Andra texter
Andra texter från Odenplansgruppen

På denna sida samlar vi texter från Odenplansgruppen som i olika skeden lagts ut på sidan Senaste nytt men inte getts ut som nyhetsbrev - nyaste texten överst. Senaste utgivna nyhetsbrev finns på sidan Senaste nytt. Tidigare nummer av nyhetsbreven finns på sidan  Tidigare nyhetsbrev .


Oktober 2016

Delta i samrådet om det omarbetade förslaget till Gula linjen!

Nu blir det s.k. kompletterande samråd om det omarbetade förslaget till tunnelbanans Gula linje till Arenastaden. Samrådstiden är 26 oktober-15 november 2016.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på SLL:s hemsida från 26 oktober på nyatunnelbanan.sll.se/arenastaden

Öppet hus ordnas:
- Stockholm: 8 november kl 16-19 i Vasa Reals matsal, entré från Dalagatan 19.
- Solna: 10 november kl 10-20 i Mall of Scandinavia Stjärntorget 2, Solna.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november.
Man kan lämna synpunkter på följande vis:
- Skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- Fylla i ett formulär på SLL:s webbplats (adress se ovan)
- Skriva brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet Tunnelbana Arenastaden.

Texten inlagd 2016-10-19.Augusti 2015

Bygg Gul linje från Fridhemsplan!

En ny tunnelbanelinje - Blå/ljusblå linje - föreslås gå från Fridhemsplan söderut. Samtidigt skrotar man planerna på att bygga vidare söderut på den planerade Gula linjen mellan Arenastaden i Solna och Odenplan. Odenplansgruppen har tidigare kritiserat förslaget till Gul linje bl.a. just för att den inte går att förlänga söderut utan bara blir en liten "tarm" norrut från Odenplan.

I det förslag som nu presenteras har man kvar Gul linje mellan Odenplan och Arenastaden utan möjligheter till förlängning söderut, och föreslår därutöver en ny linje från Fridhemsplan söderut till Älvsjö.

Odenplansgruppen tycker det är märkligt att man inte lägger samman dessa planer. En blick på kartan över de planerade t-banelinjerna visar att en betydligt bättre lösning vore att låta den nya linjen gå från Arenastaden i Solna via Fridhemsplan - i stället för Odenplan - och vidare söderut till Älvsjö.

Om linjen sedan ska heta Blå (ljusblå?) linje eller Gul linje spelar ju mindre roll, men ganska uppenbart skulle en sammanläggning av linjerna innebära en rad fördelar. Främst handlar det om kortare restider och färre byten för resenärerna.

En fördel är även att Odenplan skulle kunna färdigställas efter att i många år ha varit en byggplats. Det förslag till Gula linjen som föreligger innebär att schakta ut uppifrån: åt ena hållet mellan torget och Dalagatan och åt det andra ner till Spelbomskans torg. Och detta för en t-banelinje som bara går norrut och som inte går att förlänga söderut!

Det säger sig självt att ett sådant bygge kommer att innebära stora svårigheter för trafiken runt Odenplan. Lösningen med en sammanhängande linje via Fridhemsplan mellan Arenastaden och Älvsjö ter sig betydligt bättre.

SvD skriver om förslaget till ny t-banelinje här. Artikel i DN här.
Fler artiklar hittar du på sidan Länkar och press.


Maj 2015

Utvidga Odenplan fram till kyrkan!
I dag har tre busslinjer hållplats på Upplandsgatan framför kyrkan Gustav Vasa. Det är 40, 53 och 65 på väg söderut. Linje 2 kör upp för samma lilla gatstump på sin väg norrut. Denna del av Upplandsgatan är också en mycket populär smitningsväg för privatbilister. Odenplansgruppen och många andra har upprepade gånger argumenterat för att stänga av denna del av Upplandsgatan och utvidga Odenplan hela vägen fram till kyrkan. Det går inte! hävdar SL och Trafikkontoret. Det är för stora ingrepp i busstrafiken om gatan inte får användas, bussarna måste gå där. - Men så är det inte alls!

"Nu är skandalen 'Piazza Gustav Vasa' ett faktum" skriver Birgit Friggebo i en stor insändare i Vi i Vasastan. Den stora omläggning av busslinjerna i Stockholm som ska vara införd 19 juni innebär bl.a. att buss 40 försvinner och linjedragningen för bussarna 53 och 65 ändras. Därmed behövs inte längre hållplatsen framför kyrkan. Hindren för att stänga av gatan för trafik och utvidga torget skulle därmed vara borta. "Men hör och häpna, istället flyttar man dit en annan linje, nummer 69" skriver Friggebo.

"Vi är förda bakom ljuset", Birgit Friggebos insändare i Vi i Vasastan kan du läsa som pdf här. Bläddra till sidan 47.Maj 2015

Odenplans kafé får vänta
Enligt planerna för återställande av Odenplan efter byggandet av Citybanans pendeltågsstation skulle det inte bara bli en stationsbyggnad som man kan sitta och sola på och ett cykelgarage utan även en kafébyggnad och några nya träd. 30 juni 2016 skulle detta vara klart. Men nu skjuter man upp byggandet av kaféet och planteringen av ett av träden. Anledningen är den nya tunnelbanelinjen Gula linjen från Odenplan mot Arenastaden.

Om Gula linjen ska byggas enligt nuvarande förslag ska arbetet ske genom att schakta ut uppifrån. Odenplan grävs upp igen. Torgets nordvästra del schaktas ut och man fortsätter vidare förbi alldeles intill kyrkan (den stora almen som står där fälls) och hela vägen bort mot Dalagatan. Åt andra hållet gräver man upp hela vägen ner till Spelbomskans torg.

Gula linjen börjar byggas under 2016 och ska vara klar för trafik omkring 2020. Det innebär troligen att kaféet inte byggs förrän omkring 2020.

Detta under förutsättning att Gula linjen genomförs enligt förslaget trots den massiva kritik som kommit mot förslaget samt att Mark- och miljödomstolen ger sitt tillstånd i miljöprövningen.

Läs mer om kritiken mot förslaget till Gul linje i Nyhetsbrev nr 32 samt om Odenplansgruppens synpunkter på förslaget i Nyhetsbrev nr 31. Nyhetsbreven hittar du på sidan Äldre nyhetsbrev.

En beskrivning av förslaget till ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden finns hos SLL här.

(Texten inlagd 2015-05-13)


Maj 2011

Bussarna kvar framför kyrkan

Stockholms stad har fattat beslut om att någon sammanläggning av Odenplan med platsen vid Gustav Vasa kyrka inte ska ske. Bussar, taxi och cyklar kommer fortfarande att trafikera den del av Upplandsgatan som går framför kyrkan. Man kommer alltså inte att skapa ett stort och vackert sammanhängande torg - "Piazza Odenplan".

I det Tjänsteutlåtande från Exploateringskontoret och Trafikkontoret som ligger till grund för Stadens beslut skriver man följande:
"En stark önskan från medborgare m fl är att föra fram Odenplan till kyrkmuren. Att ta bort/flytta bussarna från denna del av Upplandsgatan är orealistiskt, med tanke på behovet av utökad kollektivtrafik, och SL har också motsatt sig detta. Däremot är det en tanke från förra ombyggnaden att kunna använda Bohussten som på torget i övrigt och därigenom visuellt förena kyrkan med torget."
(Se protokoll från Sammanträde 19 maj, här).


Eftersom beslutet är fattat avslutar Odenplansgruppen den namninsamling till stöd för "Piazza Odenplan" som vi drog igång. Vi tackar alla er som ställt upp och skrivit på. Det är bara att beklaga att Staden inte inser de stora fördelar som idén med "Piazza Odenplan" har och att det förstås vore klokare att genomföra denna lösning för torget i samband med alla övriga arbeten som pågår. Även gruppen "Ja till Piazza Odenplan" på Facebook läggs ned.

Det här betyder inte att Odenplansgruppen slutar agera. Vi fortsätter bevaka byggarbetena på Odenplan och planerna på hur torget ska utformas när pendeltågsstationen är klar.

Läs mer om förslaget på sidan "Piazza Odenplan" samt bland Tidigare nyhetsbrev. Odenplansgruppen försökte även få till en bordläggning av beslutet om Odenplan och skrev ett brev till Exploateringsnämnden och Trafik- och renhållningsnämnden före beslutsmötet. Se nedan.


Maj 2011

Brev skickat till Exploateringsnämnden, Trafik- och renhållningsnämnden 17 maj 2011:
Bordlägg beslutet om återställande!

Till ledamöter i Exploateringsnämnden (respektive Trafik- och renhållningsnämnden)
Synpunkter på punkt 15 (respektive 14) föredragningslista 19 maj 2011 Odenplan. Program för återställande av torget
Kontorens ambition har varit ”att skapa en attraktiv resandeplats, som upplevs som trygg och säker att vistas på och passera och som skall ge Vasastaden ett karaktärsfullt ansikte mot omvärlden”.


Får Vasastaden ett karaktärsfullt ansikte mot omvärlden?
Svaret är NEJ! Har man engagerat fel arkitekter? Knappast. Svaret finns i processen. Utgångspunkten i stadens arbete med utformningen av torget har varit att Odenplan i första hand är en plats för resande. Tjänstemännen fortsätter att hålla fast vid en trafiklösning som redan är överutnyttjad vid Odenplan. Är det inte dags att försöka åstadkomma en plats som folk kan uppskatta för sin skönhet mitt i stenstaden?

Under mitten av 90-talet bedrevs projektet ”Stadsförnyelse som kulturellt projekt” med fokus på Odenplan. Här definierade man platsen Odenplan som en knutpunkt för trafiken, mötesplats för människor och nav i en kulturell infrastruktur. Genom att stänga av Upplandsgatan för trafik (framför Gustav Vasa kyrka) skapades förutsättningar för att förvandla Odenplan från trafikombrusad ö till en plats för möten och till ett förrum värdigt de kulturella institutioner platsen omges av. Ytterligare två arkitektförslag föreslog på likartat sätt att gatstumpen framför kyrkan skulle stängas av för busstrafik för att på detta sätt framhäva kyrkan och samtidigt åstadkomma ökade vistelseytor.

Enligt Britt-Marie Salmén (Trafikkontoret) är det gångflödena från bussarna på Upplandsgatan som kraftigt begränsar möjligheten att göra Odenplan till en fungerande mötesplats à la Kungsträdgården. Möjligheten att plantera träd och att erbjuda fler serveringar med konkurrerande utbud blir därmed starkt begränsad.

Staden påstår sig ha relativt stor kunskap om önskemålen för Odenplan, men begränsas i sitt handlingsutrymme för utformningen av torget av en undermålig trafikutredning från 2009 som slår undan benen för möjligheten att stänga av Upplandsgatan. Trots massiv kritik av rapporten så håller kontoren fast vid sitt ställningstagande.

Får cyklarna plats?
Risken för cykelkaos är stor på ett framtida Odenplan. Redan idag finns ca 100 cyklar runt Odenplan. Vid Karlbergs station står ytterligare drygt 300 cyklar parkerade, som troligen kommer att flyttas till Odenplan i samband med Citybanans öppnande. Ett cykelgarage med 250 platser kommer inte att räcka! Hur många av cyklisterna är villiga att betala för sin parkering? Var kommer alla ickebetalande cyklister att ställa sina cyklar? En jämförelse med Malmö ger vid handen att Malmö C kommer att ha avgiftsfria platser för 3 000 cyklar, station Triangeln 2 000 samt station Hyllie 1 000 i slutet av året.

Beaktas trygghet och säkerhet för resenärerna?
Tjänsteutlåtandet beskriver Odenplan med en 50 %-ig ökning av antalet fotgängare på torgytan. Det största gångflödet är över Odengatan vid Norrtullsgatan. Man konstaterar att en underjordisk gång under Odengatan skulle förbättra situationen men lämnar frågan med ”att man inte får bygga bort möjligheten”. Karlbergsvägens motsvarande övergång visar tydligt hur gångflödet minskar när man har möjlighet att gå under mark.

Strömmar av fotgängare förväntas mot Upplandsgatan där hållplatser kommer att ligga på torget men även utanför torgytan. Kontorets beskrivning av Upplandsgatan framför kyrkan är bedräglig. Man föreslår samma ytbeläggning som på torget för att synmässigt binda samman torget med kyrkan. På bilden (bilaga 7) ses obekymrade personer flanera omkring på denna gatudel, som i verkligheten kommer att trafikeras av bussar, taxi och cyklar.

I dagsläget ses upp till sju ledbussar köa samtidigt på Karlbergsvägen för att passera Upplandsgatan. Folk korsar Upplandsgatan och Karlbergsvägen utan att invänta grönt ljus för att hinna med sin anslutningsbuss. Här borde planeringen av nya Odenplan innefatta säkra omstigningar. Genom att flytta busstrafiken (linje 2, 40 och 65) från Upplandsgatan, mot uppgången på Västmannagatan kan snabbare och säkrare omstigningar uppnås.
Odenplansgruppen är övertygad om att man genom att trafikoptimera nyttjandet av Station Odenplans alla tre uppgångar (Odenplan; Västmannagatan och Vanadisvägen) minskar trycket på Odenplan samtidigt som man erhåller en säkrare trafiklösning.

Varför fördelas inte resandeströmmarna på samtliga tre uppgångar?
I det föreslagna programmet för återställande av Odenplans torg tas ringa hänsyn till den starkt ökade belastning på platsen som Citybanan kommer att innebära. Odenplan bedöms bli Sveriges näst största kommunikationsplats. Ändå skall inga större busstråk flyttas, inga trafikströmmar ledas om, utan man planerar för just ett återställande och förstärker enbart existerande busslinjer. Förslag på andra lösningar, nya sätt att se på Odenplan och torgets roll i staden läggs åt sidan redan på tjänstemannanivå.

Kontorets planering motverkar syftet med Citybanan; nämligen att göra kollektivtrafiken smidigare och korta restiderna. Citybanan blir säkerligen effektivare än dagens pendeltågstrafik, men när man styr alla resenärer mot en och samma uppgång blir det trångt och tar tid att förflytta sig mellan underjorden och ytan. Därmed tappar man både i effektivitet och tidsvinst.
Varför inte planera för att alla resenärer norrut mot Karolinska/Hagastaden/Norra station/Universitetet ska använda uppgången vid Vanadisvägen och via en sträckning längs Dalagatan använda bussar där (linje 2, 40, 65)?

Bordlägg beslutet
När Hagastaden, eller Norra stationsområdet som det kallats hittills, står färdigt 2025 blir det en tät stadsdel. Tillsammans med nya Karolinska som invigs 2016 blir området förhoppningsvis en given första prioritering för ett utbyggt kollektivtrafiknät. SL konstaterar i Trafikplan 2020 att den redan ansträngda situationen i gaturummet ytterligare kompliceras om en spårväg byggs mellan Odenplan och Solna. Förhoppningsvis klarläggs planerna avseende kollektivtrafiken till Hagastaden i SLs kommande stombuss- och spårstrategi (planerad att tas upp i Trafik- och renhållningsnämnden i juni 2011).

SL konstaterar i Trafikplan 2020 att det inte finns utrymme för den utökade busstrafiken vid Odenplan i samband med Citybanans öppnande. En studie med förslag till lösning av situationen är angeläget och har utlovats att ”studeras snarast”. Tyvärr kommer denna att vara redo att presenteras först i slutet av året. Fullt säkert är att resultatet av både strategiarbetet och studien för Odenplan kommer att påverka kollektivtrafiken runt torget.

Beaktar man att byggandet av ett cykelgarage kan komma att kräva en godkänd detaljplan vars processtid är på 2 år så är det svårt att förstå varför staden har så bråttom. I bästa fall krävs bara bygglov vilket förkortar processen något men inget torde vara klart under 2011.

Att i detta osäkra planeringsläge ta ett beslut om Odenplans utformning känns förhastat. Låt processen ha sin gilla gång under 2011och stressa inte igenom ett beslut som senare kan komma att rivas upp.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan


Januari 2011

Brev till politiker i Kommunfullmäktige

Den 18 januari 2011 skickade Odenplansgruppen detta brev till politikerna i Stockholms Kommunfullmäktige. Vi refererade till motionen från Yildis Kafkas (MP), Norrmalms stadsdelsnämnd, om att binda samman torget med platsen framför Gustav Vasa kyrka samt tjänsteutlåtandet från Exploaterings- och Trafikkontoren. Se även Nyhetsbrev 17 på sidan Äldre nyhetsbrev.
Om några busslinjer läggs om, får man till stånd säkrare och smidigare byten mellan olika trafikslag (buss och T-bana/pendeltåg) vid Citybanans station Odenplan. Gatan framför Gustav Vasa kyrka kan införlivas med Odenplan och ett attraktivt torg skapas samtidigt som projektet är samhällsekonomisk lönsamt. NU finns chansen att tänka nytt och optimera möjligheterna för Odenplan!
Enligt Exploaterings- och Trafikkontorens tjänsteutlåtande daterat 2010-10-29 har möjligheten att stänga av Upplandsgatan framför Gustav Vasa kyrka utretts tillsammans med SL. Odenplans torg (J/T) och den ökande resandeströmmen mot Östra station och Ropsten har satts i fokus. De som ska till Norra station och Karolinska styrs till Odenplans torg i stället för att nyttja station Odenplans övriga uppgångar vid Matteus kyrka och Karlbergsvägen/Västmannagatan. Kontoren förordar att Upplandsgatan framför kyrkan även fortsättningsvis trafikeras av bussar, annars skulle det ge negativa konsekvenser för resenärerna. Vi anser att detta är en felaktig slutsats. Tvärtom kan en omläggning av busslinjerna (2, 40, 65) ge flera fördelar:

1) Resandeströmmarna fördelas bättre. Om resandeströmmarna fördelas på uppgångarna vid Matteus kyrka (J) och Karlbergsvägen/Västmannagatan (J/T) blir bytena mellan de olika trafikslagen smidigare då resande kan välja den uppgång som ligger närmast deras målpunkt. Trängseln vid Odenplans torgs upp- och nedgångar minskar.

2) Omstigningstiderna blir kortare. En optimering av omstigningstiderna för resenärer mot Norra stationsområdet och Karolinska pekar tydligt på att man bör utnyttja uppgångarna vid Matteus kyrka (J) och Karlbergsvägen/Västmannagatan (J/T). Tidsvinsterna är så substantiella att det är samhällsekonomiskt försvarbart att lägga om busstrafiken till gator som i dag inte trafikeras av busstrafik.

3) Bytena mellan trafikslag blir säkrare. Genom att förlägga busstrafiken närmare uppgångarna vid Matteus kyrka (J) och på Karlbergsvägen/Västmannagatan (J/T) får man trafiksäkrare byten mellan bussar och T-bana/pendeltåg.

4) Odenplan blir en vackrare plats. Genom att stänga av trafiken på Upplandsgatan framför kyrkan kan Odenplan bli ett attraktivt torg mitt i den vackra stenstaden, en plats värd att besöka, en mötesplats att stanna upp vid, inte bara en hektisk trafikplats för i första hand resande.

ODENPLANSGRUPPEN – med hjärtat i Vasastan

Texten inlagd 2011-01-19.


September 2010, uppdaterad december 2010

Om villkor för buller och vibrationer
(
Text från 2010-09-27, uppdaterad 2010-12-16)

Miljööverdomstolen ålade i sin dom Trafikverket att komma in med underlag och förslag till villkor för hur man ska begränsa den miljöfarliga verksamheten vad gäller buller och vibrationer för Citybanans spårtunnel norr. Detta skulle vara gjort till 25 maj, men Trafikverket begärde anstånd. Verket har försenat fastläggandet av dessa villkor genom att begära förlängd tid i ett par omgångar. Men nu är Trafikverkets förslag till villkor för buller och vibrationer äntligen redovisade och ute på remiss. Svar ska vara inkomna 30 dec. Odenplansgruppen lämnar in synpunkter. När domstolen sedan fastställer villkoren är oklart. Det kan dröja ett par månader. Vi bevakar frågan och återkommer med information längre fram.

Läs mer om Miljööverdomstolens dom och kravet på villkor för buller och vibrationer i Nyhetsbrev nr 16 på sidan Äldre nyhetsbrev.

Obs att Nyhetsbrev nr 19 behandlar en skrivelse ang de villkor Trafikverket i oktober 2010 föreslog för buller och vibrationer. Nyhetsbrev nr 19 finns på sidan Äldre nyhetsbrev.


Maj 2010, uppdatering juni och augusti 2010

Träd i Observatorielunden hotade! (Text från 2010-05-21)
Stadsbyggnadskontoret har ett bygglovsärende på remiss som gäller boendepaviljonger som evakuering för boende på Norrmalm, som kommer att störas av Citybanebygget. Enligt förslaget ska paviljongerna förläggas till Drottninggatan vid Observatorielunden. Det innebär att man måste fälla de tre återstående magnifika kastanjeträden längs Drottninggatan för att uppföra 8 m höga paviljonger!

Två träd har redan tagits bort i förväg när man trodde att arbetstunneln till Citybanan skulle förläggas dit.

Det nya förslaget är huvudlöst av flera skäl och en skymf mot vasastadsborna och deras älskade Observatorielund, som borde skyddas mot alla angrepp. Orsaken till att man ska bygga evakueringsbostäder är ju att boende som under lång tid (mer än en vecka) är störda av för höga ljudnivåer på grund av borrningar och sprängningar ska kunna erbjudas en tystare miljö. Att då förlägga evakueringsbostäderna rakt ovanpå tunnelbygget får ju inte alls avsedd effekt. Dessa bostäder måste uppföras en bra bit från tunnelbygget, men centralt i Vasastan och lättillgängligt. Flera förslag har tydligen diskuterats, men avfärdats. Alternativ som intill Vasaparken, Spegeldammen på andra sidan Observatorielunden eller på Sabbatsbergsområdet har inte utretts.

Det kan inte vara rimligt att Trafikverket (f.d. Banverket) av politiker och tjänstemän tillåts använda våra skattemedel för att fördärva ytterligare en grön oas (träden på Odenplan är ju redan borta) på att uppföra evakueringsbostäder som inte har någon förutsättning att uppfylla grundkravet: en tystare miljö!

Vi i Odenplansgruppen har först de senaste dagarna fått reda på denna bygglovsansökan så nu är det bråttom! Synpunkter kan lämnas senast 26 maj. Bygglovsansökan ska enligt uppgift upp för beslut i Stadsbyggnadsnämnden den 23 juni. Diarienumret är 2010-07722.

Du som vill vara med och försöka förhindra fällningen av träden: skriv så snabbt du kan till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden och till Stadsbyggnadskontoret.

Du kan också skriva till Pia Gillsäter, Trafikverkets informatör när det gäller Citybanan i Vasastan.

Uppdatering 2010-06-12:
Enligt uppgift från Stockholms stad, Stadsbyggnads- och fastighetsroteln, har det kommit in mycket protester mot att fälla träden för att under en begränsad tid ställa upp boendepaviljonger där. Trafikkontoret och Trafikverket arbetar nu med en ny lösning som innebär att kastanjerna inte ska skadas. Senast under v. 24 ska förslag till denna nya lösning vara inlämnat till stadsbyggnadskontoret.

Uppdatering 2010 i augusti:
OBS! Boendepaviljongerna står nu på plats utan att man har behövt fälla träden! Man har smalnat av gatan där i stället.


November 2009

Dags att agera! (text från v. 48, 2009)
Nu denna vecka är Banverkets ansökan om bygglov för etablering på Odenplan uppe för beslut i Stadsbyggnadsnämnden. Frågan tas upp redan i morgon 24 november och på torsdag 26 november kan det formella beslutet fattas. Om det blir bifall på ansökan kan det innebära att lindarna på Odenplan fälls redan i början av januari - dvs innan de rättsliga processer som pågår är avslutade. Se vidare nyhetsbrevet här nedanför.

Du som stöder oss i Odenplansgruppen kan hjälpa till med att försöka påverka Stadsbyggnadsnämnden att bordlägga bygglovsansökan nu på torsdag i stället för att besluta om bifall.

Gör så här:
Markera följande text och kopiera det till ditt mailprogram. Skriv under med ditt namn. Adressera mailet till kristina.alvendal@stadshuset.stockholm.se .
Skicka också gärna en kopia till oss så vi ser hur stort genomslag det blir: odenplansgruppen@gmail.com .

Tack för din medverkan!
--------------------------------------------------------------------------------Stadsbyggnadsnämndens Sammanträde 26 november 2009
39  Vasastaden 1:118, Vasastaden, 2009–15607–571
Tidsbegränsat lov för byggetablering Citybanan Odenplan
 
Jag vädjar till dig som ordförande i Stadsbyggnadsnämnden att inte följa kontorets rekommendation om bifall till beslut, utan att först invänta den rättsliga prövningen i nedanstående domstolar:
 
- Den 3 december 2009 kommer Regeringsrätten att hålla muntlig förhandling inför prövning av frågan om Regeringen i sina beslut angående Citybanan/Odenplan agerat i enlighet med gällande lag.
- Den 11-14 januari 2010 kommer Miljööverdomstolen att hålla huvudförhandling inför prövning av klagomålen över Miljödomstolens beslut. Målet gäller bl.a. tillåtna mängder inläckage av grundvatten och motsvarande infiltration samt alternativt läge för pendeltågstation.
 
Det är utomordentligt angeläget att lindarna på Odenplan inte skövlas - vilket skulle innebära irreparabel skada - innan domstolsprocesserna är helt avslutade. Du kan medverka härtill genom att bordlägga bygglovsfrågan.

..........................
namn


April 2009

Miljödomstolens dom 15 april
(text från 2009-04-22)
Miljödomstolen lämnade Banverket tillstånd enligt miljöbalken att leda bort grundvatten från spårtunnel Tomteboda-Riddarholmen, tillfartstunnel vid bangårdsområdet och arbetstunnel vid Norra Station m.m. för Citybanan i Stockholms och Solna kommuner.

Domstolen beslutade också att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. Detta innebär att Banverket kan börja med arbetena med Citybanans norra del.

En hel del kritik riktas nu mot Miljödomstolens dom. Se Stor rädsla för ras med nya tunneln, artikel i Ny teknik 2009-04-22.


April 2009

Alla byggen - tidigare inledningstext (inlagd 2009-04-01)
Flera omfattande projekt planeras de närmaste 10-15 åren. Odenplan kommer att bli en stor
trafikknutpunkt med Sveriges näst största tågstation. Till den ansluts en ny tunnelbanegrenmot Karolinska. Flera köpgallerior ska breda ut sig under och ovan jord och förbindas med varandra. Samtidigt planeras en tillbyggnad av Stadsbiblioteket, som inbegriper rivning av de tre annexen. Planer på att riva Läkarhuset och uppföra en ny större byggnad har presenterats. Genomförandet av alla dessa projekt planeras ske under samma tidsperiod och avslutas 2017. Strax därpå planeras utbyggnad av Citybanan med etapp II, dvs ytterligare en perrong under Odenplan. Stockholmsregionens utvecklingsplan - RUFS 2010, planer på förtätad stad - avslöjar ytterligare byggplaner för Odenplan från 2020 med en förlängning av tunnelbanans röda linjefrån Fridhemsplan via Odenplan mot Albano.

Det saknas i dagsläget övergripande planering och samordning av dessa projekt i tid, i påverkan på trafiken, miljön och handeln. Odenplans förmåga att svälja den ökande volymen av trafik ovan jord har inte utretts. Ingen riskanalys, förutom en övergripande för hela Citybanan, har presenterats, ej heller ersättningar för skador m.m. Miljöeffekterna av olika projekt vid Odenplan och i närområdet beskrivs på sidan Miljöeffekter.

En figur som visar de tidigare planerna finns längre ner på denna sida.


Husraset i Köln (text från 2009-03-05)
Tisdagen den 3 mars rasade Stadsarkivet i Köln och ett par byggnader intill skadades. Raset gick mycket snabbt, men man hann evakuera de flesta som befann sig i byggnaden. Två personer tros dock ha omkommit och ligga begravda i rasmassorna. Orsaken till att byggnaden rasade är ännu inte helt klarlagd när detta skrivs (5 mars), men mycket tyder på att det har samband med byggandet av en tunnelbanelinje alldeles i närheten.

Förutom de människoliv som här troligen gått till spillo handlar förlusterna om mycket stora värden såväl för själva byggnaden som för det arkiverade materialet som förvarades där.

Läs mer om husraset i DN och SvD . På staden Kölns hemsida kan man följa vad som händer och även se bilder från katastrofplatsen. Artiklar och bilder finns också på Kölner Stadt-Anzeiger .

Vi inom Odenplansgruppen har med stor bestörtning läst om olyckan i Köln. Även om orsaken ännu inte är helt utredd blir händelsen en otäck påminnelse om vilka risker som byggandet under mark i en storstad kan innebära. Vid Miljödomstolen i början av februari behandlades risker med byggandet av Citybanan i Stockholm av flera experter. Läs mer i nyhetsbrev nr 6 på sidan Äldre nyhetsbrev.


Januari 2009

Ändrade planer för Odenplan
 
(januari 2009)
Banverket höll presskonferens 20 januari och meddelade då att man beslutat ta ut betydligt färre bergmassor från Odenplan. De ska i stället tas ut genom arbetstunneln mot Norra Station. Därigenom hoppas man minska störningarna för dem som bor och arbetar vid Odenplan. Färre transporter, mindre buller osv. Det innebär också att byggtiden vid Odenplan blir kortare samt att man inte kommer att sätta igång här förrän tidigast i början av 2010.

Naturligtvis tycker vi inom Odenplansgruppen att det är bra att störningarna vid Odenplan minskar om man nu ska bygga stationen här. Fortfarande anser vi att det finns andra lösningar som har flera fördelar framför Odenplan. Se sidan Citybanan.

När det gäller alternativet Odenplan finns fortfarande en del frågor som inte är klarlagda ordentligt. Hur stor uppgrävning av torget? Hur ska man klara problemen med vibrationer och buller? Byggtid vid Odenplan? Banverkets nya bygglovsansökan för arbetet väntas under 2009.

En del juridiska frågor, miljöprövning m.m. är inte heller klara än. Banverkets ansökan om tillstånd att leda bort grundvatten från Citybanans anläggningar norr om Söderström behandlas vid Miljödomstolen den 3 och 4 februari.

Banverkets pressmeddelande hittar du här .
Läs mer i
SvD och DN .


November 2008

Bygglovsansökan drogs tillbaka
(november 2008)
Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden (SBN) sköt upp beslutet om bygglov för Citybanan på Odenplan. Vi har vunnit en delseger!
Vi tackar er ALLA för det starka stöd vi fått. Tack alla som skickade in en uppmaning till Kristina Alvendal om att bordlägga bygglovsbeslutet. Uppslutningen var mycket stor. Vi vill även passa på att tacka alla er som hjälpt till att fånga in nya läsare till vårt Nyhetsbrev och hoppas att ni även fortsättningsvis kan hjälpa oss att hitta nya läsare.

Ett stort GRATTIS till oss alla!!

Artikel i SvD, 20 november 2008,
här .


September 2008

Pressmeddelande
Stockholm, 2008-09-08
Sveket mot Odenplan – 4 år blir nu 9 år!
Lördag 13 september samlades åter boende och näringsidkare i Vasastan för att protestera mot att Odenplan blir en gigantisk byggarbetsplats i 9 år. Sveriges näst största tågstation ska byggas här. Träden ska bort. Inga alternativa lägen för stationen har utretts. Dessutom planeras en ny galleria trots alla protester.
”Vi känner oss svikna och överkörda” säger Bengt Johansson i Odenplansgruppen. Bengt fortsätter, ”Politikerna har gått bakom ryggen på oss medborgare beträffande gallerian. Men det värsta av allt är att Banverket snart sågar ned alla stora träd på Odenplan och gräver upp torget utan att ens ha miljötillstånd. Politikerna har satt upp miljömål. Ändå blir det 9 års miljöförstöring av Vasastans hjärta, trots att det faktiskt finns bättre alternativ. Detta är en miljöskandal!”

Banverket tjuvstartar trots att miljötillstånd saknas. Banverket har sökt bygglov för att börja arbetet på Odenplan redan i januari 2009 trots att man ännu inte fått de miljötillstånd som krävs. Banverket fick bakläxa av såväl Miljööverdomstolen som Högsta Domstolen på sin miljökonsekvensbeskrivning för Citybanan. Hela tillståndsprocessen måste nu göras om och det kommer att ta lång tid. Men redan i januari kan träden sågas ned trots att miljötillstånd för det fortsatta arbetet saknas – en definitiv åtgärd som varken kan ångras eller repareras. Sedan ska man schakta och spränga till ett djup av 40 m . Bygglovsansökan avviker starkt från tidigare planer och 4 års byggande på Odenplan har nu blivit 9 år.

Utredning om Odenplan som bästa läget för Citybanans pendeltågsstation saknas. Banverket har hittills underlåtit att utreda alternativ till stationen på Odenplan. Detta trots att Banverket enligt Miljöbalken är skyldigt att redovisa miljökonsekvenserna för olika alternativ. Eftersom Citybanan ändå passerar Norra stationsområdet, som snart ska bebyggas, vore det mycket bättre kommunikationsmässigt, miljövänligare, billigare och mindre riskabelt att bygga stationen där.

Ny galleria på gång trots 17 500 protester. Förra året skrev 17 500 personer på ett upprop mot den galleria i tre plan som planerades under Odenplan. Gallerian stoppades. Nu planerar politikerna åter en galleria – bara i ett plan men markytan som måste grävas upp är lika stor som för den förra. Hela torget och intilliggande gator måste grävas upp och resten av träden tas bort. Inga stora träd kommer att kunna planteras efteråt eftersom jordlagret ovanför gallerian blir för tunt.
 
Odenplansgruppen har varit på Odenplan kl 12 – 14.30, lördag 13 september samt lördag 20 september 2008. Nästa gång vi finns på Odenplan är lördagen den 4 oktober, samma tid.

Odenplansgruppen kommer att finnas på Odenplan kl 12 – 15 lördag 13 september 2008. För mer information, besök http://www.odenplansgruppen.seeller kontakta: Göran Larsson, tel 076-809 5618


 

Figuren hör samman med texten "Alla byggen - inledningstext" ovan och visar tillkommande byggområde för gallerian Vasa. Gult: Citybanans byggområde 2012-2015 (prel.utbredning. Blått: Del av Karolinska grenens byggområde. Grönt: Antagen utbredning av byggområde som tillkommer (utöver Citybanan och Karolinska grenen) för VASA. (Ur Markanvisning för kommersiellt ändamål under och på Odenplan till Centrum Terre AB. Exploateringskontoret 2008-08-21)