Odenplansgruppen - Senaste nytt
Delta i samrådet om det omarbetade förslaget till Gula linjen!
Nu blir det s.k. kompletterande samråd om det omarbetade förslaget till tunnelbanans Gula linje till Arenastaden. Samrådstiden är 26 oktober-15 november 2016.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på SLL:s hemsida från 26 oktober på nyatunnelbanan.sll.se/arenastaden

Öppet hus ordnas:
- Stockholm: 8 november kl 16-19 i Vasa Reals matsal, entré från Dalagatan 19.
- Solna: 10 november kl 10-20 i Mall of Scandinavia Stjärntorget 2, Solna.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 15 november.
Man kan lämna synpunkter på följande vis:
- Skicka e-post till tbanaarenstaden@sll.se
- Fylla i ett formulär på SLL:s webbplats (adress se ovan)
- Skriva brev till Stockholms Läns Landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet Tunnelbana Arenastaden.

Texten inlagd 2016-10-19.
Helomvändning om Gula linjen
Nyhetsbrev nr 37
2016-06-22
Beredningen för ny tunnelbana beslutade på tisdagen att genomföra kraftiga besparingar i de nya tunnelbaneprojekten, som annars hotade spräcka hela finansieringen. Huvuddelen av besparingarna berör Gul linje.

Det innebär att planerna på ett tredje spår vid station Odenplan överges. Anknytningen till station Hagastaden sker istället med en avledning från Grön linje mellan stationerna Odenplan och St Eriksplan. Följden av detta blir att Odenplan inte behöver grävas upp och träden vid Gustav Vasa kyrka får stå kvar.

Odenplansgruppen jublar över det nya beslutet som innebär att den kraftfulla kritik som riktats mot det tidigare förslaget har lett till en omprövning. Det hedrar beslutsfattarna. Nu återstår att se hur löftet om oförändrad trafik på Grön linje mot västerort ska infrias.

Läs mer om beslutet här.
Artikel i DN här.

Odenplansgruppen - med hjärtat i Vasastan

Texten inlagd 2016-06-22
Kraftig kritik mot Gula linjen
Nyhetsbrev nr 36
2016-05-31

”Att bygga en tunnelbanelinje som inte går att förlänga söderut är slöseri med skattepengar… Gula linjen är en ”lyxlinje”… Gula linjen behövs inte eftersom flera andra kommunikationer till Solna redan finns… Citybanan kommer att gå där… dålig planering att man ska riva upp Odenplan igen… Ompröva Odenplan som målpunkt för Gula linjen! Om linjen ska byggas från Odenplan bör den byggas i djupt läge!” Det är några av de synpunkter som kommer fram i redogörelsen för det senaste samrådet angående den planerade Gula linjen. 

Samrådsredogörelsen för den nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden har nyligen publicerats. Samrådsprocessen med myndigheter, organisationer, intressenter och allmänheten beskrivs i ett mångordigt dokument på 142 sidor, Samrådsredogörelse Tunnelbana Odenplan till Arenastaden via Hagastaden 2016-05-25, som finns tillgängligt som pdf via SLL, se länk nedan.

Såväl det samråd som skedde 2014 som det senaste samrådet där man ordnade Öppet hus i december 2015 redovisas. Samrådstiden för det senare samrådet gick ut 15 januari 2016.

De synpunkter som framkom vid samrådet 2014 har Odenplansgruppen kommenterat tidigare i nyhetsbrev nr 32, Massiv kritik mot föreslagna Gula linjen (se sidan Äldre nyhetsbrev). De synpunkter som Odenplansgruppen lämnade in på samrådet 2015/2016 i januari 2016 redovisas i nyhetsbrev nr 35.

Brister i samrådshandlingar
Av den nu publicerade samrådsredogörelsen framgår att även vid samrådet 2015/2016 kom stark kritik mot Gula linjen i den utformning som föreslås. Även brister i det förberedande arbetet påpekas. Folkhälsomyndigheten saknar t.ex. i bedömningen information om beräknade partikelhalter från de ventilationstorn som ligger intill bostadshus. Trafikverket anser att detaljeringsgraden i underlaget behöver bli större för att man ska kunna bedöma genomförbarheten. Verket anser att man måste säkerställa att tunnelbanan kan byggas utan oacceptabla störningar på väg- och järnvägstrafiken. Trafikverket påpekar även att samrådshandlingarna inte redovisat hur hänsyn tagits till Ostkustbanans framtida utbyggnadsmöjligheter samt att tunnelbanan enligt handlingarna gör intrång i Citybanans skyddszon på flera ställen. Flera kompletteringar i handlingarna måste göras skriver Trafikverket. Liberalerna Norrmalm anser att kostnaderna för Gula linjen är alltför höga i förhållande till samhällsnyttan. Miljöpartiet i Stockholmsregionen beklagar att lokaliseringsutredningen för Gula linjen avfärdat ett djupare läge vid Odenplan. Läs vidare om synpunkterna från myndigheter, organisationer och intressenter i Samrådsredogörelsen.

Ompröva Odenplan som målpunkt
Odenplansgruppens synpunkter och den skarpa kritik som gruppen riktar mot lokaliseringsutredningen redovisas utförligt i samrådsredogörelsen. Odenplansgruppen sammanfattade sina synpunkter i två krav:
"I första hand att Odenplan som målpunkt för Gul linje omprövas, och att projektet för Gul linje överförs till Sverigeförhandlingen i syfte att öka projektets samhällsnytta. I andra hand att Lokaliseringsutredningen görs om och får ett brett uppdrag att utvärdera Gul linje utan politisk detaljstyrning och att därvid en rättvisande jämförelse görs mellan ’djupt’ och ’grunt’ läge som beaktar samtliga ekonomiska faktorer och de sociala och miljömässiga konsekvenserna vid Odenplan."

Flera av de bostadsrättsföreningar i trakterna av Odenplan som lämnat synpunkter ansluter sig till det Odenplansgruppen skrivit. Bostadsrättsföreningarna kritiserar förslaget till Gul linje på flera punkter. Man påpekar bl.a. att intrånget i Odenplans närområde blir mycket mer omfattande än vad man sagt tidigare samt att den samhällsnytta som nås med den nya tunnelbanelinjen är alldeles för liten i förhållande till kostnaderna. Om Gul linje ska byggas vid Odenplan bör den förläggas i djupt läge hävdar flera bostadsrättsföreningar. Risken för skador på kulturbyggnader som Gustav Vasa kyrka och på alla berörda 100-åriga bostadshus längs med Karlbergsvägen påpekas också. Att Odenplan rivs upp igen efter det mångåriga arbetet med Citybanan visar på dålig planering och slöseri med skattemedel hävdar man.

Dålig samhällsnytta
I de öppna husen deltog cirka 300 personer, och synpunkter från enskilda redovisas också i samrådsredogörelsen. Många är rent generellt positiva till utbyggnad av kollektivtrafiken och till tunnelbanan, men när det gäller den föreslagna tunnelbanelinjen är det övervägande mycket kritiska synpunkter som lämnas. Ett mycket stort antal enskilda är emot förslaget om utbyggd tunnelbana som det redovisats i samrådet och instämmer i Odenplansgruppens synpunkter. Slöseri med skattepengar, kostnaden för den korta sträckningen kan omöjligt motiveras av den samhällsnytta som uppstår.

Ett mycket stort antal enskilda anser att station Odenplan bör förläggas i djupt läge för att det ska vara möjligt att förlänga linjen söderut. Många tycker också att det tyder på väldigt dålig planering att Odenplan ska grävas upp igen. Tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden är onödig, hävdar många, eftersom det redan finns tillräckliga kommunikationer till och från Solna samt att Citybanan ju även kommer att gå där.

Samrådsredogörelse Arenastaden, finns som pdf här.

ODENPLANSGRUPPEN - med hjärtat i Vasastan

Texten utlagd 2016-05-31

Odenplansgruppens synpunkter på förslaget till Gul linje finns i Nyhetsbrev nr 35, se sidan Äldre nyhetsbrev.