kan inom 20 år från arbetstidens utgång anmäla skadan till mark- och miljödomstolen och få den prövad utan att riskera dyra processkostnader om man förlorar målet.
- Inte bara fastighetsägare utan även boende har accepterats som sakägare, dvs. motpart till Trafikverket.

Nu hoppas vi att skadorna uteblir så att framgången inte behöver utnyttjas. Men om olyckan skulle vara framme, glöm inte möjligheten att få rätten till skadeersättning prövad i mark- och miljödomstolen.

Bostadsrättsföreningar och ett antal privatpersoner med anknytning till Odenplansgruppen har i målet biträtts av advokat Staffan Michelson, Hellström Advokatbyrå.

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i VasastanNyhetsbrev nr 26
2013-02-04
Så vill vi ha nya Odenplan
- Ett stort och vackert torg som sträcker sig ända fram till Gustav Vasa kyrka
- Ett torg där människor kan röra sig fritt, handla i torgstånden, fika på kaféet eller sitta på parkbänkar eller på trappstegstaket till den nya stationsingången. Människor och trafik skiljs åt effektivt för ökad säkerhet och trivsel. Inga bussar kör över  torget. Fri parkering av cyklar i cykelgaraget
- Ett torg med mycket grön känsla – träd, planteringar av olika slag, grönt tak på kaféet och cykelgaraget
- Vacker och funktionell belysning gör torget till en välkomnande trygg och säker plats
- Konstnärlig utsmyckning med Bror Marklunds skulptur ”Sittande gosse”, de stora stenkloten och gärna ytterligare utsmyckning. En stor fontän pryder torgets västra del
- Offentliga toaletter finns och underhålls. Torget hålls snyggt och rent. Felparkerade cyklar tas om hand. Det är gott om papperskorgar och de töms dagligen.

I korta drag är detta de synpunkter som Odenplansgruppen lämnat in angående Stockholms stads förslag till detaljplan för Odenplan.Här följer våra förslag till staden:

Busstrafiken på Upplandsgatan
Vi föreslår att Upplandsgatan stängs av för busstrafik framförkyrkan.
Vi begär att man gör en konsekvensanalys för att se vilka konsekvenser för kollektivtrafiken en sådan förändring skulle ha.

Träd, planteringar och gröna ytor
Vi föreslår att staden presenterar en plan för hur man ska återskapa en grön känsla på Odenplan.
Vi föreslår att taken på kafébyggnaden och cykelgaraget sedumbekläs med tanke på miljö och trivsel.

Utsmyckning
Vi föreslår en stor fontän framför bänkarna i torgets västra del,som ersättning för de tre små fontäner som fanns här tidigare.Kloten i Odenplans torgspetsar bör återföras och gärna mer utsmyckning.

Belysning
Vi föreslår att belysningsprogrammet utreds vidare och att torgbelysningen utformas liknande belysningen på Karlbergsvägen och Odengatan för att öka säkerheten, samstämmigheten, vasastads- och rumskänslan kvällstid.

Cykeltrafik och cykelgarage
Vi föreslår att cykelgaraget görs avgiftsfritt för att värna miljö och minska risken för felparkeringar. Serviceinrättningen som ska sköta cykelgaraget bör få mandat att ta hand om felparkerade cyklar på och runt om torget.
Vi begär en konsekvensanalys av den ökade cykeltrafiken till stationen.
Vi föreslår att nedfarten till cykelgaraget flyttas närmare gathörnet
Upplandsgatan/Odengatan för att minska risken att cyklister cyklar över torget för att nå garaget.

Toaletter och renhållning
Vi föreslår att offentliga toaletter infogas i västra gaveln av kaféet,där det redan finns vatten och avlopp, samt att en pissoar förläggs till östra sidan av torget.
Vi föreslår att staden installerar ett stort antal snygga papperskorgar och sköter daglig tömning av dessa samt att serveringarna åläggs ansvar för regelbunden städning efter sina gäster, även runtomkring serveringen.

Sippans kiosk
Vi föreslår att man inte ställer upp Sippans kiosk. Konceptet är föråldrat och det är bättre att ha kioskverksamhet i anslutning till kafébyggnaden.

Tidplan
Av planbeskrivningen framgår att ”cykelgarage, gångförbindelseunder mark med tillhörande handelsytor planeras att byggas under2014-2015”. Boende i vasastaden har av Citybanan blivit lovadeen dead-line för bygget efter total närvaro på Odenplan under 6 år- 2015. Vi är positiva till att Stockholms stad verkar för att hålladetta löfte men befarar att bedömningen är alltför optimistisk .
Vi efterlyser en tydlig och täckande tidplan.


Nyhetsbrev nr 25
2012-12-22
Vad tycker du om Odenplan?
Under tiden 17 december 2012 till 21 januari 2013 ställer Stockholms Stad ut ett reviderat förslag till Odenplans framtida utformning. Platsen är Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under ordinarie öppettider(må-fre 9.00-16.00 samt även tor 16.00-18.30).Den utställda detaljplanen omfattar också stora förändringar i kvarteret Adlern Mindre (Åhlénshuset).

Planen syftar till att skapa en flexibel torgyta på Odenplan med byggrätter
för stationsbyggnad, servering, kiosker och entré till cykelgarage. Under
torget skapas möjlighet till cykelgarage och gångförbindelse med
handelsytor under Odengatan. Inom kvarteret Adlern Mindre 34 höjs
gårdsbjälklaget för nya handelsytor och ca 30 nya bostäder skapas genom
om-, till- och nybyggnation.

ODENPLANSGRUPPEN kommer att arbeta med synpunkter på förslaget
under julledigheten. Vi uppmuntrar våra läsare att skicka kommentarer
direkt till Stadsbyggnadskontoret: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
Ni kan också maila oss på odenplansgruppen@googlegroups.com.

OBS: alla synpunkter måste vara Stadsbyggnadskontoret tillhanda
senast  21 januari för att beaktas.

På länken nedan hittar du det material som presenteras:
-        Planbeskrivning
-        Illustrationsbilaga
-        Miljöfrågor: PM Fördjupad behovsbedömning
-        Brand: Samgranskning – Odenplan
-        Plankarta Dp 2011-08525-54

Pågående planarbete, Odenplan och Adlern Mindre m.m.

Till sist önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan


Nyhetsbrev nr 24
2012-05-23
Förslag till detaljplan för Odenplan
Staden föreslår cykelgarage under torget, gångtunnel med butiker och service under Odengatan och viss ny- och tillbyggnad i ”Åhlénshuset” på Odengatans södra sida. Serveringsbyggnad, belysningsprogram, torghandel och plantering av nya träd beskrivs också i handlingarna. Samrådsmöte är 11 juni. Synpunkter lämnas senast 29 juni.

Cykelgaraget under Odenplan ska enligt planbeskrivningen rymma ca 500 cyklar. Entrén föreslås bli på torgets sydvästra sida. Gångtunneln föreslås gå direkt från biljetthallen, under Odengatan till hörnet Odengatan/ Norrtullsgatan där SEB nu ligger. I gångtunneln föreslås viss service och handel. Inom fastigheten Adlern Mindre 34, där Åhléns ligger - på Odengatans södra sida mellan Norrtullsgatan och Vegagatan - föreslår man om- och tillbyggnader med nya bostäder, kontor och utökade handelsytor. Genomförandet av planerna beräknas till ca 5 år efter att detaljplanen antagits, bygglov är klart m.m.

Mycket fortfarande oklart
•    Hur ska genomförandet anpassas till färdigställandet av pendeltågs-stationen? Enligt planerna för Citybanan ska Odenplan till stora delar kunna läggas igen under 2013. Men med dessa planerade arbeten verkar det som om Odenplan i stora delar kommer att vara uppgrävt fem år till.
•    Om tunnelbana eller spårvagnslinje ska dras mot Nya Karolinska/Hagastaden, hur har man tänkt samordna detta med de nu planerade arbetena?
•    Hur ska miljöstörningar under byggtiden minskas?
•    Vad händer med trafiken på Odengatan under byggtiden?
•    Räcker ett cykelgarage för 500 cyklar? Man kan jämföra med Lunds centralstation där man har kapacitet för 3 500 cyklar och Malmös tre stationer vid Citytunneln som tar drygt 1 000 cyklar var. Och cyklandet ökar i storstäderna.
•    Hur kommer staden att göra med cyklar som inte ställs i cykelgaraget utan på torget? En undersökning från 2007 visade att knappt hälften av dem som parkerade vid pendeltågsstationerna i innerstaden ville betala för en väderskyddad och säker plats. Hur ska man ta hand om skrotcyklar och felparkerade cyklar och värna miljön?

Samrådsmöte 11 juni kl 18-20 i Gustav Vasa skola. Planförslaget visas 11 maj till 29 juni i Tekniska Nämndhuset men går också att se på www.stockholm.se/sbk. Synpunkter ska lämnas in skriftligen och ha inkommit senast 29 juni 2012 till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Miljömålet om Citybanan lever än!
Citybanans ansökan om villkor för buller och vibrationer m.m. behandlades i Miljödomstolen den 8 och 9 maj. Att domstolen fastställer dessa villkor har inte så stor praktisk betydelse eftersom Miljönämnden och Länsstyrelsen beslutat om ett regelverk och Citybanans ansökan överensstämmer med detta. Däremot kan domen få stor betydelse om domstolen följer sakägarnas krav att villkoren för den miljöfarliga verksamheten hänger ihop med villkoren för vattenverksamheten. Det innebär att alla stämningar mot Citybanan för skador ska avgöras av Miljödomstolen och Citybanan ska betala processkostnaderna oavsett vem som vinner. Frågeställningen är juridiskt mycket knivig så domstolen behöver sommaren på sig för att tänka. Dom meddelas 31 augusti 2012.

Bakgrunden till att ansökan om villkor för buller och vibrationer nu behandlats i Miljödomstolen är Miljööverdomstolens dom i februari 2010. Där beslöt domstolen att godkänna Citybanans ansökan om den s.k. vattenverksamheten men beslöt samtidigt att Citybanan också måste ansöka om villkor för miljöfarlig verksamhet – buller och vibrationer m.m.. Detta hade man alltså inte ansökt om trots sakägarnas krav, och målet återförvisades därför till första instans, Miljödomstolen. I domen 2010 fick Citybanan igångsättningstillstånd och har därför kunnat arbeta vidare utan fullständig dom.

Nyhetsbrev nr 23
2012-01-25

Citybanan ska ta ansvar även för buller och vibrationer
I februari 2010 beslutade Miljööverdomstolen att delvis godkänna Citybanans ansökan. Den godkända delen avsåg den så kallade vattenverksamheten. Men när det gällde den så kallade miljöfarliga verksamheten blev det underkänt. Citybanan ville inte att domstolen skulle lägga sig i den över huvud taget utan att den skulle regleras av kommunens miljöförvaltning. De hade därför inget förslag till domstolen och målet återförvisades till första instans, Miljödomstolen. Citybanan fick dock igångsättningstillstånd och har därför kunnat arbeta utan fullständig dom.

I oktober 2010 lämnade Citybanan in sin ansökan avseende miljöfarlig verksamhet till Miljödomstolen. I huvudsak sammanfaller den med de tillstånd man redan fått av miljöförvaltningarna i Stockholm och Solna. Sakägare och remissinstanser fick drygt två månader på sig att yttra sig över Citybanans förslag. Därefter hände ingenting förrän i oktober 2011 (!) när Citybanan i sin tur kommenterade dessa yttranden.

Domstolen gav sakägarna en frist till 10 januari 2012 att kommentera Citybanans kommentar. Oenigheten rör främst de frikostiga gränser för buller och vibrationer som Citybanan begärt. Till och med remissinstanser som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ifrågasätter de bullrande arbetena kvällstid. Beträffande vibrationer har Citybanan klassificerat tåligheten hos
de fastigheter som ligger närmast. Många fastighetsägare anser att klassificeringen inte tar hänsyn till specifika egenskaper hos den egna fastigheten. I Odenplansgruppens kommentar lyfter vi bl.a. fram krav på maximalt tillåtna bullernivåer, krav på begränsning av tiden man får utföra arbeten som alstrar stomljus inomhus samt att man måste ange villkor för hur skadekrav ska regleras.

Samlad bedömning av skador
Vi hoppas att Miljödomstolen nu kan skynda på och avkunna dom. Därefter kan skador som Citybanan avböjt överklagas till Miljödomstolen också när de beror på buller och vibrationer. Processkostnaderna bör därmed också belasta Citybanan. Detta är den stora vinsten med den dom som avkunnades i Miljööverdomstolen 2010. Utan den domen tvingades man stämma Citybanan i vanlig domstol med risk att få betala både egna och Citybanans processkostnader om man förlorade. En ytterligare vinst ligger i bevisföringen om det är oklart om skadorna beror på vibrationer eller sättningar till följd av vattenverksamheten. Ett sådant mål hamnar nu i Miljödomstolen istället för att fördelas på två olika domstolar beroende på skadans orsak.


Nyhetsbrev nr 22
2011-05-25
Beslutet om Odenplans återställande bör bordläggas
Den 19 maj var frågan om Odenplans återställande efter Citybanebygget uppe för beslut i Exploateringsnämnden samt Trafik- och renhållningsnämnden. Inför mötet skickade Odenplansgruppen ett brev till ledamöterna i de båda nämnderna. Så här skriver vi i brevet:

Beslut om Odenplans återställande bör bordläggas. Bakgrunden är följande:
I juni kommer SLs stombuss- och spårstrategi att presenteras för staden (Trafik- och renhållningsnämnden). I slutet av året kommer SL att kunna presentera en studie med förslag på lösningar för hur den utökade kollektivtrafiken till och från Hagastaden vid Citybanans öppnande skall hanteras. Resultatet av båda dessa arbeten kommer att påverka kollektivtrafiken vid Odenplan.

Färdigställandet av ett cykelgarage kommer att påverka tiden för Odenplans återställande avsevärt. Det är i dagsläget oklart om cykelgaraget kräver en godkänd detaljplan eller enbart bygglov. Förhoppningsvis klarläggs detta under året men det kan komma att ta upp till två år.

I detta läge bör ett bordläggande av frågan om Odenplans återställande göras.
En närmare förklaring till varför vi anser att frågan bör bordläggas lämnade vi separat, se bilaga. Se sidan Arkiv.

Skriv på namninsamlingen för Piazza Odenplan
Namninsamling har skett på listor utlagda i butiker omkring Odenplan nu före sommaren och fortsätter som namninsamling på nätet.

Du som ännu inte skrivit på: gör det!
Och var snäll och sprid namninsamlingen vidare till så många som möjligt - till vänner, arbetskamrater, släktingar som du tror vill stödja Piazza Odenplan. Man kan vidarebefordra namninsamlingen med e-post eller via Facebook direkt på namninsamlingen "JA till Piazza Odenplan" här.
Tack för ditt stöd!

Kommentar okt 2011: Namninsamlingen är avslutad eftersom Staden fattat beslut om att inte skapa något "Piazza Odenplan".


Nyhetsbrev nr 21
Nu drar vi igång namninsamlingen!
Den kommer att ske på www.namninsamling.se men vi kommer även att ha listor utlagda i ett flertal butiker runt omkring Odenplan. Insamlingen pågår till midsommar.

Vi hoppas på ert stöd. Hjälp oss med att sprida medvetandet om namninsamlingen bland arbetskollegor, vänner och bekanta.

Bilder på tidigare förslag på utformning av torget finns på vår hemsida
Piazza Odenplan -94.

ODENPLANSGRUPPEN – med hjärtat i Vasastan
---------------------------------------------
JA till Piazza Odenplan!
I det utskickade nyhetsbrevet fanns här en illustration med. Se sidan "Piazza Odenplan -94" där bl.a. Anders Johanssons och Kjell Torstenssons förslag till utvidgning av torget visas.

Vi vill att Odenplan ska bli ett stort och vackert torg med serveringar, växtlighet, torghandel, vacker belysning m.m.
Vi vill att torget ska utvidgas till Gustav Vasa kyrka så att man kan skapa det som i media kommit att kallas Piazza Odenplan. Att förstora Odenplan på detta sätt gör det inte bara möjligt att åstadkomma ett vackert torg till glädje för alla som rör sig i denna del av staden utan förbättrar också möjligheterna för alla som ska byta här mellan buss och tunnelbana eller pendeltåg.


Vi vill att Stockholms stad omedelbart startar en utredning om att ta bort trafiken framför Gustav Vasa kyrka. Då skapas möjligheten att inviga Piazza Odenplan samtidigt med Citybanan 2017.

Kommentar okt 2011: Namninsamlingen är avslutad eftersom Staden fattat beslut om att inte skapa något "Piazza Odenplan".

Nyhetsbrev nr 20
2011-04-19
DAGS ATT AGERA FÖR PIAZZA ODENPLAN!
Vi vill att Odenplan ska bli ett stort och vackert torg med serveringar,
växtlighet, torghandel, vacker belysning m.m. Och vi vill att torget ska
utvidgas till Gustav Vasakyrkan så att man kan skapa det som i media
kommit att kallas Piazza Odenplan. Att förstora Odenplan på detta
sätt gör det inte bara möjligt att åstadkomma ett vackert torg till
glädje för alla som rör sig i denna del av staden utan förbättrar också
möjligheterna för alla som ska byta här mellan buss och tunnelbana
eller pendeltåg.

 
Den 6 april var Yildis Kafkas (MP) motion om detta förslag uppe på
Stockholms Kommunstyrelse. Man beslutade om avslag! Som skäl angavs
att en sådan förändring skulle försena bygget av Citybanan. Det är ett
mycket dåligt skäl. Citybanan ska invigas 2017, det är flera år kvar.
Samtidigt håller man på och planerar att bygga ett cykelgarage under
Odenplan på den sida som vetter mot Odengatan. Naturligtvis är det
underjordiska cykelgaraget en betydligt mer tidskrävande åtgärd än att
stänga av en liten del av Upplandsgatan, flytta ett par busslinjer och skapa
en utformning som håller samman hela den nya stora torgytan.

Förslaget att utvidga Odenplan mot kyrkan är inte nytt. I forsknings-
projektet ”Stadsförnyelse som kulturellt projekt”, som bedrevs på
1990-talet, studerade man bl.a. Odenplan. Resultatet redovisas i boken
”Gatuvisioner – idéer för en grön och levande innerstad”. Här ingår två
arkitektförslag och såväl dessa som övriga förslag i boken binder samman
torget med kyrkan. Läs artikeln som Lars Epstein skrev i DN på webben: här.

Namninsamling för Piazza Odenplan!
Vi har nu prioriterat att träffa ledande politiker inom kommunen för att
diskutera vår syn på ett framtida Odenplan. Samtidigt har många har hört
av sig om en namninsamling. Vi drar troligen snart igång en
namninsamling om Piazza Odenplan. Den kommer framförallt att ske på
nätet men listor för påskrift kommer förhoppningsvis också att finnas i
affärerna runt omkring torget.
 
Glad Påsk önskar

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan

Kommentar okt 2011: Namninsamlingen är avslutad eftersom Staden fattat beslut om att inte skapa något "Piazza Odenplan".


Nyhetsbrev nr. 19 (2011-03-25) 
VILLKOR FÖR BULLER OCH VIBRATIONER
För ett drygt år sedan (feb. 2010) beslöt Miljööverdomstolen (MÖD) att
Trafikverket i maj samma år skulle lämna in förslag till villkor för begränsning av buller och vibrationer för Citybanans spårtunnel norr. Först i oktober 2010 kom ansökan med förslag till villkor in.

Den grupp av bostadsrättsföreningar som företräds av advokat Staffan Michelsson lämnade före nyår in ett svar till Miljödomstolen. De konstaterar att Trafikverket inte gjort någon särskilt ingående analys utan i stora delar upprepar den översiktliga redovisning som tidigare lämnats in till MÖD.

Remittera ansökan till oberoende experter
I svaret framförs att Trafikverkets ansökan och förslag till villkor bör gå ut på remiss till oberoende expertis för yttrande till Miljödomstolen. Förutom generell bedömning av ansökan och förslag till villkor vill de att remissinstanserna svarar på följande frågor:

1. Med tanke på projekt Citybanans storlek och komplexitet finns anledning
att fråga: I vilken utsträckning är myndigheternas riktlinjer för buller och
vibrationer relevanta för byggandet av Citybanan? Finns det andra riktlinjer som bör komma i fråga?

2. Att borrningar i berg alstrar vibrationer är inte alls medtaget i ansökan.
Är detta verkligen korrekt? Som alla som använt en vanlig slagborrmaskin i     ett stenhus vet kan detta åstadkomma rörelser av föremål på stort avstånd    inom huset.

3. Vilken effekt har långvarig inverkan av vibrationer på livslängden av en
byggnad? Vilken inverkan har buller och vibrationer under lång tid på människors hälsa? Vad är lämpliga villkor för ihållande och långvariga vibrationer?

4. De villkor för buller som föreslås gäller bara medelvärden. De maximala
ljudnivåerna har ingen gräns överhuvudtaget. Vilka medicinska eller mentala risker kan detta leda till? Vad är lämplig gräns för maximal ljudnivå?

5. De riktlinjer för buller och vibrationer som Trafikverket hänvisar till är generella och tar inte hänsyn till människor med speciell känslighet. Bör dessa personer identifieras och skyddas på förhand? Hur många personer kan förväntas ha ett sådant skyddsbehov?

I avvaktan på remissvar från experterna lämnas preliminära motförslag till Trafikverkets förslag till villkor avseende såväl bullernivåer som vibrationer.

Viktigt reglera hur skadekrav ska hanteras
I skrivelsen krävs också att domstolen fastställer ett regelverk för hur Trafikverket ska hantera skadekrav till följd av Citybanan. Detaljerade förslag presenteras för hur detta kan utformas med förebild från försäkringsbranschen.

Miljödomstolen har ännu inte meddelat sitt beslut med anledning av skrivelsen.

Vill du se skrivelsen i dess helhet kan du kontakta oss på odenplansgruppen@gmail.com

ODENPLANSGRUPPEN – med hjärtat i Vasastan


Nyhetsbrev nr. 18 (2011-01-28)                                
God fortsättning!
Vi börjar där vi slutade förra året, dvs med möjligheten att ta bort trafiken framför Gustav Vasa kyrka på Upplandsgatan (Läs mer i Nyhetsbrev 17 här). Vi fick en hel del kommentarer runt att dra trafiken via Västmannagatan vilket hade studerats av SWECO. Vi har beaktat dessa och tittar nu på hur vi bäst ska kunna påverka stadens beslutsfattare i frågan.
 
Svårt öka busstrafiken
Vi har även läst SL:s Trafikplan 2020 (pdf här) där man på sid 101 kan läsa följande:
"En utökning av busstrafiken runt Odenplan är svårgenomförbar, eftersom tillgängligt utrymme för busshållplatser är begränsat och busstrafiken redan idag är mycket omfattande. En utredning av denna problematik måste genomföras snarast. Här måste även en eventuell spårväg mot Karolinska sjukhuset studeras."
 
Brev till politiker i kommunfullmäktige
Den 18 januari skickade vi en skrivelse till alla ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige: se "Brev till politiker..." på sidan Senaste nytt.

Hjälp med skisser, Facebooksida och trafiklösning
På resurssidan söker vi någon med kompetens att rita skisser till utformning av torget samt en resurs för att bevaka en tentativ Facebooksida runt temat Piazza Odenplan(uttrycket lånat av Vi i Vasastan). Nu har vi även behov av er som är intresserade att titta på trafiklösningen runt Odenplan och dess kopplingar till Norra stationsområdet samt Värtan-Frihamnen.
Hör av dig till oss på odenplansgruppen@gmail.com

ODENPLANSGRUPPEN – med hjärtat i Vasastan


Nyhetsbrev nr 17 (2010-12-16)
Bind samman Odenplan med Gustav Vasa-kyrkans gård!
Odenplan skulle kunna formas till en mycket attraktiv innerstadsmiljö mitt i den gamla stenstaden om man binder samman den nuvarande torgytan med Gustav Vasa-kyrkans gård. Man skulle då kunna skapa ett vackert torg och en väl fungerande mötesplats för alla som rör sig i området - oavsett om man är boende, arbetande, besökare eller kommer till Odenplan i första hand för att byta mellan olika trafikslag.

En motion har kommit in till Kommunfullmäktige med förslag att binda samman Odenplan med Gustav Vasa-kyrkans gård. Motionen lämnades av Yildis Kafkas (MP), Norrmalms stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden stöder förslaget. Exploateringskontoret och Trafikkontoret argumenterar däremot mot med hänvisning till att förändringar i linjenätet kommer att kräva ombyggnadsåtgärder. Vi inom Odenplansgruppen tycker att förslaget är bra och bör utredas närmare.

När Citybanan öppnar för trafik 2017 förväntas busstrafiken kring Odenplan öka, framför allt trafiken mot Östra Station och Ropsten. Sweco fick 2009 i uppdrag av SL att se över olika tänkbara lösningar och har sedan presenterat två genomförbara alternativ.

Alternativ 1 innebär att busstrafiken framför Gustav Vasa kyrka ökar markant.  Den del av Upplandsgatan som går framför kyrkan trafikeras i dag av följande bussar: Linje 2 passerar på väg norrut men har ingen hållplats här, linjerna 40 och 65 passerar på väg söderut och har hållplats framför kyrkan. I alternativ 1 ökar turtätheten för dessa linjer betydligt. Detta alternativ förordas av Trafik- och Exploateringskontoren.

Alternativ 2 tar bort trafiken framför kyrkan och binder samman torget med Gustav Vasa-kyrkans gård. 600 kvadratmeter ny torgyta skapas. Buss 40 och 65 kommer i alternativ 2 att köra på Västmannagatan och stanna vid en ny hållplats i korsningen Västmannagatan/Karlbergsvägen. Även linje 2 leds över på Västmannagatan. För den som ska byta mellan buss och tunnelbana eller till Citybanan blir gångavståndet till perrongerna faktiskt kortare om man väljer nedgången vid Västmannagatan. Belastningen minskar dessutom på Odenplan när trafikflödet sprids över fler nedgångar samtidigt som man uppnår fler säkra trafikfria passager.

Odenplansgruppen anser att Sweco:s utredning måste kompletteras med en ordentlig analys av båda alternativen. En sådan analys bör inkludera såväl investeringskostnader som de värden som en sammanbindning av kyrkan med Odenplan kan tillföra Odenplan - både i dess funktion som betydelsefullt nav för Stockholms kollektivtrafik och dess funktion som torg och mötesplats för alla som rör sig i området.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar vi inom Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan

Nyhetsbrev nr. 16 (2010-06-12)
Domstolsförhandlingar
Buller och vibrationer ska nu tas med i villkoren för Citybanan spårtunnel norr, inte enbart villkor för vattenverksamheten. Detta enligt den dom från Svea Hovrätt/Miljööverdomstolen som kom i februari. Vi inom Odenplansgruppen ser detta som en viktig seger i vårt domstolsagerande. Det handlar om en väsentlig skärpning av villkoren för den miljöfarliga verksamhet som Citybanan spårtunnel norr ger upphov till. Miljöbedömningen ska omfatta både direkta och indirekta miljöeffekter av grundvattenbortledningen och av tunneldrivningen. För Banverket - som sedan 1 april tillsammans med Vägverket ingår i det nybildade Trafikverket - är detta en principråga, som man ställer sig avvisande till, eftersom det innebär ytterligare kostnader. Men för oss är det ju angeläget att miljön kring våra bostäder så långt som möjligt skyddas och att villkoren därför fastställs i domstol, något som vi hela tiden yrkat.

Att begränsningar av buller och vibrationer tas med är också av stor vikt när det gäller uppföljning av eventuella skador som kan uppstå såväl under byggskedet som under driften.  Eftersom olika typer av skador nu ska behandlas i samma instans – Miljödomstolen – istället för att som tidigare splittras upp blir det lättare att påvisa om Citybanan spårtunnel norr lett till skador.

Svea Hovrätt/Miljööverdomstolen fastställde i domen tillåtet maxvärde för vattenverksamheten och ålade Trafikverket att senast 25 maj lämna in underlag och förslag till villkor för buller och vibrationer till Miljödomstolen. Detta har dock ännu inte skett eftersom Trafikverket ansökt om anstånd och fått förlängd tid till den 17 september. När Miljödomstolen sedan kommer att fastställa villkoren för buller och vibrationer vet vi inte i dag, men vi bevakar frågan.

Huvudförhandlingen i Svea Hovrätt/Miljööverdomstolen om Citybanan spårtunnel norr hölls i januari. Vi rapporterade om förhandlingen i Nyhetsbrev nr. 15.

Odenplan
Arbetena med bygget av pendeltågsstationen fortskrider. Stor del av torget är avspärrat som byggarbetsplats. Sprängningsarbeten har ännu inte påbörjats men kommer troligen igång efter sommaren. Även del av trottoaren på Karlbergsvägen tas i anspråk för byggandet av en uppgång från biljetthallen. Man ska komplettera nuvarande uppgång med en "spegelvänd" uppgång för att underlätta för ökande trafikströmmar. Arbetena med uppgången påbörjades i påskas och har blivit kraftigt försenade pga oväntat många ledningar i marken. Avspärrningar och gångtunnel gör det svårt att ta sig fram på trottoaren. På det smalaste stället är bredden inte större än 1 m.

Det är fortfarande inte klart hur det blir med den föreslagna gången med butiker under Odenplan från billjetthallen mot Odengatan, Åhléns m.m. Markanvisning har lämnats men någon tid för samråd är ännu inte utsatt.

Odenplansgruppens fortsatta arbete
När Trafikverket i september kommer in med förslag till villkor för buller och vibrationer ska vi ta del av dem, medverka till att förslagen granskas av fristående experter, lämna egna synpunkter m.m. samt givetvis följa upp vilka beslut om villkor som fattas i Miljödomstolen.

Vi kommer att fortsätta att bevaka byggarbetena på Odenplan och hur planerna på en eventuell gång med butiker under torget utvecklas. Vi bevakar också frågan om en kommande förbindelse mellan Odenplan och Norra Station/Karolinska sjukhuset – spårvagn eller tunnelbanelinje.

Vi ska också arbeta för att Odenplans utformning efter färdigställande av pendeltågsstationen ska bli så bra som möjligt. Det handlar om att utveckla Odenplan till en mer attraktiv stadsmiljö - en mötesplats med planteringar, vacker belysning, kaféer, torghandel m.m. En lösning som vi vill arbeta för är att förlänga torget genom att binda samman det med kyrkan. Det skulle göra platsen betydligt vackrare och dessutom minska känslan av trafikplats. Vi kommer att arbeta för att åstadkomma ett medborgarförslag för utformning av torget.

Så det finns mycket kvar att göra!
Vi återkommer med ny information i höst.

Trevlig sommar!
önskar vi inom Odenplansgruppen – med hjärtat i Vasastan

Nyhetsbrev nr. 15 (2010-02-11)  

Citybanan i Miljööverdomstolen   
I januari hölls huvudförhandling i Svea hovrätt/Miljööverdomstolen angående Citybanan. Det gällde tillstånd till bortledande av grundvatten norr om Söderström m m. Tidigare har Miljödomstolen/Nacka tingsrätt meddelat dom i ärendet. Men många markägare och andra intressenter var missnöjda med domen och har därför överklagat den. Motpart till de klagande
är Banverket, som fått fullt bifall i Miljödomstolen och redan påbörjat byggandet av Citybanan. Målet är komplicerat och inrymmer såväl tekniska som juridiska principfrågor. 

Tekniska frågor
Domstolen ska ta ställning till om Banverket tillräckligt professionellt säkrat tätning av tunnlarna med de bästa system och material som i dag står till buds. Domstolen ska också bedöma om Banverkets metod att motverka skadlig grundvattensänkning genom infiltration av nytt vatten är godtagbar.

De klagande yrkar att domstolen ålägger Banverket att radikalt förbättra sin teknik i dessa hänseenden, annars kan sättningar i marken - något som kan hota byggnader - eller översvämning i källare bli följden.

Banverket anser att dess åtgärder är tillräckliga. 

Juridiska frågor 
Genom tunneldrivningen kan olika typer av störningar uppkomma (förorening av vatten, kemikalieanvändning, buller, stomljud, vibrationer, utsläpp till luft m m) s k miljöfarlig verksamhet. Banverket hävdar att dessa störningar inte kräver tillstånd enligt lagen och att de således inte ska villkorsbehandlas i domen.

De klagande påstår däremot att denna miljöfarliga verksamhet ska inkluderas i tillståndsgivningen. Vibrationer kan t ex påverka grundvattenströmningen. Man yrkar att domstolen utfärdar villkor i denna del (jämför Miljööverdomstolens dom i det s k Bangårdsmålet). Andra miljöstörningar som kan uppkomma genom uttransport av sprängsten (buller, vibrationer, utsläpp till luft m m) kan enligt Banverket regleras genom regelbunden tillsyn. De klagande yrkar att domstolen i domen föreskriver villkor även för denna verksamhet.

En viktig fråga i processen är således om villkor beträffande bl a buller och vibrationer ska utfärdas av domstolen eller om tillsyn genom Länsstyrelsen är tillräcklig.

Om domstolen inte helt fastställer underinstansens dom kan målet komma att avslås, återförvisas till Miljödomstolen eller ändras. 

15 gånger större inläckage av grundvatten  
Sakägarna (fastighetsbolagen Diligentia, AFA och Ljungberggruppen samt ett antal bostadsrättsföreningar i Vasastan) kritiserade Banverket för att de nu sökta nivåerna för inläckage i tunnlarna var mycket högre än beräkningarna 2005 när Regeringen beviljade tillåtlighet för Citybanan. Nu räknar man med 15 gånger större inläckage men ingen orsak till detta angavs. 

Inläckaget anses ha direkt samband med sänkning av grundvattennivåerna, och det kan leda till sättningar i marken och allvarliga skador på byggnader. Läckaget ska motverkas genom infiltration av nytt vatten i grundvattenmagasinen under oöverskådlig framtid. Remissinstanser som Sveriges Geotekniska Institut (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) kritiserade Banverkets bristande ambition att få tunneln tät och presenterade metoder för att täta tunneln betydligt bättre. Sakägarna hävdade att den mycket omfattande infiltration man planerar hittills är oprövad, och att man inte vet hur det infiltrerade vattnet fördelar sig i grundvattnet. Risk finns att grundvattennivåerna istället stiger på fel ställen med översvämmade källare och flytande lera som följd. 

Buller och vibrationer   
Sakägarna ville att domstolen skulle fastställa regler för buller och vibrationer, medan Banverket tyckte att tillsynen genom Miljö- och hälsoskyddskontoren är bättre och ger större flexibilitet. Sakägarna hävdade att vibrationer kan samverka med grundvattensänkningar till sättningar i marken. Detta förnekades av Banverket. En del av sakägarna hävdade också att lokaliseringen av Citybanan i sin helhet är skadlig för miljön och andra att alternativ till Station Odenplan och dess uppgång aldrig har prövats som de borde. Odenplans kapacitet att klara det trafiktryck som Citybanan orsakar på torget och kringliggande gatunät har aldrig utretts. 

5 miljarder extra för tät tunnel   
Förhandlingens sista dag ägnades först åt syn på utvalda ställen varefter parterna presenterade sina slutpläderingar. Då lämnade Banverket också ut en efterfrågad uppgift om hur mycket det skulle kosta att täta Citytunneln med s k lining. Fem miljarder extra var beskedet. Därutöver skulle flera års förseningar uppstå. Den sena presentationen gjorde att sakägarna inte kunde granska Banverkets uppgifter och ett av sakägarnas ombud kallade skriften en ”pamflett”.

De flesta av sakägarna yrkade att Banverkets ansökan skulle avvisas alternativt återförvisas till Miljödomstolen för ny behandling. I tredje hand yrkades att Miljööverdomstolen skulle skärpa villkoren radikalt samt komplettera med villkor avseende den miljöfarliga verksamheten och lokaliseringen på Odenplan.   

Miljööverdomstolens dom faller 25 februari kl 11.00 

Efter huvudförhandlingen har följande hänt:  
Träden fälldes
Ca 10 dagar efter förhandlingen började Banverket fälla de gamla lindarna på Odenplan. En omedelbar begäran om inhibition, innebärande att ingen avverkning fick ske innan domen hade fallit, avslogs och alla de stora träden fälldes. 

Banverket underlät att informera om kraftig grundvattensänkning   
Första veckan i februari underrättades en fastighetsägare vid Vasagatan att Banverkets mätrör i hans fastighet visade att grundvattennivån sjunkit under den s k åtgärdsnivån, d v s då infiltration ska ske. Det visade sig då att infiltrationsanläggningen inte var färdig trots att nästan två år förflutit sedan Banverket fått tillstånd av fastighetsägaren att installera den i hans fastighet. Närliggande mätrör visar också kraftig grundvattensänkning, upp till 1,8 m. Avsänkningen har pågått sedan mitten av november och var alltså känd av Banverket långt före huvudförhandlingen. Tre av ombuden har gemensamt skrivit till Miljööverdomstolen och yrkat att om målet inte återförvisas till Miljödomstolen ska det utsättas till ny huvudförhandling för att bedöma de nya rönen. 

Läs gärna artikeln "Sänkt grundvatten där Citybanan byggs" i Ny Teknik. 2010-02-08. 


Nyhetsbrev nr. 14 (2009-12-13)    

Rapport från Regeringsrätten 
Vid regeringens tillåtlighetsprövning av Citybanan 2005 fattade man beslut om en korridor under Vasastan men exakt var inom korridoren den norra stationen i innerstan skulle ligga diskuterades aldrig. När järnvägsplan och tillägg till detaljplan för Citybanan överklagades till regeringen 2008 avvisade regeringen detta med hänvisning till att stationens belägenhet
ingick i tillåtlighetsbeslutet 2005. Frågan om regeringens behandling av ärendet gått rätt till eller ej behandlades i Regeringsrätten den 3 december.

Sakägarna klandrade regeringens beslut 2008 och yrkade att beslutet skulle upphävas och ärendet återförvisas till regeringen. Sakägarna klagade på att Banverket inte analyserat och redovisat några alternativ till att förlägga stationen till Odenplan trots att alternativ ska redovisas enligt miljöbalken och trots att utredning av alternativ efterfrågats upprepade gånger ända sedan 2004. Frågan ställdes om det alls är möjligt att bygga Sveriges näst
största järnvägsstation vid Odenplan utan att utreda vilka konsekvenser det får och vilka alternativen är (t.ex. i Norra Stationsområdet).

Dom från Regeringsrätten förväntas innan huvudförhandlingen angående vilka villkor som ska gälla för byggandet av Citybanan startar i Miljööverdomstolen den 11 januari 2010.

Banverket etablerar sig på Odenplan  
Den 26 november beslutade Stadsbyggnadsnämnden att ge Banverket bygglov för arbeten på Odenplan under ett första skede januari 2010 – sommaren 2012. Som alla säkert sett pågår sedan länge diverse förberedelser med grävning av gropar för kontroll av taket till
T-banan, ledningsarbeten m.m. på torget. Men Banverkets bygglov gäller alltså inte förrän från 1 januari. Vid Banverkets informationsmöte den 26 november ställdes frågan om lindarna kommer att fällas innan de två rättsliga processer som pågår är avslutade och domar fallit. Svaret från Banverket var att man troligen inte kommer att hinna fälla lindarna innan domarna fallit men inga garantier lämnades.

Gallerian blir underjordisk gång med butiker?  
Diskussioner pågår mellan staden, SL och ägaren till Åhlénshuset, SEB TryggLiv, om att bygga en gång från Odenplansstationens biljetthall till södra sidan av Odengatan. Syftet är att göra det säkrare för fotgängare att passera Odengatan. Gången, som ska vara stängd nattetid, föreslås kantad av butiker och ha uppgång inne i Åhlénshuset.

Förslaget är givetvis betydligt bättre och skonsammare mot miljön än tidigare galleriaförslag men innebär ändå flera negativa konsekvenser. Mot Åhlénshuset föreslås gången bli lika bred som hela kvarteret mellan Norrtullsgatan och Vegagatan. Detta är enbart av kommersiella skäl och inte motiverat av syftet att öka säkerheten för fotgängarna att passera
under Odengatan. En betydligt större uppgrävd yta krävs än för en enklare lösning. Det leder till större grundvattenpåverkan, buller, vibrationer, omfattande ledningsarbeten, kraftiga störningar av trafiken m.m. Dessutom måste träden på Odengatans södra sida fällas. Växtdjupet över galleriagången lär inte räcka för att plantera nya träd.

Odenplansgruppen bevakar frågan om utformning av gången. Ett självklart krav är att arbetena med gången samordnas med övriga arbeten på Odenplan så att inte Odenplan behöver vara uppgrävt ännu längre tid med alla de störningar det innebär för trafik och för människor som bor eller arbetar i området vid Odenplan.

God Jul och Gott Nytt År!


Nyhetsbrev nr 13 (2009-11-20)

Odenplans lindar kan fällas redan i början av januari! 
Banverkets bygglovsansökan för de s.k. tillfälliga åtgärderna på Odenplan (etappen januari 2010-sommaren 2012) behandlas på Stadsbyggnadsnämndens möte tisdagen 24 november. Förslag till beslut enligt föredragningslistan till mötet är: Bifall.

Om Banverket erhåller bygglov så kan de starta arbetena ”på egen risk” även om de är överklagade. Bifall innebär således att Banverket kan fälla träden och börja gräva upp Odenplan redan de första dagarna i januari. Detta är mycket olyckligt med tanke på att förhandling i Miljööverdomstolen sker 11-13 januari och att domstolen ska ha s.k. Syn den 14 januari. Miljööverdomstolen kan bedöma att miljöeffekterna vid Odenplan blir så stora att domstolen beslutar att annan lokalisering av stationen ska utredas. När domstolens beslut kommer kan alla Odenplans lindar redan vara fällda - och kvar står enbart den stora kastanjen.

Hur ska Banverket återställa Odenplans lindar om de förlorar i Miljööverdomstolen?
 
Kom på Banverkets informationsmöte 26 november!
Torsdag 26 november kl 19.00–20.30, Gustav Vasa skolas matsal, ingång från Frejgatan
Kom och ställ krav på Banverket - inga arbeten ska påbörjas på Odenplan förrän förhandlingarna i Miljööverdomstolen genomförts och beslut meddelats.

Har Regeringen godkänt att stationen ska ligga vid Odenplan?  Fastighetsägare och enskilda överklagade i december 2008 och ansökte om rättsprövning i Regeringsrätten. Frågan gäller bl.a. om lokaliseringen av pendeltågsstationen till just Odenplan ingår i Regeringens beslut om Citybanan, vilket Banverket hävdar, eller om beslutet gäller en korridor för Citybanan genom Vasastan.

I andra sammanhang hänvisar Banverket till att stationsuppgångar mm undantagits från beslutet just därför att man vill utreda dessa senare. Detta skulle innebära att man utreder alternativa platser att förlägga stationen inom korridoren, t.ex. vid Norra Station. Förhandling i Regeringsrätten sker den 3 dec. Vi kommer att rapportera i Nyhetsbrev och på hemsidan om hur det går. 

Oroande att så stora mängder vatten tillåts läcka in 
När tunnlarna grävs påverkas grundvattenmagasinen i marken. Experter på Sveriges Geologiska Undersökning och Sveriges Geotekniska Institut har gjort bedömningen att på delsträcka 2 – dvs Vasastan – bör högsta tillåtna mängd inläckage av grundvatten vara 92,2 kubikmeter/dygn. Men Miljödomstolen har lämnat bifall till hela 266,4 kubikmeter/dygn! Nästan 3 gånger så mycket vatten per dygn! Än värre är det på de andra delsträckorna, där motsvarande siffra är 10 för delsträcka 3.

För att hålla rätt nivå i grundvattenmagasinen måste man under all framtid pumpa ner lika mängder vatten i infiltrationsanläggningar runt om i staden. Hur detta ska göras på ett säkert och miljövänligt sätt har Banverket inte visat. Vattnet kan ta andra vägar och översvämma källare, sprida föroreningar i marken och ge sättningar som kan skada byggnader, gator m.m.


Nyhetsbrev nr 12 (2009-10-27)
Kritik mot bygglovsansökan avfärdas. Kastanjen klarar sig inte 
En hel del synpunkter har lämnats in på Banverkets bygglovsansökan för Odenplan för den första delen av arbetena: januari 2010-sommaren 2012. Synpunkterna gäller sådant som starkt försämrad framkomlighet för fotgängare på trottoaren längs Karlbergsvägen, försämrad tillgänglighet för funktionshindrade, ofullständiga uppgifter om antalet transporter av bergmassor, oklarheter om tider för bullrande arbeten, säkerhetsfrågor m.m. Banverket bemöter kritiken genom att hävda att man har full kontroll, att man har all kompetens och allt kunnande som krävs, att man sätter säkerheten främst osv. Vissa frågor tar man sig enkelt förbi genom att t.ex. påstå att de inte går att svara på i detta skede. Beslut om bygglovsansökan väntas i Stadsbyggnadsnämnden den 5 november.

Uppdatering 2009-11-06:
Bygglovsansökan togs inte upp den 5 november utan kommer istället att tas upp på Stadsbyggnadsnämndens möte den 26 november.

Inte många av träden på Odenplan kommer att överleva bygget av Citybanan. De stora lindarna fälls. Den över hundra år gamla kastanjen kommer att utsättas för så stora påfrestningar att man säkerligen blir tvungen att fälla den också. På Banverkets informationsmöte 21 okt sa Peter Jonsson, projektledare för Citybanan i Vasastan, att det är ”i stort sett meningslöst att försöka spara kastanjen”. Enbart några av de små ekarna mot Odengatan sparas troligen. 

Stor del av torget plankas av. Sippans kiosk rivs och magasineras någonstans för att byggas upp igen när arbetena är klara. Grillkioskens tillstånd går ut 2009-11-30. Ägaren har ombetts att flytta bort kiosken före årsskiftet. Torghandlarna har anvisats nya platser på Spelbomskans torg.
 
Oklart om gallerian
På Banverkets informationsmöte 21 okt deltog Klas Groth från Planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret. Han hade dock inte så mycket att säga om galleriaplanerna och inte heller om torgets utformning när byggena är klara. Den entreprenör som fått Exploateringsnämndens markanvisning för galleriabygget gick i konkurs i somras - Centrum Group med dotterbolagen Centrum Terre och Centrumutveckling. Just nu har staden inga samarbetspartners när det gäller en eventuell galleria. Någon stor galleria under mark verkar det i alla fall inte bli enligt Groth. Men diskussioner om utbyggnad av affärsverksamhet i någon form pågår mellan staden och intressenter i Läkar- och Åhlénshusen. Förhoppningsvis kommer man att veta mer om planerna och kunna informera vid nästa informationsmöte. Staden har ställt i utsikt att plansamråd om handelsetablering vid Odenplan ska ske under hösten. Odenplansgruppen bevakar frågan.

Staden vill ha en underjordisk förbindelsegång från biljetthallen för Citybanan/tunnelbanan till södra sidan av Odenplan. Gången fanns med även i tidigare planer som förbindelse till biblioteksbyggnaden Delphinium som planerades vid Stadsbiblioteket och finns alltså kvar i planeringen trots att Delphinium nu inte skall byggas.
 
Banverket ordnar nytt informationsmöte 
Torsdagen den 26 november kl 19.00-20.30
Gustav Vasa skolans matsal, ingång från Frejgatan 
 


Nyhetsbrev nr 11 (2009-09-17)
Odenplan - Banverkets bygglovsansökan
I januari 2010 drar jobben igång. Minst 15 av de 19 träden på torget fälls. Kiosker och torgstånd försvinner. Grundförstärkningar, spontarbeten, schakt och pålarbeten börjar. Infart för lastbilarna ordnas på Upplandsgatan nära hörnet mot Odengatan och utfart på Upplandsgatan nära Karlbergsvägen. Byggområdet ”plankas in” med blåmålade träplank - 2,5 m höga. Passagen mellan planket vid t-baneuppgången och byggnaderna vid Karlbergsvägen blir inte mer än 2 m. Framkomligheten för fotgängare begränsas därmed avsevärt. För att korsa Odenplan får fotgängarna gå i en täckt gång på torgets östra del.

En hel del i Banverkets information stämmer inte! Exempelvis är antalet transporter av schaktmassor underskattat med en faktor 20. Banverket har tidigare sagt att inga bulleralstrande transporter av bergmassor skall tas ut via Odenplan men nu har sådana tillkommit i okänd volym. Bullrande ovanjordsarbeten får enbart utföras fram till kl 19, men nu kan man tolka informationen som att den kommer att utföras till kl 22. Det finns också all anledning att ifrågasätta Banverkets planer när det gäller säkerhet i händelse av en olycka/nödsituation samt framkomlighet för den bortglömda gruppen av ickeresande fotgängare.

I bygglovsansökan beskrivs arbetena i fem skeden fram till sommaren 2012 (etablering kommer att behövas till 2017). Kontakta Odenplansgruppen om du är intresserad av att få materialet i pdf-form.

Kom till Banverkets informationsmöte måndag 21 september kl 19-21!
Plats: Gustav Vasa skolas matsal, ingång från Frejgatan.
 
Geologer varnar för sättningar vid Citybanan
Miljödomstolens dom från 15 april får svidande kritik av de tyngsta geologiska instanserna i Sverige, Sveriges Geotekniska Institut och Sveriges Geologiska Undersökning.

SGU anser att betydligt finare indelning behövs för att reglera inläckaget till Citybanan än de fyra delsträckor, som presenterats av Banverket. Man jämför med Hallandsåsområdet, där det stora inläckaget ledde till betydande grundvattensänkningar. Stockholm är dessutom mer känsligt än Hallandsåsen, när det gäller grundvattenbortledning.

Geologerna konstaterar att infiltration i stor skala är oprövad och att Banverket i Stockholms innerstad inte kan kontrollera alla grundvattennivåer eller återinfiltrera överallt där det behövs. Man pekar bl a på sättningsrisker för byggnader, gatumark och parkmark, där skador kan få oöverskådliga konsekvenser. De säkerhetskrav som domstolen ställer på Banverkets utförande av arbetena med Citybanan är alldeles för låga. Uppenbara risker för sättningar i byggnader finns.

Zoner med dålig bergstabilitet förekommer inom området. Med tanke på de katastrofer, som förekommit vid tunnelarbeten i Europa, måste säkerheten prioriteras. En kontroll av verksamhetens alla delar bör gå längre än vad Banverket tänkt sig och MD godkänt.
I en artikel i tidningen Ny Teknik ifrågasätter Lena Maxe, statsgeolog på SGU, bl a Banverkets förmåga att klara det stora ansvaret. ”Jag förmodar att de har kunskaperna men det har de inte visat i domstolshandlingarna hittills.”

Artikeln i Ny teknik kan du läsa här.

Till sist har vi noterat Jan Wiséns (brandchef Storstockholms brandförsvar) uttalande i DN angående branden i en arbetsvagn på T-centralen den 5e september: ”Vår organisation är inte dimensionerad för bränder i stora undermarksanläggningar. Hade vi haft ett fullsatt tunnelbanetåg i tunneln hade situationen varit svår att hantera med de resurser vi har”.


Nyhetsbrev nr 10 (2009-08-23)
Miljööverdomstolens beslut
Miljödomstolens dom 15 april överklagades av flera parter, bl.a. av boende vid Odenplan. I juni kom Miljööverdomstolens beslut om överklagandet. Yrkandet på inhibition (stopp i arbetena) avslogs men s.k. prövningstillstånd meddelades. Domstolen beslutade också om tidsplan för handläggning av målet: huvudförhandling och syn ska ske 12-14 januari 2010. Syn gäller sträckan Riddarholmen – Tomteboda.

Pendeltågsstationen – bygglovsansökan inlämnad
Banverket har lämnat in bygglovsansökan för arbetena med Citybanans station vid Odenplan. Ansökan ska behandlas under hösten, och Odenplansgruppen kommer att granska den.  Byggstart för Odenplan är beräknad till början av 2010. 

Galleriaplanerna – Centrum Terre i konkurs
I juli försattes galleriaentreprenören Centrum Terre i konkurs. Den markanvisning som staden lämnat har dragits tillbaka. Staden är fortfarande intresserad av en exploatering under mark, men omfattningen och formerna för detta är ännu oklar. Planeringssamråd beräknas ske under hösten 2009.  Odenplansgruppen bevakar.

T-banan Karolinskagrenen lagd på is
Politikerna har inte kunnat bestämma sig om den tunnelbanegren som planerats gå från Odenplan till Norra Station/Karolinska sjukhuset. Åsikterna går isär, och krav på en ordentlig trafikutredning har ställts från olika håll. Odenplansgruppen anser att en sådan utredning också borde inbegripa trafikbelastningen på Odenplan.

Torgstånden kvar året ut, Sippans kiosk räddas kanske
1 juli skulle torghandeln flyttas till Spelbomskans torg vid Stadsbiblioteket. Men eftersom inga arbeten kommit igång ännu har stånden flyttat tillbaka till Odenplan och kommer att finnas kvar året ut. Stadsbyggnadsnämnden fattade den 20 augusti beslut om att Sippans kiosk ska rivas. En enhetlig nämnd uppmanade till att flytta kiosken under byggtiden och att den ska vara en förutsättning i planeringen och utformning av ett framtida Odenplan, där man önskar länka samman gammalt med nytt. Odenplansgrillen är enligt uppgift uppsagd till den 30 nov.


Nyhetsbrev nr 9 (2009-06-07)
Boende vid Odenplan överklagar Miljödomstolens dom
I domen 15 april får Banverket tillstånd att leda bort grundvatten såväl vid byggande som drift av spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen m.m. och dessutom rätt att sätta igång arbetena innan domen vunnit laga kraft. Boende vid Odenplan har överklagat domen och yrkar på att Banverkets ansökan avvisas, alternativt att målet återförvisas till Miljödomstolen eller att domen ändras samt beslut om inhibition (stopp för arbeten). Överklagandet tar bl.a. upp följande:  

Extra riskabelt att bygga station vid Odenplan
Undergrunden består av berg, krosszoner, fyllningsmaterial, jord, sand, silt (lättflytande lera) och lera. Två grundvattenmagasin på olika djup skiljs åt av bl.a. silt och lera och det är runt 18 m ned tills man stöter på urberget. Det är viktigt att grundvattenmagasinen inte kommunicerar med varandra. Sänkning av grundvattennivån kan få förödande konsekvenser från Odenplan bort mot St Eriksplan. Banverket vill bryta igenom alla lagren från ytan för att anlägga pendeltågsstationen ca 40 m under mark. Tunnelns höjd blir 9 - 14 m. Från stationsutrymmet sprängs bergtunnlar för hisschakt och trapphus upp till mellanplan. Därifrån leder trapphuset till t-bana och biljetthall. Anläggningarna passerar inom några m från flera ledningstunnlar och schakt, vilket bidrar till att äventyra undergrundens stabilitet. Risken för ras är påtaglig vid grävningar ovanför urberget samt i närheten av ledningstunnlar och tunnelbana. Det är alltså extra riskabelt att bygga en station med den komplexa undergrund som Odenplan har!

10 gånger större arbetsyta på Odenplan
Arbetsytan på Odenplan blir 10 gånger större och byggtiden, 9 år, tre gånger längre än uppgifterna då Regeringen gav tillstånd för Citybanan. Stationsuppgången vid Odenplan blir svår att täta mot inströmmande grundvatten. Oron för rasrisk är stor, bl.a. med tanke på skredet i Köln. Flera andra städer i olika länder har upplevt liknande händelser vid tunnelbyggen. Några fastigheter vid Odenplan har redan idag mindre sättningar till följd av tunnelbanan.

15 gånger mer vatten får läcka in
I miljökonsekvensbeskrivningen från 2003 angavs inläckaget av grundvatten i tunneln till 1 l/minut och 100 m tunnel. I Miljödomstolens dom får Banverket tillstånd att leda bort 15 gånger större mängd grundvatten under all framtid och än mer under byggtiden! Dessa enorma vattenmängder ska kompenseras av motsvarande infiltration. Sättningsskador kan befaras "exempelvis vid Odenplan" enligt Sveriges Geologiska Undersökning.

Prövning av alternativ plats för stationen saknas
I Regeringens tillåtlighetsbeslut från 2005 ingår inte stationsöppningar. Enligt miljöbalken ska man välja den plats som medför minsta möjliga intrång och olägenhet för hälsa och miljö. Om annan plats är bättre bör den väljas. Miljödomstolen har inte prövat denna fråga. Inte heller omfattar prövningen andra effekter som buller, skakningar och vibrationer. Miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig i alla dessa avseenden - helt i strid mot Miljööverdomstolens dom 2007 i målet som gällde den s.k. Bangårdstunneln. Banverket har också hävdat att Regeringens tillåtlighetsbeslut i enlighet med Lagen om byggande av järnväg är bindande för miljöprövningen. Klagoskriften tillbakavisar denna nedgradering av Miljöbalken med hänvisning till prejudikat i Högsta Domstolen.

Överklagandet tas upp i en artikel i Ny teknik 2009-05-06, Boende kräver byggstopp för Citybanan. Fler artiklar hittar du på sidan Länkar.


Nyhetsbrev nr 8 (2009-05-06)
Miljödomstolens dom  
Deldomen från 15 april ger Banverket på vissa villkor tillstånd att leda bort grundvatten i schakt vid Stockholms central, vid Norra station samt vid spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen m.m. Tillståndet får tas i anspråk även innan domen vunnit laga kraft. Överklaganden senast 6 maj.

Sprängningarna - risk för innergårdar, oklarhet om ansvar
Banverkets sprängningar för en arbetstunnel har redan krossat rutor på Torsgatan. Orsaken sägs vara en luftstöt från sprängningen. Men vibrationerna från sprängningar kan också ge skador på hus, kyrkor m.m. Nu pekar man även på risken för underbyggda innerstadsgårdar. Ett femtiotal sådana innergårdar – av hur många? - efter banans sträckning inspekterades för ett par år sedan. Ca 10 % var i mycket dåligt skick. Banverket hävdar att det är fastighetsägarnas ansvar att sköta underhållet så att skador på gårdar inte uppstår.

Om station, tunnelbanelinje och galleria byggs och skador uppstår på byggnader blir det mycket svårt att klargöra vem som är ansvarig – Banverket, SL eller galleriabyggaren Centrum Terre.

Citybanan – ett förlustprojekt
Projektchefen Kjell-Åke Averstad kallar Citybanan ”samhällsekonomiskt lönsam” (insändare SvD 30 mars). Men Citybanan är tvärtom ett av de största förlustprojekt som det svenska samhället gett sig in på. Den samhällsekonomiska utredning som gjordes av Transek AB (i bilaga till den s.k. Ytspårsutredningen) visar dels att Ytspåret skulle innebära en förlust på 3,1 miljarder, dels att förlusten av nu pågående etapp av Citybanan är 4,8 miljarder i 2006 års penningvärde. Om en etapp 2 av Citybanan genomförs ökar förlusten till 6,4 miljarder. Och ändå kallar Averstad Citybanan lönsam!

Gallerian – dyrt projekt ger längre byggtid vid Odenplan
Banverket återkallade sin tidigare bygglovsansökan med 9 års byggtid för station Odenplan. Total byggtid för station Odenplan är nu tillbaka till de ursprungliga uppgifterna om 6 år varav 4 med öppet schakt. Men med gallerian blir total byggtid 7 år varav troligen 6 med öppet schakt. Målsättningen att galleriabygget inte ska förlänga tiden klarar man alltså inte.

Det Centrum Terre ska betala Stockholms stad för marken – 25 mkr - motsvarar knappt 1 % av stadens kostnader för Citybanan – ungefär i nivå med priset för en ordinär villatomt i stockholmsområdet. Mycket väsen för lite kan man tycka!

Centrum Terre får dessutom svårt med lönsamheten pga höga byggkostnader och måste prioritera hyresgäster som kan betala bra - större affärskedjor alltså. Exploateringskontoret undersöker nu möjligheter att avlasta Centrum Terre vissa kostnader. Men det kan rimligen inte ligga i skattebetalarnas intresse att ta över några kostnader som rätteligen ska belasta Centrum Terre!

Hur mycket trafik tål Odenplan?
Pendeltågsstation, en eller flera gallerior, ny t-banelinje kommer att innebära kraftig ökning av trafikbelastningen på Odenplan som redan är hög med alla bussar och bilar. Hur mycket klarar Odenplan? Fortfarande har ingen sådan utredning gjorts. Det är hög tid att göra det nu!


Nyhetsbrev nr 7  (2009-04-06)

Ny tunnelbanelinje - programsamrådsmöte om Karolinska grenen
Torsdag 16 april kl 18.00 i Hörsalen på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

SL har i sin förstudie jämfört buss, spårväg och tunnelbana för sträckningen Odenplan - Karolinska. Nu går man vidare med tunnelbana som huvudalternativ. Två möjliga stationslägen vid Norra Station och Karolinska har redovisats. Programmet tar dock enbart hänsyn till det av Stockholms Stad förordade alternativet vid Norra Station. Byggstart beräknas till senare delen av 2011. T-banelinjen förväntas vara klar 2015.

SLs bedömning är att området vid Odenplan och Karlbergsvägen inte kommer att påverkas i något väsentligt avseende under byggtiden, eftersom bygget sker i tunnel under mark med ett spår som viker av i höjd med Sigtunagatan mot Karolinska. Ny tunnelbaneplattform vid Odenplan eller ett tredje spår längs Karlbergsvägen planeras inte inom den närmsta framtiden. Om/när tunnelbanan senare förlängs mot Solna kommer kapacitetskraven att öka och det tredje spåret och den nya perrongen vid Odenplan att förverkligas.

Totalt bedömer SL att tre arbetstunnlar behövs, två i Stockholm och en i Solna. Arbetet ser ut att behöva drivas från respektive ände, samt från mitten och ut mot ändarna. Nedsättningen i sprängningskapacitet gör att arbetet måste drivas på flera fronter samtidigt för att kunna färdigställas i tid.

Mer information kommer på det samrådsmöte man nu kallar till.

Raset i Köln relevant för Citybanan
Inte mycket har skrivits i svenska media om katastrofen i Köln den 3 mars då två unga män miste livet då stadsarkivet störtade ned i ett pågående tunnelbanebygge. Den sex våningar höga byggnaden och ytterligare två byggnader totalförstördes. KVB som är ansvariga för bygget av tunnelbanan såg inte nödvändigheten av att stötta byggnaden (vilket gjorts på ett antal andra byggnader) och hade inte fått in indikationer från mätutrustningar som var utplacerade var 100 m.

Under de 8 år som bygget av den 4 km långa tunneln har pågått har åtskilliga skador på byggnader inträffat längs sträckningen. Orsaken till sättningsskadorna har dels varit direkta grundvattensänkningar med ökade spänningar i jorden, dels vibrationer som orsakat omlagring i jordskeletten. Trots tyska byggnormer och relativt omfattande förundersökningar har skadorna inträffat.  Skadorna i Köln visar att även om noggranna undersökningar av undergrunden utförs så föreligger uppenbara risker att omfattande skador kan inträffa i samband med byggandet av Citybanan.

Vi har ringt politikerna i Stadsbyggnadsnämnden och frågat vad de kände till om händelsen. Flera ansåg att raset är relevant för bygget av Citybanan och kan ses som en varningsklocka. Samtidigt verkade många ha rätt stor tilltro till Banverkets förmåga och till svenskt säkerhetstänkande. Vi får hoppas att de har rätt! Men mot bakgrund av de stora bristerna i Banverkets undersökningar inför bygget av Citybanan finns det anledning till oro.

Handelsplats Odenplan
SEB Trygg Liv, ägarna till Adlern Mindre 34 (Åhlenshuset) överväger att utöka fastigheten med 50 %; 3 000 kvm handel, 1 500 kvm kontor och 1 000 kvm bostäder. I samband med detta ser man över möjligheten att göra kopplingar under mark mellan fastigheten och handelsetableringen under Odenplan (VASA).

Realiserar även ägarna till Läkarhuset (Diligentia/Folksam) sina planer för fastigheten kommer man här att tillföra 13 000 kvm för handel och kommersiell verksamhet. Inberäknar man den 5 000 kvm stora ytan för handelsplats VASA så kommer den kommersiella verksamheten vid Odenplan att utökas med två stycken Västermalmsgallerior.


Nyhetsbrev nr 6  (2009-02-27)

RAPPORT FRÅN HUVUDFÖRHANDLING I MILJÖMÅLET, 3-4 februari
Banverkets ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för Citybanan på sträckningen från Tomteboda  till Riddarholmen behandlades i Miljödomstolen (Nacka tingsrätt). Sakägarna, som representerade över 100 fastigheter längs bansträckningen, företräddes av ett tiotal juridiska ombud samt 4-5 tekniska experter. Banverket var närvarande med en handfull experter samt sina juridiska ombud. Därutöver var Länsstyrelsen närvarande med ett par experter. Antalet åhörare pendlade under de två fullmatade dagarna mellan 10-20 stycken.

Banverket inleder
Banverket läste upp sin ansökan samt förslag på villkor och föreskrifter för den s.k. vattenverksamheten. Experter beskrev hur tunneldragningen ska gå till, redovisade geohydrologiska förhållanden längs bansträckningen - berggrund och grundvattenförekomster – och visade hur man beräknat riskerna för sättningar i lera, lerans känslighet för grundvattensänkningar m.m. Man redovisade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för vattenverksamheten och trafikeffekterna av att arbetstunneln vid Drottninggatan slopats. Allt visades i genomarbetade PowerPoint-bilder och gjorde ett ”tjusigt” intryck. Det raserades dock när bilden med rubriken ”Påverkan och konsekvenser – huvudsakliga skaderisker” visades. Där stod att ”Citybanan går under innerstadsbebyggelse med bl.a. stora ekonomiska och kulturhistoriska värden” samt ”Huvudsakliga aspekter i MKB:n har därför varit att belysa risker för skador på byggnader och anläggningar”. Sedan drogs den halsbrytande slutsatsen ”Övrig påverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser är mycket begränsad”!! Man undrar vilken planet Banverkets personal befinner sig på!

För låg ambitionsnivå! sa Länsstyrelsen
Sedan gick ordet till Länsstyrelsen, som inte alls delade Banverkets uppfattning om hur tillståndet borde utformas. Generellt ansåg man att ambitionsnivån att få tunneln tät var alldeles för låg. När grundvatten läcker in i tunneln sjunker nivån i grundvattenmagasinen och man måste i ”evig” tid kompensera genom att pumpa in vatten i infiltrationsanläggningar. Man har mycket dålig erfarenhet av detta på Länsstyrelsen. När många år gått och fastigheter bytt ägare är risken stor att infiltrationsanläggningarna glöms bort eller stängs av genom oförstånd.

Dessutom ansåg Länsstyrelsen att Banverkets uppdelning av inläckaget på fyra delsträckor var alldeles för grov. Det omgivande berget kan ha mycket olika karaktär och vattenföring. Om man räknar på genomsnitt över mer än kilometerlånga avsnitt kan man missa alldeles för kraftigt inläckage på ett visst ställe.

Massiv kritik mot Banverket
Från de olika sakägarombuden blev kritiken mot Banverket än mer massiv. Problem och risker presenterades för de representerade fastigheterna. Man pekade på att Banverkets analyser inte stämde med mätresultaten eller att mätningarna var motstridiga, på för långt avstånd eller helt enkelt otillförlitliga. För några fastigheter vid Gamla Brogatan framkom att Banverket räknar med att skador inte kan undvikas. Betydligt noggrannare mätningar av grundvatten och markförhållanden begärdes liksom en redovisning av var Banverket planerar att infiltrera vatten för att upprätthålla grundvattennivåerna.

Risker för skador av vibrationer
En av de tekniska experterna, professor Bo Olofsson, påvisade att mängden inläckage i tunnlarna inte behöver stå i proportion till grundvattensänkningen. Villkoren för det begärda tillståndet mäter alltså fel sak, inläckaget i stället för själva grundvattensänkningen!

Geolog Hans Lindqvist påpekade riskerna för oersättliga kulturarv i de kyrkobyggnader som Citybanan sätter i fara. Han analyserade de vibrationer som Banverket redovisat för olika byggnader och konstaterade att angivna värden ligger tiofalt över dem som används i Tyskland, där erfarenheten av tunnelbyggen under gamla stadskärnor är mycket större än i Sverige.

Ta med buller och vibrationer!
Vibrationer, buller och andra miljöstörningar återkom i sakägarombudens pläderingar. Från flera av dem var kritiken stark mot att domstolen före huvudförhandlingen beslutat att målet enbart skulle omfatta vattenverksamheten. Detta strider direkt mot domen i Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt april 2007), där Banverkets ansökan om tillstånd för arbetstunneln på Bangårdsområdet avvisades.

I domen konstaterades att mycket saknas i Banverkets MKB, bl.a. en redogörelse för de störningar i form av vibrationer, buller och utsläpp i luften som uppstår i samband med sprängningar och utforsling av sprängsten från tunnlarna.

Sedan Banverket förgäves överklagat till Högsta Domstolen ingår en förnyad ansökan om arbetstunneln på Bangårdsområdet i det mål som nu prövas. Ett ombud förtydligade att det inte handlar om att tolka och överföra praxis från ett mål till ett annat utan om beslut i samma mål. Hur kan en underrätt agera på tvärs med högre rätts beslut? Ett par ombud angav redan nu att en dom som inte följer Miljööverdomstolens tidigare beslut kommer att överklagas.

Odenplan under byggtid och med färdig station
Sakägarombudet för fem bostadsrättsföreningar vid Odenplan kallade en representant för Odenplansgruppen, Ulla Evers Larsson, för att redogöra för hur Odenplan påverkas av Citybanan. Ulla gav en målande beskrivning av buller, vibrationer, partikelutsläpp och trafik under byggskedet samt den trafikbelastning som efter färdigställandet kommer att bli vardagen vid Odenplan.

Komplettera MKB:n! Och ge inte tillstånd att börja i förväg!
Alla sakägarombud yrkade på kompletteringar av Banverkets MKB. Flera sakägarombud yrkade att ansökan ska avvisas eftersom MKB:n är så bristfällig. Om ansökan ändå beviljas yrkade man att den inte ska förknippas med s k verkställighetstillstånd, d.v.s. att Banverket inte får ta tillståndet i anspråk innan domen vunnit laga kraft.

Oklart när domen kommer
Huvudförhandlingen avslutades utan att domstolen angav något datum för dom. Kanske ska det tolkas positivt som att Banverkets ansökan kommer att gå igenom betydande förändringar och kompletteringar innan den godkänns eller – ännu bättre – att domstolen trots allt inkluderar även andra miljöstörningar än vattenverksamhet i domen.


Nyhetsbrev nr 5 (2009-01-30)

Senarelagd byggstart av Citybanan vid Odenplan  
Den 20 januari informerade Banverket om de ändrade planerna för
byggandet av Citybanan vid Odenplan. Genom att ta ut bergmassorna bakvägen genom Citybanans tunnel så är det möjligt att minska mängden bergmassor vid Odenplan – från 240 tusen ton till 40 tusen ton. Det innebär cirka 20 000 färre lastbilstransporter från Odenplan via Karlbergsvägen och S:t Eriksgatan. Den återstående massan är bergkross från grundläggningen av schaktet. Bortfraktningen av denna kommer att ta drygt ett år. Byggtiden kortas med ett år. Det innebär att arbetet på Odenplans station startar tidigast 2010 och är klart till december 2017. Närmare besked om vad beslutet innebär presenteras först i Banverkets förnyade bygglovsansökan.

Bilfinger Berger har av Banverkets tilldelats entreprenaden för arbetet med station Odenplan och Vasatunneln. Projektet är värt 1,1 miljarder kronor. Avtalet innebär att arbetet planeras påbörjas med etablering av byggarbetsplats vid Norra Stationsgatan i mars 2009. Sprängarbeten påbörjas tidigast efter påsk 2009 vid Norra Stationsgatan.

Banverket har ännu inte belyst och jämfört alternativa placeringar av station Odenplan samt vilka miljö- och samhällsekonomiska effekter dessa skulle få. Detta är ett krav som Odenplansgruppen framhåller med stöd av Miljöbalken. Odenplansgruppen välkomnar det mindre uttaget av sprängmassor och att det lättar den tunga trafiken i Vasastan. Vi är fortfarande oroade av de problem som tunneldragningen och stationsbygget kommer att medföra.  Vi arbetar med att precisera bullernivåerna (stomljud-nivåerna) inomhus vid bergborrningar samt ljudnivåerna från arbetet med stationsuppgångar och tunnelmynningar. Vi är även oroliga för mängden inläckage av grundvatten på de olika delsträckorna av Citybanan.

Byggstart för Citybanan  
Den 24 januari tog infrastrukturminister Åsa Torstensson (c)
tillsammans med representanter för Mälardalsregionen det första spadtaget för Citybanan. Invigningen hade lockat knappt tusen personer som bjöds på underhållning, ljusspel, uppställda byggmaskiner och allehanda politiska tal. I åhörarskaran på Riddarholmen syntes också demonstranter vars plakat ondgjorde sig över att miljövänliga tåg ska ner under jorden medan miljöovänliga bilar får stanna på markplanet.

Regeringens beslut att fastställa järnvägsplan och detaljplaner för Citybanan 
Enligt SvD (24 jan) kommer regeringsrätten hantera vårt
överklagande av regeringens beslut under januari månad.

Miljömålet  
Miljödomstolen beslöt den 10 dec att godta Banverkets
miljökonsekvensbeskrivning. Den 20 januari har vi inkommit med ytterligare synpunkter i ärendet och den 3-4 (ev. även 5) februari kommer muntliga förhandlingar att hållas 09.00-17.00. Dessa förhandlingar är offentliga och hålls på Factory Nacka Strand, Augustendalstorget 6 i lokal Snickeriet.
Det vore bra med stor uppslutning för att visa på intresse och
engagemang.


Nyhetsbrev nr 4 (2008-12-31)

Vi i ODENPLANSGRUPPEN hoppas att julhelgen varit bra och passar med detta årets sista Nyhetsbrev på att önska er alla ett Gott nytt år

Stadsbyggnadsnämndens möte den 11 december
Av SBNs ordförande Kristina Alvendal har vi fått beskedet att staden önskar minimera de störningar som byggandet av Citybanan innebär men att ambitionen samtidigt är som förut, dvs att järnvägslösningen etableras inom den fastslagna tidsplanen.

För "vårt" ärende - Vasastaden 2:99 Dnr 2008-12204-571, dvs byggetablering på Odenplan, beslöt Stadsbyggnadsnämnden att låta ärendet utgå på Banverkets begäran.

I ett samtal med Solveig Håll på Stadsbyggnadskontoret (som handlägger ärendet), framkom att man söker en ny lösning för hur man ska ta bort de stora mängderna sprängsten efter tunnelbygget på Norrmalm. Man har enligt henne kommit ganska långt med detta arbete men det innebär ändå att etablering vid Odenplan inte behöver ske förrä n i slutet av 2009. Därför har de gett Banverket rådet att dra tillbaka sin ansökan och återkomma med en ny ansökan vid ett senare tillfälle.

Miljömålet
Miljödomstolen beslöt den 10 dec att godta Banverkets miljökonsekvensbeskrivning. Domstolen avslår alla våra yrkanden utom vad gäller hopslagning av de tre aktuella ärendena - Spårtunnel Norr, Bangårdstunneln och arbetstunnel Norra station. Vår advokat har, strax före jul, anmält missnöje med beslutet.
Vi konstaterar att de som klagat till miljööverdomstolen över miljödomstolens tillstånds beslut vad gäller arbetstunnel vid Torsgatan, har återkallat sina besvär. Beslutet kommer att vinna laga kraft i början av 2009 (om ingen överklagan sker före den 2 januari).

Regeringens beslut att fastställa järnvägsplan och detaljplaner för Citybanan
Vi har beslutat oss för att överklaga regeringsbeslutet till regeringsrätten. Därför skickades en överklagan in under mellandagarna. Vi anser att beskrivning av alternativ till Sveriges näst största tågstation saknas i såväl järnvägsplan som detaljplan och att de därmed strider mot Miljöbalken Kap 6. Processen kräver biträde av en kvalificerad advokat vilket är kostnads-krävande. Vi jobbar med att finna en ekonomisk lösning. Idéer om finansiering mottages tacksamt.


Nyhetsbrev 3 (2008-12-08)

Regeringen ger klartecken till Citybanan
Som ni säkert har läst så beslutade regeringen den 4:e december att avslå
överklagandet av järnvägsplanen för Citybanan. Detta innebär att det nu enbart återstår ett formellt hinder för Banverket/Regeringen, miljödomstolen.
 
Vi jobbar på att försöka förstå orsakerna till att regeringen är så optimistisk att de tror en dom kan föreligga redan till våren när en normal hanteringstid ligger på 2-3 år. Banverkets uppdaterade ansökan lämnades in så sent som i september.

Vi överväger f n att överklaga Regeringens godkännande av järnvägsplan och detaljplan till Regeringsrätten. Planernas avsaknad av alternativ till Sveriges näst största tågstation strider enligt vår uppfattning mot Miljöbalken Kap 6, vilket lämnar utrymme för en prövning av planernas lagenlighet. En sådan process kräver emellertid biträde av en kvalificerad advokat, vilket är ganska kostnadskrävande. Idéer om finansiering mottages tacksamt.

Regeringskansliets pressmeddelande 
Artikel i SvD
Artikel i DN

Stadsbyggnadsnämndens möte den 11 december
Den 20 november bordlades ärende Vasastaden 2:99 Dnr 2008-12204-571, dvs Byggetablering på Odenplan. I SBNs protokoll framkom inget om anledningen till varför ärendet bordlades.

Ni som tog er tid att skicka en skrivelse till Kristina Alvendal (KA) fick säkert, liksom vi, beskedet att "Bordläggningen innebär att staden och Banverket får mer tid att diskutera vilka eventuella förändringar som kan genomföras till förmån för boende och verksamhetsutövare i Vasastan". Ni som läser SvD noterade säkert KAs uttalande  "Vi måste se till att de boende påverkas så lite som möjligt. Nu har vi bedömt att det finns tid att diskutera ytterligare åtgärder och då vill vi göra det".
  
Enligt Banverket kom de överens med Staden om att bordlägga bygglovsansökan tills dess att upphandlingen av entreprenör för tunneln under Vasastan är avgjord. Tiden  skall utnyttjas till fortsatt översyn av den totala planeringen för Odenplan. Bland annat innebär Centrum Terres planer för en handelsplats under jord att det finns nya faktorer och gränsdragningar att ta hänsyn till - både under och ovan jord. Banverket räknar med att skriva kontrakt med en entreprenör i januari.

Det är svårt att bedöma om SBN tar ett beslut vid detta möte eller ej. Vi har beslutat att göra en skrivelse från Odenplansgruppen under början av veckan. Vi tycker dock inte att det är lämpligt med en ny mailbombning av Kristina Alvendal. För de som känner att de "vill göra något" rekommenderar vi ett eller flera samtal till ert partis politiker inom SBN. SBNs ledamöter, med telefonnummer, finns listade i slutet av detta nyhetsbrev. Dela gärna med er av den respons ni erhållit. 
 
Lägesredovisning av pågående planering vid Odenplan
Vid SBNs möte den 20 november så fanns ovanstående punkt på agendan. I tjänsteutlåtandet finns mycket läsvärt bl.a.:
 - att fastighetsägarna till Läkarhuset (Diligentia och Folksam) planerar att riva huset och bygga ett helt nytt. Detta skulle ge 42 000 m2 jämfört med dagens 25 000 m2.
 - nytt stadsbibliotek - målsättningen är att under 2009 utreda hur det nya stadsbiblioteket skall finansieras och därefter låta kommunfullmäktige ta ställning till genomförande beslut.
 - tunnelbana Karolinska grenen - SL har i en förstudie studerat olika alternativ att lösa förbindelsen till Karolinska/Norra Station och i september 2008 tagit ställning för tunnelbane alternativet. En järnvägsplan skall utarbetas av SL.


Ordinarie  SBN  ledamöter 
Ordförande  m Kristina Alvendal 508 29 000
m Inger Koch 070-715 69 18
m Anders Blom 076-843 12 51
m Peter Jönsson 
m Tomi Liljeqvist 
fp Abit Dundar 076-129 07 14
kd Göran Oljeqvist 070-621 07 52
v Ordf s Teres Lindberg 508 29 263
s Arhe Hamednaca 691 72 81, 073-950 22 81
s Gunni Ekdahl 070-586 13 56
s Hasan Dölek 728 00 34, 070-743 84 77
mp Cecilia Obermüller 070-765 20 40
v Maria Hannäs 508 29 188, 076-121 77 10
      
Ersättare     
m Maria Elgstrand 
m Arne Fredholm 076-122 92 60
m Kristina Lutz   
m Vakant 
c Lukas Forslund 508 29 407, 076-122 94 07
fp Katariina Güven 073-321 46 63
fp Anders Johnson    
s Anette Höijer 
s Jan-Olof Gustavsson 449 20 60, 070-349 34 78
s Irja Thofvesson  076-836 99 71
s Kristoffer Hernbäck 073-650 89 86
mp Martin Hansson    073-930 66 14
v Anders Nordenskiöld 073-153 27 90

Nyhetsbrev 2 (2008-10-15)

Nu är det dags att protestera
Den 20 november ska Stadsbyggnadsnämnden besluta om Banverkets ansökan om bygglov för Citybanans station Odenplan. Odenplansgruppen har sedan första nyhetsbrevet skrivit till stadens politiker och delgivit våra synpunkter. Vi har även uppvaktat några politiker för att få dem att bordlägga ärendet och inte ge det tillstånd som innebär att träden kan fällas innan Citybanan har erhållit alla sina tillstånd.

Några av Odenplansgruppens medlemmar skrev den 28 oktober ett brev till
ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden (se nedan) som tydliggör nuvarande status i den juridiska processen runt Citybanan/station Odenplan samt belyser den försening av projektet som är att vänta.
 
Nu behöver vi Din hjälp att förstärka dessa protester!  
 
Du som stödjer oss, skicka följande mail till Stadsbyggnadsnämndens ordförande
Kristina Alvendal:
mailto:kristina.alvendal@stadshuset.stockholm.se 
(skriv gärna CC
mailto:odenplansgruppen@gmail.comså vi kan se vilket genomslag vårt nyhetsbrev får)


Dnr: 2008-12204 
Bygglov för etablering på Odenplan för Citybanan 

Stadsbyggnadsnämnden ska den 20 november fatta beslut i detta ärende.
Jag yrkar att ärendet bordläggs tills Citybanan har erhållit nödvändig dom i
Miljödomstolen och att denna vunnit laga kraft.
 
Ert namn
Er adress

Vi vill vädja till Dig, som är verksam i Stadsbyggnadsnämnden  
att närmare studera Banverkets ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering på Odenplan och sökt marklov för bl a fällande av träd därstädes. Ansökningen bör enligt vår uppfattning avslås eller bordläggas. Bakgrunden är följande.
 
Det ifrågavarande företaget innebär starten för pendeltågsstation under Odenplan. Denna station är ingalunda oproblematisk. Tvärtom synes såväl lokaliseringen av denna liksom även Citybanans närmare utformning vara ett ganska "skakigt" projekt. Banverket har i sin hittillsvarande hantering av ärendet Citybanan och dess stationer stött på allvarliga hinder, som redan i dag har försenat projektet med flera år. Och ytterligare betydande försening är att vänta.
 
Förutom att såväl detaljplanen som järnvägsplanen är överklagad till Regeringen har Banverket fått stora bakslag när det gäller prövning av miljöfrågor. Miljöhanteringen av arbetstunnel vid bangårdsområdet blev en långvarig domstolsprocess - 3 år och en månad - med rättegångskostnader enbart till de klagande om 2 060 260 kr. Processen har slutat med Högsta domstolens beslut att avvisa Banverkets ansökan och underkänna verkets miljökonsekvens­beskrivning. Banverket måste börja från början i det ärendet. Sagda prejudicerande beslut från Högsta domstolen är att se
som ett riktmärke för Citybanans fortsätta behandling.
 
Banverket har konsekvent agerat som "en dålig förlorare" t ex genom att ansöka om jävsförklaring mot de domare i Miljööverdomstolen, som dömt i bangårdsmålet. Högsta domstolen har avslagit även denna ansökan, som tagit åtskillig tid i anspråk. Banverket har också tagit avstånd från Högsta domstolens tolkning av en för ärendet avgörande regel i miljöbalken och har offentligen uttalat att Högsta domstolens beslut är ett "ickebeslut". Uttalandet synes svårförståeligt. Verket har oförtrutet åberopat Regeringens tillåtlighetsbeslut, som man anser ger fullt stöd för det
planerade utförandet av Citybanan med stationer. Detta synsätt är inte riktigt. Regeringen har inte tagit ställning till miljöbalkens krav eller andra regelverk. Frågan om Odenplans utnyttjande för Citybanan är fortfarande öppen.
 
Den nu påbörjade miljöprocessen rörande Spårtunnel norr vid Miljödomstolen kan förväntas ta flera år i anspråk. Miljökonsekvensbeskrivningen är även i detta mål
otillfredsställande. Alternativa platser till Odenplan har inte redovisats trots att sådana finns. Markens beskaffenhet är otillräckligt analyserad och flera sakägare har utelämnats i Banverkets förteckning. Miljön vid Odenplan och i Vasastan kommer att kraftigt avvika från EU:s miljökvalitetsnormer, bl a med avseende på utsläpp av kväveoxider och hälsofarliga partiklar.
 
Det kan dessutom bli aktuellt med särskilt avgörande i Miljödomstolen -
s k mellandom - rörande tolkningen av miljöbalken i det avsnitt där Banverket inte respekterar Högsta domstolens beslut. Detta kan ta lång tid i anspråk. Kostnaderna blir sannolikt betydligt högre än beräknat oavsett rättegångskostnader.
 
Med stöd av ovanstående inser Du säkert att frågan om mark- och bygglov är alltför tidigt väckt.
 
Slutligen;
Träden på Odenplan tar upp mycket luftföroreningar. Låt oss få behålla träden för skyddet av vår hälsa och livskvalitet, åtminstone till dess projektet Citybanan är färdigbehandlat i sin helhet.


Nyhetsbrev 1 (2008-10-21)

Välkomna till detta vårt första nyhetsbrev från oss i Odenplansgruppen. 
• bakgrund
• hjälp sökes
• politikerbrev - bygg och marklov

Det har nu gått ett år sedan vi trodde att vi vunnit striden och stoppat planerna på en galleria under jord i tre plan vid Odenplan. I januari så lämnade galleriaexploatören Rodamco tillbaka markanvisningen och exploateringsnämndens dåvarande ordförande Joakim Larsson uppgav att orsaken var politikernas krav att byggandet av gallerian inte fick förlänga den totala byggtiden.
 
Men vi bedrog oss! Exploateringsnämnden skrev i augusti ett nytt markanvisningsavtal med Centrum Terre att bygga en galleria med samma utbredning, med bara ett plan under mark och med glaspaviljonger på själva torget.
Markanvisning för kommersiellt ändamål under och på Odenplan till Centrum Terre AB (pdf)
Senaste nytt om Odenplan

Vi i Odenplansgruppen har därför aktiverat oss igen. Det flaggas åter rött och varje lördag finns vi på Odenplan kl 11.30-14.00 och sprider information om händelseutvecklingen.
 
Har du tid, intresse och möjlighet att bistå oss i denna aktivitet så är vi tacksamma om du anmäler ditt intresse till oss, antingen genom att returnera detta mail eller kontakta oss på Odenplan en lördag.
 
I juni lämnade Banverket in en ansökan om tillfälligt bygglov avseende förberedande markarbeten på Odenplan. Den innebär bl a tillåtelse att fälla träden. Av bilagor till ansökan framgår att Banverkets byggaktivitet på Odenplan kommer att bli 9 år! Det ska jämföras med de fyra år som står i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning, vilken ställdes ut under sommaren 2007 eller de 6,5 år som Banverket angav i april i år när man redogjorde för hur man skulle slopa arbetstunneln på Drottninggatan.
 
Ärendet kommer snart upp för beslut på Stadsbyggnadsnämnden så vi har beslutat att skicka nedanstående brev till berörda politiker för att klarlägga vår syn i ärendet.


Till Stadens Politiker   
 
Bordlägg Banverkets bygglovsansökan för Odenplan   

Banverket har ansökt om tillfälligt bygglov på Odenplan som en förberedelse för byggandet av pendeltågsstation Odenplan för Citybanan. Om bygglov beviljas innebär det att träden på Odenplan när som helst kan avverkas. En del av dem är 100 år gamla men fortfarande friska och kraftfulla. En avverkning är en oåterkallelig åtgärd som kan visa sig vara onödig!
 
Vi vädjar till Dig som förtroendevald att verka för en kritisk granskning av Banverkets bygglovsansökan. Se till att den bordläggs till dess Banverket har erhållit alla nödvändiga tillstånd för Citybanan – inklusive en miljödom som vunnit laga kraft!
 
Bakgrunden är följande:
Prövningen av Citybanans vattenverksamhet samt övrig miljöverksamhet är kraftigt försenad och har nyligen börjat om i första instans, Miljödomstolen. Detta beror på att Banverkets ansökan 2007-04-20 avvisades av Miljööverdomstolen p g a alltför stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Banverket överklagade till HD och förlorade där i juni i år. Man måste realistiskt räkna med att en dom i laga kraft kan komma att dröja i två år.
 
Det kan heller inte anses givet att Banverkets ansökan beviljas. De risker som människor och bebyggelse i Stockholm ska utsättas för är stora och Banverket har mycket knapphändigt redogjort för alternativen. Enligt miljöbalken måste minst ett rimligt alternativ utvärderas då tillstånd söks för en åtgärd som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Det torde vara ostridigt att byggande i dagbrott av Sveriges näst största tågstation under Odenplan innebär 'betydande miljöpåverkan'. Ändå har Banverket inte presenterat någon utredning av alternativ lokalisering av station Odenplan. Vi har i uppvaktning i Näringsdepartementet begärt att det rådrum som uppstår genom den försenade behandlingen i Miljödomstolen används till att utreda alternativa stationsplaceringar.
 
Banverkets bygglovsansökan har ett par bilagor som beskriver hela byggprocessen på Odenplan avseende Citybanan. Enligt tidigare uppgifter skulle byggtiderna vara 4,5 år (efter slopandet av arbetstunneln vid Drottninggatan) med öppet schakt och 6,5 år totalt. Men i bilagorna till bygglovet är dessa tider nu 6 år resp 9 år. Avvikelserna är så stora att
ansökan knappast ryms inom ramen för den detaljplan för Citybanan som Stockholms kommunfullmäktige beslutade i våras. Även i andra avseenden finns väsentliga avvikelser mellan detaljplanen och Banverkets bilagor till bygglovsansökan.
 
Om bygglovsansökan beviljas riskerar vi alltså att bli stående med ett påbörjat projekt som inte kan fullföljas inom ramen för detaljplanen. Detaljplanen har för övrigt ännu inte vunnit laga kraft. 

För att prenumererapå vårt nyhetsbrev, skicka ett mail till odenplansgruppen@gmail.com

Senaste utgivna nyhetsbrev hittar du på sidan Odenplansgruppen - Senaste nytt.