Odenplansgruppen - Senaste nytt
Synpunkter på nytt förslag till tunnelbana Odenplan-Arenastaden
Nyhetsbrev nr 39
2016-11-14

Viktigt att så många som möjligt lämnar synpunkter på samrådet om vi ska kunna få någon rättelse. Nedanstående skrift/synpunkter från Odenplansgruppen är för din inspiration. Om du vill kan du kopiera texten eller kortfattat skriva “jag instämmer i Odenplansgruppens synpunkter.”

OBS att synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november.
Man kan lämna synpunkter på följande vis:
- Skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- Fylla i ett formulär på SLL:s webbplats (adress se ovan)
- Skriva brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet Tunnelbana Arenastaden.

Mer om vad det nya förslaget innebär kan du läsa i Nyhetsbrev nr 38 nedan.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan


Odenplansgruppens synpunkter
Odenplansgruppen har studerat det nya förslaget till tunnelbana Gul linje som ställts ut för samråd 2016-10-25—11-15. De oproportionerliga ingreppen vid Odenplan är nu borta och en stor del av arbetena i Vasastan kommer att genomföras under jord. Det hälsar vi med tillfredsställelse. Vi konstaterar dock att buller och vibrationer från tunneldrivningen kommer att ge upphov till omfattande störningar för boende och arbetande längs den nya spårsträckningen. Endast betydande samhällsnytta kan motivera sådana störningar.

Redovisa kostnader och samhällsnytta
Tyvärr saknas i samrådshandlingarna en seriös beskrivning av projektets samhällsnytta, och någon samhällsekonomisk kalkyl finns inte. Kostnaden för Gul linje är inte redovisad. Vi har dock från projektledningen erfarit att kostnaden med det nya förslaget nu ryms inom ursprunglig budget d v s 4,2 mdr. Beträffande intäkterna finns inget redovisat i samrådsunderlaget utöver en allmän förmodan att passagerarunderlaget bör öka eftersom man inte längre behöver byta till Grön linje vid Odenplan. För att hitta någon antydan till intäkterna för Gul linje får man bege sig till underlagen till Lokaliseringsutredningen. Där framgår att med den dragning av Gul linje som presenterades för ett år sedan skulle intäkterna inte ens täcka driftskostnaderna, än mindre någon avskrivning på investeringen. Frågan är då hur mycket bättre det nya förslaget är. Samrådshandlingarna ger här ingen vägledning.

Det framgår av samrådshandlingarna att en väsentlig motivering för projektet är att möjliggöra byggandet av nya bostäder. Traditionell samhällsekonomisk kalkyl tar inte hänsyn till sådana vinster. Vi anser inte att det utgör ett fullgott skäl för att avstå från att kalkylera samhällsnyttan. Antingen kan man genom att beräkna det samhällsekonomiska underskottet tydliggöra hur stor samhällets subvention av varje bostad är, eller kan man beräkna skatteintäkter eller BNP-tillskott som skapas av dem som genom bostäderna får möjlighet att verka i Stockholmsområdet. Skulle sådana kalkyler visa att projektet fortfarande är olönsamt, finns ingen ursäkt för att åsamka de boende längs tunneldragningen de olägenheter som nu kan förutses.

Risk för olyckor på tunnelbaneperrongerna
På Odenplan blir perrongerna i tunnelbanan smalare i och med att rulltrapporna ner till Citybanan nu upptar en del av utrymmet. Här finns stor risk för trängsel vid rusningstid, vilket kan innebära olyckor när trafikanter ska byta mellan Citybanan och tunnelbanan. Vid olyckor, som t.ex. brand och explosioner, är rulltrappor och trappor alldeles för trånga. Perrongerna på Odenplans tunnelbanestation bör förses med glasväggar.

Isolera mot buller och vibrationer
Delar av den nya spårsträckningen går i grunt läge nära bostäder. Nyligen har rälsen och syllarna byts på Grön linje mellan Rådmansgatan och St Eriksplan. Vi har efteråt konstaterat att bullret från driften av tunnelbanan har ökat markant. Projektet måste säkerställa att man använder teknik som innebär maximal isolering mot buller och vibrationer.

Stockholm 2016-11-14
ODENPLANSGRUPPEN

Texten inlagd 2016-11-14

Gå på Öppet hus! Delta i samrådet!
Nyhetsbrev nr 38
2016-11-03

Dags att lämna synpunkter på det nya förslaget till tunnelbanans Gula linje från Odenplan till Arenastaden. Samrådet pågår t.o.m. 15 november. Man ordnar öppet hus två gånger:

- Stockholm: 8 november kl 16-19 i Vasa Reals matsal, entré från Dalagatan 19.
- Solna: 10 november kl 10-20 i Mall of Scandinavia Stjärntorget 2, Solna.


I det nya förslaget har man nått en rad fördelar vad gäller själva torget. Det blir inga förändringar i Odenplans t-banestation och delar av torget behöver inte grävas upp igen som det tidigare förslaget krävde. Muren vid Gustav Vasa kyrka behöver inte rivas, och den stora almen vid kyrkan får stå kvar. Odenplansgruppen anser att det nya förslaget är betydligt bättre än det tidigare men noterar samtidigt att lönsamheten i projektet fortfarande är låg.

Kan bli stora störningar under byggskedet
Även om mycket av arbetena med Gul linje nu ska ske under mark är det uppenbart att det inte kommer att ske utan störningar, i vissa fall allvarliga störningar för dem som bor, arbetar eller går i skolan i närheten.

Stomljud från tunneldrivning: Ljudet kommer att sprida sig i väggar och golv i många byggnader i närheten av byggområdet och överskrida Naturvårdsverkets riktvärde för stomljudsnivåer inomhus på 45 dB(A). Framför allt bebyggelse längs Karlbergsvägen väster om korsningen med Dalagatan riskerar att få höga stomljudsnivåer, som högst till ca 60 dB(A) i rum som vetter mot byggplatsen. Detta kan pågå i upp till fyra månader. Stomljuden går inte att dämpa. Man kommer istället att erbjuda dem som är allvarligt störda tillfälligt boende/vistelse. En tillfällig flytt av verksamheten i Vasa Real kan komma att göras.

Vibrationer, som uppkommer vid sprängning, pålning och spontning, kan ge skador på byggnader och kan även uppfattas som störande. Inventering av byggnader som är berörda ska göras.

Trafikbuller och buller från arbeten i markplan kommer att märkas i byggnader som ligger nära arbetsområden. Arbeten i markplan i Vasastan kommer att ske när utrymningsvägar ska byggas på två ställen: vid Karlbergsvägen i kvarteret mellan Hälsingegatan och Sigtunagatan samt vid Karlbergsvägen nära korsningen med Torsgatan. En del sådant buller kan dämpas genom bullerplank och liknande. Men störningar kan komma i skolor, förskolor, kontor och lokaler.

Störningar under driftskedet
Passerande tåg kan även efter tunnelbanans färdigställande ge upphov till stomljud i närliggande byggnader till följd av de vibrationer tågen orsakar. Troligen blir störningsnivåerna låga men risk finns ändå att människor kommer att känna av när tågen passerar. Ventilationsanläggningar och s.k. tryckutjämningsschakt kan även innebära risk för buller.

Mer information:
Samrådsmaterialet finns på SLL:s hemsida nyatunnelbanan.sll.se/arenastaden

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november.
Man kan lämna synpunkter på följande vis:
- Skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- Fylla i ett formulär på SLL:s webbplats (adress se ovan)
- Skriva brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet Tunnelbana Arenastaden.

PS
Oförklarligt buller från tunnelbanan efter rälsbytet

Nyligen har rälsbyten skett i tunnelbanan mellan Rådmansgatan och Sankt Eriksplan. Arbetena skulle enligt uppgift vara klara 21 oktober. Detta till trots är många fortfarande störda av buller från tunnelbanan. Det är inte samma typ av buller som vid rälsbytet utan mer som ett dovt mullrande som kan upplevas ganska kraftigt störande. Du som är störd av detta: ta upp det vid Öppet hus och skriv om det när du skickar in dina synpunkter.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan

Texten inlagd 2016-11-03


Delta i samrådet om det omarbetade förslaget till Gula linjen!
Nu blir det s.k. kompletterande samråd om det omarbetade förslaget till tunnelbanans Gula linje till Arenastaden. Samrådstiden är 26 oktober-15 november 2016.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på SLL:s hemsida från 26 oktober på nyatunnelbanan.sll.se/arenastaden

Öppet hus ordnas:
- Stockholm: 8 november kl 16-19 i Vasa Reals matsal, entré från Dalagatan 19.
- Solna: 10 november kl 10-20 i Mall of Scandinavia Stjärntorget 2, Solna.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november.
Man kan lämna synpunkter på följande vis:
- Skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se
- Fylla i ett formulär på SLL:s webbplats (adress se ovan)
- Skriva brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet Tunnelbana Arenastaden.

Texten inlagd 2016-10-19.
Helomvändning om Gula linjen
Nyhetsbrev nr 37
2016-06-22
Beredningen för ny tunnelbana beslutade på tisdagen att genomföra kraftiga besparingar i de nya tunnelbaneprojekten, som annars hotade spräcka hela finansieringen. Huvuddelen av besparingarna berör Gul linje.

Det innebär att planerna på ett tredje spår vid station Odenplan överges. Anknytningen till station Hagastaden sker istället med en avledning från Grön linje mellan stationerna Odenplan och St Eriksplan. Följden av detta blir att Odenplan inte behöver grävas upp och träden vid Gustav Vasa kyrka får stå kvar.

Odenplansgruppen jublar över det nya beslutet som innebär att den kraftfulla kritik som riktats mot det tidigare förslaget har lett till en omprövning. Det hedrar beslutsfattarna. Nu återstår att se hur löftet om oförändrad trafik på Grön linje mot västerort ska infrias.

Läs mer om beslutet här.
Artikel i DN här.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan

Texten inlagd 2016-06-22
Kraftig kritik mot Gula linjen
Nyhetsbrev nr 36
2016-05-31

”Att bygga en tunnelbanelinje som inte går att förlänga söderut är slöseri med skattepengar… Gula linjen är en ”lyxlinje”… Gula linjen behövs inte eftersom flera andra kommunikationer till Solna redan finns… Citybanan kommer att gå där… dålig planering att man ska riva upp Odenplan igen… Ompröva Odenplan som målpunkt för Gula linjen! Om linjen ska byggas från Odenplan bör den byggas i djupt läge!” Det är några av de synpunkter som kommer fram i redogörelsen för det senaste samrådet angående den planerade Gula linjen. 

Samrådsredogörelsen för den nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden har nyligen publicerats. Samrådsprocessen med myndigheter, organisationer, intressenter och allmänheten beskrivs i ett mångordigt dokument på 142 sidor, Samrådsredogörelse Tunnelbana Odenplan till Arenastaden via Hagastaden 2016-05-25, som finns tillgängligt som pdf via SLL, se länk nedan.

Såväl det samråd som skedde 2014 som det senaste samrådet där man ordnade Öppet hus i december 2015 redovisas. Samrådstiden för det senare samrådet gick ut 15 januari 2016.

De synpunkter som framkom vid samrådet 2014 har Odenplansgruppen kommenterat tidigare i nyhetsbrev nr 32, Massiv kritik mot föreslagna Gula linjen (se sidan Äldre nyhetsbrev). De synpunkter som Odenplansgruppen lämnade in på samrådet 2015/2016 i januari 2016 redovisas i nyhetsbrev nr 35.

Brister i samrådshandlingar
Av den nu publicerade samrådsredogörelsen framgår att även vid samrådet 2015/2016 kom stark kritik mot Gula linjen i den utformning som föreslås. Även brister i det förberedande arbetet påpekas. Folkhälsomyndigheten saknar t.ex. i bedömningen information om beräknade partikelhalter från de ventilationstorn som ligger intill bostadshus. Trafikverket anser att detaljeringsgraden i underlaget behöver bli större för att man ska kunna bedöma genomförbarheten. Verket anser att man måste säkerställa att tunnelbanan kan byggas utan oacceptabla störningar på väg- och järnvägstrafiken. Trafikverket påpekar även att samrådshandlingarna inte redovisat hur hänsyn tagits till Ostkustbanans framtida utbyggnadsmöjligheter samt att tunnelbanan enligt handlingarna gör intrång i Citybanans skyddszon på flera ställen. Flera kompletteringar i handlingarna måste göras skriver Trafikverket. Liberalerna Norrmalm anser att kostnaderna för Gula linjen är alltför höga i förhållande till samhällsnyttan. Miljöpartiet i Stockholmsregionen beklagar att lokaliseringsutredningen för Gula linjen avfärdat ett djupare läge vid Odenplan. Läs vidare om synpunkterna från myndigheter, organisationer och intressenter i Samrådsredogörelsen.

Ompröva Odenplan som målpunkt
Odenplansgruppens synpunkter och den skarpa kritik som gruppen riktar mot lokaliseringsutredningen redovisas utförligt i samrådsredogörelsen. Odenplansgruppen sammanfattade sina synpunkter i två krav:
"I första hand att Odenplan som målpunkt för Gul linje omprövas, och att projektet för Gul linje överförs till Sverigeförhandlingen i syfte att öka projektets samhällsnytta. I andra hand att Lokaliseringsutredningen görs om och får ett brett uppdrag att utvärdera Gul linje utan politisk detaljstyrning och att därvid en rättvisande jämförelse görs mellan ’djupt’ och ’grunt’ läge som beaktar samtliga ekonomiska faktorer och de sociala och miljömässiga konsekvenserna vid Odenplan."

Flera av de bostadsrättsföreningar i trakterna av Odenplan som lämnat synpunkter ansluter sig till det Odenplansgruppen skrivit. Bostadsrättsföreningarna kritiserar förslaget till Gul linje på flera punkter. Man påpekar bl.a. att intrånget i Odenplans närområde blir mycket mer omfattande än vad man sagt tidigare samt att den samhällsnytta som nås med den nya tunnelbanelinjen är alldeles för liten i förhållande till kostnaderna. Om Gul linje ska byggas vid Odenplan bör den förläggas i djupt läge hävdar flera bostadsrättsföreningar. Risken för skador på kulturbyggnader som Gustav Vasa kyrka och på alla berörda 100-åriga bostadshus längs med Karlbergsvägen påpekas också. Att Odenplan rivs upp igen efter det mångåriga arbetet med Citybanan visar på dålig planering och slöseri med skattemedel hävdar man.

Dålig samhällsnytta
I de öppna husen deltog cirka 300 personer, och synpunkter från enskilda redovisas också i samrådsredogörelsen. Många är rent generellt positiva till utbyggnad av kollektivtrafiken och till tunnelbanan, men när det gäller den föreslagna tunnelbanelinjen är det övervägande mycket kritiska synpunkter som lämnas. Ett mycket stort antal enskilda är emot förslaget om utbyggd tunnelbana som det redovisats i samrådet och instämmer i Odenplansgruppens synpunkter. Slöseri med skattepengar, kostnaden för den korta sträckningen kan omöjligt motiveras av den samhällsnytta som uppstår.

Ett mycket stort antal enskilda anser att station Odenplan bör förläggas i djupt läge för att det ska vara möjligt att förlänga linjen söderut. Många tycker också att det tyder på väldigt dålig planering att Odenplan ska grävas upp igen. Tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden är onödig, hävdar många, eftersom det redan finns tillräckliga kommunikationer till och från Solna samt att Citybanan ju även kommer att gå där.

Samrådsredogörelse Arenastaden, finns som pdf här.

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan

Texten utlagd 2016-05-31

Odenplansgruppens synpunkter på förslaget till Gul linje finns i Nyhetsbrev nr 35, se sidan Äldre nyhetsbrev.